GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Daar het oud-Flakkeesch,

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Daar het oud-Flakkeesch,

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Daar het oud-Flakkeesch, in zijn barbaarsche toenmal^^^pelling, niet voor ieder terstond verstaanbaar is, geven we ons de moeite, den Credentie-bxl^i, dien we een vorig maal opnamen, nogmaals en nu in ons huidig Nederlandsch overgezet, af te drukken.

Hij is het waard.

Zoo luidt hij dan als volgt:

Credentie-brief.

Genade en Vrede van God den Vader door Jezus Christus, Amen!

Wij kunnen, zeer lieve Broeders en Medehelpers in den Heere, God onzen Vader niet genoeg prijzen voor zijne onuitsprekelijke weldaden, ons in Zijnen beminden Zoon bewezen, door Wiens bloed Hij Zijne Kerk verlost heeft, die Hij nu wederom zuivert en ontlast van het ondragelijk juk en de tyrannic van den Antichrist.

Dit blijkt ook op den huldigen dag, waarop Hij Zijnen dienaren geeft saam te komen, opdat Hij hun zonder twijfel door de macht Zijns Geestes geve te verhandelen, hetgeen tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk zal dienen.

Daar wij nu volgens de begeerte der Broederen onderscheidene malen in den naam des Heeren zijn bijeen geweest, en niet alleen overwogen hebben wat in eene dergelijke samenkomst moest voorgesteld worden, maar ook wie de allerbekwaamste personen zouden zijn, om van onzentwege en uit ons aller naam met de broeders te handelen, zoo zenden wij dan onzen zeer waarden en lieven Broeder en Mededienaar Gerardus Gallinaceus ea met hem eenen ouderling, met name Jan Commers.

Aan deze onze lieve Broederen geven wij volmacht en autoriteit, om te mogen handelen en te concludeeren in alle kerkelijke zaken, zoowel in hetgeen zij, volgens uitwijzen hunner Instructie, van ons in last hebben gekregen, als in hetgeen ook door andere gedeputeerden zal voorgesteld worden.

En daar wij - la^i J^fïze Broederen we! dit weten, dat zij met de gansche vergadering in zaken des geloofs alleen Gods Woord, en in de ordeninge der Kerken het exempel der allerbest gereformeerde Kerken, tot hun eenig richtsnoer zullen nemen, zoo aarzelen wij niet, aan onze gecjmmitteerden zoodanige autoriteit te geven, dat het (even hetzelfde is) als of onze geheele Classis van Voorne, Putten en Overflakkee, en iedere kerke dier Classis in 't bizonder, tegenwoordig ware.

Ondertusschen bidden wij den Vader van onzen Heere Jezus Christus, dat Hij u, lieve Broeders! door Zijnen Geest bijsta' en uw verstand regeere, tot vermeerdering van Zijn Koninkrijk, tot verwoesting van het Antichristendom en tot vertroosting van zijn arm, verdrukt volk. Weest den Heere bevolen! Gegeven in den Briel, op last en onder zegel van de gansche Classis. A°. 1574, den i3den Juni.

Het opschrift was:

Aan de Dienaren des Woords, Ouderlingen en Diakenen, thans bijeengekomen in de Synode te Dordrecht, onze zeer geliefde Broederen.

Indien men nu dezen Credentiebrief aandachtig en opmerkzaam naleest, zal men er uit zien, hoe men hierin al de beginselen van Gereformeerd Kerkrecht, gelijk die ook door de Heraut nu al deze jaren verdedigd zijn, één voor één en nauwkeurig terugvindt.

Er blijkt toch uit:

I°. Dat een Synode voor onze vaderen was eene saamvergadering, niet v& npersonen, maar van kerken; immers er staat: alsof al onze kerken, elk in 't bijzonder, daar tegenwoordig waren.

2°. Dat de Synode uit zich zelve geen zier macht bezat, noch ook haar leden eenige autoriteit hadden uit zich zelven; iminers alle autoriteit wordt hun gegeven.

3°. Dat de leden der Synode en de Synode zelve deze macht en autoriteit ontvingen an de kerken. Immers er staat: Wi; geven un die macht en autoriteit.

4°. Dat de leden der Synode eene intructie ontvingen van de kerken die hen onden; en dat ze aan deze instructie gebonen waren. Immers ze zeggen : Van onentwege en in onsen naam,

5°. Dat de leden der Synode een geneale macht, om te besluiten zonder ruggepraak, alleen ontvingen op grond van de etenschap, dat zij volgen zouden : i". Gods oord en 2". de zuivere gereformeerde eginselen van kerkrecht. Alleen op dien rond ontvingen ze macht om te handelen n te concludeeren.

En 6°, dat zij niet in independentistischen in naar wilkeur hunne onderwerping aan e Synodale besluiten konden weigeren f geven, maar dat zij den drang om zich iernaar te voegen ontvingen uit Gods oord en de verplichting om hiernaar e leven zelven afleidden, niet uit een Synoh z i K s v g dale macht over hen, maar alleen uit het ook haar gegeven gebod om alzoo te handelen.

Het is daarom zeer zaak, dat ook nu de Credentie-hrieven in al deze beginselen zuiver loopen.

Men zou er b. v. ongeveer alzoo in schrijven kunnen: x

CREDENTIEBRIEF.

Genade en Vrede van God den Vader door Jezus Christus, Amen !

Wij kunnen, zeer geliefde Broederen in den Heere! — God onzen Vader niet ootmoedig genoeg prijzen en danken voor zijn groote ontferming, ons in Christus zijnen lieven Zoon bewezen, door Wiens bloed Hij alleen zijn Kerke verlost heeft en om Wiens kruisverdienste alleen Hij haar nog genadelijk aanziet, dat Hij ook nu wederom zijne Kerken in deze landen begonnen is. van het ondraaglijke juk en de tyrannic der nieuw opgekomene Hiërarchie te bevrijden.

Dit blijkt ook thans weer, nu Hij zijne Dienaren geeft sa^m te komen, opdat Hij hun (immers door de macht en onder de leiding zijns Heiligen Geestes), geve te verhandelen, hetgeen tot de Reformatie zijner Kerken dienstbaar zal blijken.

Waarom ook wij, in den Naa'm des Heeren saimgekomen zijnde, en als voor zijn aangezicht overwogen hebbende, wat in deze uwe samenkomst behoorde voorgesteld te worden, alsook wie de bekwaamste personen zouden zijn, om van onzentwege en in ons aller naam met de broederen te handelen, u hiermede zenden onze zeer waarde broederen:

[de namen in te vullen]

Aan welke onze broederen wij hiermede volmacht en 'autoriteit geven, om met u te handelen en te besluiten in alle kerkelijke zaken; zoowel in hetgeen zij van ons, volgens hunne van onzentwege uitgereikte Instructie in last hebben, als in hetgeen door andere Gedeputeerden, namens hunne Kerken, zal worden voorgesteld.

En voor zooverre wij staan in de wetenschap, dat zij (en immers met hen, uwe gansche vergadering) in zaken des Geloofs alleen Gods Woord, en in de ordening der Kerken de kerkrechtelijke beginselen onzer aloude Gereformeerde Kerken, gelijk die uit den Woorde Gods zijn afgeleid, tot eenig richtsnoer zullen nemen, aarzelen wij niet, onder dit verband, aan deze onze Gedeputeerden zoodanige autoriteit te geven, even alsof onze geheele Kerk \al de Kerken in onze Classis zelve"] in uw middentegenwoordig ware[i!^].

En hiermede bidden wij den Vader van onzen Heere Jezus Christus, dat Hij u, zeer geliefde Broederen, met zijnen Heiligen Geest bijsta en alzoo in uwe vergadering voorzitte, dat al uwe besluiten strekken mogen tot opbouwing zijner Kerken, tot afbreuk van alle tyrannie, waaronder zijn Kerken nog veelszin.s gebogen gaan, en. tot vertroosting van zijn arm, verdrukt volk! Weest den Heere bevolen!

Gegeven in onze vergadering op last en onder het zegel onzer \yan de] Kerk[^%] [onzer Classis], den . . . jfuni 1887,

De tusschen haakjes gezette woorden zijn voor de Credentiebrieven der Classicale Deputaten.

Natuurlijk is hiermee volstrekt niet bedoeld, iemand dezen Credentie-hriei voor te schrijven.

Onze proeve is alleen een Hefdedienst, om anderer taak te verlichten.

Er behoeft wel nauwlijks bijgezegd, dat elke Kerkeraad en elk Classicaal Convent in een zelfden brief al de namen zijner afgevaardigden opneemt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 juni 1887

De Heraut | 4 Pagina's

Daar het oud-Flakkeesch,

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 juni 1887

De Heraut | 4 Pagina's