GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

(Met verkorting uit het Kerkblad van 16 October).

Aan de Eerw, Kerkeraden !

In uitvoering van het besluit der Generale Synode te Middelburg wordt, te beginnen met deze maand, voortaan aan elke kerk een present-exemplaar van I£et Kerkbladgezondtnvoox haar archief en ten gebruike bij voorkomende zaken.

Wie nog geen exemplaren mocht ontvangen hebben,

of deze niet aan het juiste adres, gelieve hiervan opgave te doen aan den Uitgever, den heer G. Ph. Zalsman te Kampen.

RED.

Uitbreiding der Theologische School.

Ondergeteekende maakt door dezen bekend, dat aan Ds. G. Sybesma te Surhuisterveen, op zijn daartoe gedaan verzoek, eervol ontslag is verleend als Class. Coll. Correspondent voor de Uitbreiding der Theol. School., voor de Classis • Drachten, en dat in zijne plaats is benoemd Ds. H. Siertsema te Drachten.

De kerkeraden in voornoemde Classe alsmede de Class. Collectant-Correspondenten en de andere Classen onzer kerk gelieven hiervan nota te willen nemen.

De Algetneene Thesaurier voor de Uitbreiding der Theologische School^

J. NEDERHOED.

Middelsttim., 12 Oct. 1896.

Generale Kas voor Emeriti Pred., Pred. Wed. en Weezen.

Deputaten der Generale kas, vergaderd te Utrecht den 3oen September j. 1., gehoord hebbende het verslag van den Algemeenen penningmeester dier Kas, hebben besloten een dringend verzoek te richten tot de Gereformeerde Kerken in Nederland, om dit jaar eene derde collecte ten behoeve dier kas te willen houden.

Ook worden de Kerken, die de tweede collecte nog niet hielden, drmgend vermaand, dit zoo spoedig mogelijk te doen. Voor de uitbetaling tochj op den eersten October was p. m. ƒ 3000 te weinig in kas. Dit te kort zal, als alle-Kerken de tweede collecte hebben gehouden, wel gedekt zijn, maar dan is er voor den eersten Januari opnieuw een som van p. m. ƒ 6000 noodig. Zonder eene derde collecte komen die gelden er niet en kan de penningmeester aan de verplichting des kas niet voldoen.

Door het besluit der Generale Synode te Middelburg leven we tot Januari 1898 in een tijd van overgang, waarin de behoefte aan geregeld collecteeren niet minder is dan te voren, zal de penningmeester niet in groote moeilijkheden geraken*

Wilt daarom, broeders, den penningmeester verblijden door milde en tijdig gehoudene collecten, want de verplichting der kas is immers de verplichting der kerken.

Namens Deputaten der Kas. A. VAN DER SLUIJS, Voorz,

H. BRINK, Secretaris.

G. BRUGSMA, Fenningm.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 18 oktober 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 18 oktober 1896

De Heraut | 4 Pagina's