GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Het antwoord van Prof. Vischer.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het antwoord van Prof. Vischer.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

In het ütrechtsch Provinciaalenbtedelijk Dagblad van Zondag 12 Dccem ir heeft Prof. Visscher een uitvoerig antw ord geplaatst op de critiek, door Prof Geesink geoefend op het standpunt, door jenoem-Jen hoogleeraar ingenomen in zn rrctorale oratie over den Eeuwigen vreduusschen Religie en Wetenschap.

Natuurlijk is dit het volle «cht van Prof. Visscher. Wie aangevallen vprdt mag < ich verdedigen. En dat Prof. Vilcher dit niet zonder talent doet, spreekt n een zoo welgeharnast ridder vanzelf.

Wat echter wel ietwat zondejing aandoet, is dat De Heraut er lettert k bij de haren bijgesleept wordt. Bjven fct artikel ^taat: Eene sommatie van De ieraut. In het artikel verklaart Prof. Visschjr, dat hij liever het zwijgen had bewaardJomdat er al wrijving genoeg heerscht inpet kamp der Gereformeerden, maar dat M zich wel verdedigen moet, gesommeerd s hij was door Dr. H. H. Kuyper in De Teraut van 21 November. En aan het si [ van het «riikcl wordt nog eenmaal ges roken van de sommatie van De Heraut ; n de verwachting geuit, dat De Hera, '• die hem sommeerde, nu ook deze erantwooriiing in haar geheel aan de leitrs van dit blad zal mededeelen.

Mogen we de toedracht dei feiten nog even in herinnerir g brengen ? 1 een aan-kondiging van Prof. Geesink's rede »Lust en IJver" deelden we mede dat Prof. Geesink enkele bedenkingen had geuit tegen het standpunt van Prof. /is? cher en lieten daarop volgen : we zij benieuwd wat Prof. Visscher hieropantu< orden zal", Ziedaar alles. Van een summa e was geen - prake, en nog veel minder ( jarvan, dat we Prof. Visscher tot ver zouden geroepen hebben. Wi rechter in dit geding, en nog matigen we ons aan hem ter ding te roepen. De schel kli boven zijn artikel had gerust Dtwoording zijn geen feel minder 'erantwoorkende titel achterwege kunnen blijven. We namen allien met belangstelling kennis van dit wete schappelijk debat. En zooals een toeschoijiver bij een interessant schaakspel met nieivsgierigheid den volgenden tegenzet zal af'achten, zoo ging het ons. Meer dan dit is door ons niet gezegd. En het is, zach uitgedrukt, niet geheel juist, wanneer Perf. Visscher nu de voorstelling geeft, alïjf wij door onze »sommatie< hem als 't ware een antwoord zouden afgeperst hebben.

Er is daarom ook geen jtnkele reden voor ons, om dit breed uitgewerkte antwoord, dat meer dan drie lolom beslaat van ons blad, over te nemen, vooral niet waar hij deze zelfverdediging niet aan ons blad, maar aan een liberaal orgaan ter opname zond. Het is wel wat veel gevergd om zulk een stuk, nog wel in zijn geheel, over. te nemen, dat eerst elders ter plaatsing werd aangeboden. Ock op persgebied behoort zekere hoffelijkheid van vormen te heerschen.

Daarbij komt, dat we aan onze lezers zelfs niet meegedeeld hebben, w^/> èi bedenkingen Prof. Geesink had ingebracht. We zouden, om onze lezers tot een billijk oordeel in staat te stellen, dan eerst het betoog van Prof. Geesink moeten overnemen; daarna het uitvoerige antwoord

van Prof. Visscher, en natuurlijk zou dan aan Prof. Geesink het recht moeten worden verleend om in ons blad zijne bezwaren te handhaven, wanneer hij niet van ongelijk overtuigd was. Voor zulk een uitvoerig debat DU over een streng wetenschappelijk onderwerp, waarvan de beteekenis boven hét bereik van de meesten onzer lezers gaat, leent zich een weekblad als de Heraut niet. Zulk een debat behoort niet Jn een week-of dagblad thuis, maar in een wetenschappelijk tijdschrift. Het gevaar, dat er in schuilt, van spreektribune te verwisselen, blijkt reeds uit dit artikel zelf van Prof. Visscher. Er komen opmerkin-•gen in voor, die met het wetenschappelijk •vraagstuk niets te maken hebben en alleen berekend zijn op het gehoor in den engelenbak. Zoo daalt de wetenschappelijke discussie beneden het hooge peil, waarop ze behoort te staan.

Slechts op één punt willen we gaarne aan den wensch van Prof. Visscher voldoen, omdat het hier blijkbaar de rectificatie van een misverstand geldt. Prof. Geesink had opgemerkt, dat Prof. Visscher, die in het algemeen van een geloovige wetenschap niets weten wilde, geen kans had gezien voor de geestelijke wetenschappen staande te houden, dat daarbij van het geloofsepitheton geen sprake was. Prof. Visscher antwoordt hierop, dat zijn betoog juist tot strekking had streng onderscheid te maken tusschen het exacte en het niet exacte; voor de exacte wetenschap had hij beweerd, dat daarop de vraag of men al dan niet geloovig was, geen invloed cinoefende, maar voor de niet exacte wetenschappen erkende hij, dat hier nog andere factoren werken en zij aus alle afhankelijk zijn van het subjectieve standpunt van de beoefenaars dier wetenschap.

Ongetwijfeld is het geschil daarmede tot veel bescheidener proporties teruggebracht Alleen was het dan wel vreemd, dat Prof. Visscher als titel van zijn oratie noemde den eeuwigen vrede tusschen religie en wetenschap. Juist bij deze niet exacte wetenschappen kan er van een vrede tusschen religie en wat de beoefenaren dezer wetenschappen beweren, geen sprake zijn. Prof. Visscher zelf had o.i. door de keuze van dezen titel wel eenige schuld aan dit misverstand. Maar wij zijn dankbaar, dat het niet anders dan een misverstand bleek.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 december 1920

De Heraut | 4 Pagina's

Het antwoord van Prof. Vischer.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 december 1920

De Heraut | 4 Pagina's