GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

185 resultaten
Filteren
van 19
Dr. H. H. K.
„Gij zijt ons geweest eene Toevlucht van geslacht tot geslacht”.

„Gij zijt ons geweest eene Toevlucht van geslacht tot geslacht”.

Een gebed van Mozes, den man Gods. Heere, Gij zijt oni geweest eene Toevlucht van geslacht tot geslacht. Psalm 90 : 1. Ge kent, niet waar, die aangrijpende schilaerij, of liever het zijn er twee, waarop in symbolische taal de beteekenis' van de Rots der eeuwen u wo ...

26 december 1920
De Heraut
Dr. H. H. K.
1290 woorden
Het antwoord van Prof. Vischer.

Het antwoord van Prof. Vischer.

In het ütrechtsch Provinciaalenbtedelijk Dagblad van Zondag 12 Dccem ir heeft Prof. Visscher een uitvoerig antw ord geplaatst op de critiek, door Prof Geesink geoefend op het standpunt, door jenoem-Jen hoogleeraar ingenomen in zn rrctorale oratie over den Eeuwigen vreduusschen Religie en Wetensch ...

26 december 1920
De Heraut
Dr. H. H. K.
839 woorden
„Als hij voleindigd had.”

„Als hij voleindigd had.”

Als Jakob voleindigd had aan zijne zonen bevelen te geven, zoo leide hij zijne voeten samen op het bed en hij gaf den geest. Oen. 49 ; 33. Niet altoos wordt het ons vergund ons voor te bereiden op het einde, onze laatste bevelen te geven en dau, als onze taak volei ...

12 december 1920
De Heraut
Dr. H. H. K.
1127 woorden
Kerkrechtelijke vragen.

Kerkrechtelijke vragen.

Een drietal vragen op ons Kerkrecht betrekking hebbende, werd ons gezonden, met verzoek daarop publiek een antwoord te geven.De eerste vraag is, of een Kerkeraad het recht heeft aan een vader den doop van zijn kind te weigeren, omdat deze vader met een anderen broeder der gemeente in onmin ...

12 december 1920
De Heraut
Dr. H. H. K.
1515 woorden
„Er blijft dan eene ruste over”

„Er blijft dan eene ruste over”

Er blijft dan eene ruste over voor het volk van God. Hebr. 4 : 9. Het moet voor Israël wel een heerlijk oogeiiblik zijn geweest, toen het na zijn veertigjarigen zweifiocht door de woestijn eindelijk het beloofde land binnentrok, waar het tot ruste komen zou. Nu beh ...

5 december 1920
De Heraut
Dr. H. H. K.
1278 woorden
De Grondwetsherziening.

De Grondwetsherziening.

I. Met groote belangstelling hebben we ditmaal het rapport afgewacht van de Commissie tot Grondwetsherziening, niet zoozeer om de politieke quaesties, die daarbij ter sprake zouden komen, maar omdat we hoopten, dat deze Grondwetsherziening ook de kerkelijke quaesti ...

5 december 1920
De Heraut
Dr. H. H. K.
1507 woorden
Da Costa.

Da Costa.

De historie, heeft een geestig Franschman gezegd, is de wederopstanding der dooden. Ik zou er aan toe willen voegen: ook dergenen, die door een voorbarig oordeel dood waren verklaard, maar die een rechtvaardiger nageslacht weer herleven doet. Men weet hoe de Tachtigers over Bilderdijk en Da Costa ...

28 november 1920
De Heraut
Dr. H. H. K.
1833 woorden
Lust en IJver.

Lust en IJver.

Dr, W. Geesink heeft de toespraak, waarmede hij als pro-rector de lessen aan de Vrije Universiteit opende, 22 September, onder bovenstaanden titel in 't licht gegeven. En wie thans rustig deze toespraak, nu in druk, overleest, zal hem dankbaar wezen, dat hij dit goede woord ook voor breeder kring ...

21 november 1920
De Heraut
Dr. H. H. K.
266 woorden
In memoriam Ds. P. J. W. Klaarhamer.

In memoriam Ds. P. J. W. Klaarhamer.

Wederom heeft het God den Heere behaagd een uit de oude garde onzer predikanten tot zich te nemen. Nauwelijks was Sikkel ons ontnomen, of ook Klaarhamer ging heen. Klaarhamers kracht was reeds gebroken. Een ernstige krankheid-van het hart sloopte hem. En zijn arbeidstaak in onze Kerken was reeds ...

14 november 1920
De Heraut
Dr. H. H. K.
423 woorden
De overgang tot een anderen

De overgang tot een anderen

staat des levens. Al zijn de besluiten, die de Generale Synode van Leeuwarden nam inzake de Belijdenis, het Catechetisch leerboek en de Liturgie wel de belangrijkste geweest, toch meene men daarom niet, dat de verdere arbeid der Synode voor ons kerkelijk leven van ...

31 oktober 1920
De Heraut
Dr. H. H. K.
3028 woorden
van 19