GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Het Bevaar van elkander niet te kunnen begrijpen tusschen Duitschland en Frankrijk.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het Bevaar van elkander niet te kunnen begrijpen tusschen Duitschland en Frankrijk.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Professor Henri L i c h t e n b e r 'g e r, die aan de Parijsche Universiteit Idoceert in de G e r m' a n i s t i k!, heeft een boek geschreven over: het huidige Duitschland in zijn Verhouding tot Fran k' r ij k. Dit boek is in beide landen met groote ingenomenheid ontvangen. De vrede van Versailles en de vragen naar wie de schuld van den, oorlog is en hoe de „replaïationen" mteten geschieden, worden van verschillende zijden belicht.

Het eerste hoofdstuk 'geeft een historisdli overzicht van het anta'gonisime franco-allem-a n d; in een tweede hoofdstuk' worden de g r o o t e stroomin gen in de Duitsche gedachtenwereld ten de'zen opzichte weergegeven en in het derde hoofdstuk gaat het over de vraag van - het herstel in liauw verband kriet die van wie de schuld is van den oorlog.

In dit allerbelangïij'kste werk nu zegt de schrijver: Het elkander wederzijds niet verstaan is een nog grodter geviaiar, dan de wederzijdse he haat.

Dat mien elkander niet verstaat blijkt o.a. al heel klaar uit 'het antwoord door de Fransche en Belgische Protestanten gegeven op „de boodsch ap der Zweedsohe bisschoppen”.

In den laatsten tijd treedt bijna geen kerkvorst onder de Protestanten zoozeer en zoo vaak op den voorgrond (als Nathan Soederblom', aartsbisschop van U p s ia 1 a in Zweden.

Op de groote wereldconferenties klinkt zijn stem mtet macht. In de totstandkoming dier conferenties na den oorlog in Zwitserland, Engeland, Denemlarken en Zwieden gehouden, had hij het groote aandeel. Daarbij im'ag worden herinnerd, dat naar evenredigheid wellicht geen volk zooveel doet ; \roor het lijdend Protestantisme in l^uïepa dan het Zweedsche. yfiai wij doen voor de verdrulkte gerefo-rmieerden v(an Europa, dat doet ^Zweden en naast Zweden ook Noorwegen voor het lijdend Lutberdom'.

Nu heeft Soederblom in naam van het concilie van Zweedsche bisschoppen een boodschap gezonden in verband met de bezetting van de Roer aan Bonar LaW; aan den aartsbisschop v a n Canterbury; aan president H a r-ding; aan den kardinaal aartsbissGhopjvan Parijs en aan Po in care. Eveneens is deze boodschap gezonden aan den kanselier Dr Cu no en aan 'den heer Motta, den vertegenwoordiger - ^^an de Zwitsersche republiek' op de vergaderingen van den Volkerenbond. Ook werd deze boodschap gericht aan het adres van Prof. Ds Wilfred Mo nod, die het Fransche Protestantisme vertegenwoordigde op de wereld conferentie te Kopenhagen. Daar zij tot zijn bevreemding niet was geadresseerd aan den Raad van het F rans eb' Protestantsche Verbond, haastte Monod zich de missive miede te deelfen a, an genoemd verbond.

Uit het antwoord nu van dat verbond, gegeven aan de Zwieedsche bisschoppen, k'omt duidelijk aan het licht, dat het groote gevaar door Lichtenberger gesignaleerd, reeds aanwezig is. Het Fransche lantwoord is door en door beleefd, miaar brengt niet nader tot elkander. Het wijst met scherpte op een feit, wiaarover de Fransche Protestanten zich ten zeerste verbazen en waaromtrent zij opheldering vragen en waardoor de boodschap geen besten indruk' in Frankrijk heeft gem'aakt, namelijk het feit, dat één zin, zeer incrimineerend voor Frankrijk, wel voorkomt in het sttik, gezonden aan Engeland en Amierika, doch niet in dat wiat geadresseerd werd a, an Poincaré en Monod. En wel deze zin: Thans snijdt wapengeweld onder den'dekmantel van vrede groote stu'k'ken uit het land van een ontwapenden gebuur en verergert daard«oor diens ten he'm'elsehreienden mood. Ook nog in aindere op--zichten is ler verschil tusschen de boodschap aan de Engelschen en die aan de Franschen. Het moet worden toegegeven, dat dit een eigenaardigen indruk' niaakt.

Het Fransche .antwoord verzuimt niet op dit verschijnsel te wijzen en vraagt hoe of dit is gekomen; het vraagt naar den Zweedschen tekst. Het Fransche lantwioord is niet van belang ontbloot. Het wordt als het ware gecotmlmentariëerd dooi: een zeer breed interview door Monod toegestaan aan een van de oorrespondenten van het Stokholmsche dagblad S ven ska Dagbladet.

Ook hebben de Unie van de evangelisch'-protestantsche kerken van België en de Belgische Zen^^^ idings'kerk in een 'gemteenschappelijk schrijven zich

gericht tot den Zweedschen aartsbisschop. De Protestantsche Ikje^fcen in beide landen wijzen, de bood­ schap af!

De boodschap dan van Zweden, waarover de puitsche kerken zoo verblijd waren; die aofe door ^e Oostenrijksche Evangelische kerk m; et zooveel ingenomenheid in haar „Evangelisch Kerkblad" wordt gememoreerd; die in ons land , aan de aldeeling van den wereldbond der kerken niet onopgemerkt is voorbijgegaan; die in Amerika steun vond in een geweldige kerkelijke beweging, welke «indigde met een adres aan Harding en Hughes aan te bieden, die niemand minder dan den beleenden Dr Ramsay, een van de algemeen© secretarissen van den wereldbond voor de vriendschappelijke betreklüngen der kerken, bewoog om' in Parijs het antwoord der Franscbe Protestanten ter sprake te brengen, schijnt, als zoovele bemoeiingen, weinig te hebben bijgedragen om, de beide volkeren nader tot lelkander te brengen. Ik wil nog op een belangrijk feit wijzen: 't is opmierkelijk, dat de legerautoriteiten in het bezette gebied scherper optreden tegen de Protestantsche kerken dan tegenover de Roomscbe kerk. Telkens moeten de Protestantsche fcerkgemieenschappen aan den Rijn hun lokaliteiten lafstaan en inruimlen. Kruipt bet bloed bij de onkerkelijke Franschen som's nog' waar het niet gaan kan? Is F och niet goed katholiek? Sedert November 1918 worden onder de 150.000 uitgewezen Duitscihers uit de E, lza, s, 100.000 Protestanten geteld, waardoor het Protestantsche volksdeel sterk is verzwakt. De vrijdenkersregeering van Frankrijk schijnt het meer te hebben 'tegen de Protestanten idaiP-.rtegien de„ Roomschen!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 mei 1923

De Reformatie | 8 Pagina's

Het Bevaar van elkander niet te kunnen begrijpen tusschen Duitschland en Frankrijk.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 mei 1923

De Reformatie | 8 Pagina's