GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Na den slag.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Na den slag.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vóór den slag hebben we gebeden.

Na den slag behooren we nu ook te danken.

Dat moet, afgedacbt van het resultaat, dat de verkiezing heeft opgeleverd of had kunnen opleveren.

Ons bidden alleen verplicht ons tot danken.

Zoodra we in ons gebed God gaan voorschrijven, hoe de verkiezing moet uitvallen en we worden teleur gesteld, dan laten we het danken na., want we hebben niet recht gebeden.

Slaar w, a, nneer vóór den slsig liet gebed inhield, dat God Zijti Naam zou verheerlijken door ons, dan vloeit de dankensstof ons toe.

Want God kan zich verheerlijken zelfs in onze nederlaag.

Gods volk kent ook tijden, dat het dankt, diat de Heere toornig op hen geweest is.

Maar de Heere maakt ons het danken moeilijk. niet

Hij^ deed ons den slag winnen.

Niet zoo glansrijk als een vorig majal.

Maar dan toch winnen.

Als overwinnaars mogen we thans nêderknielen. Zeker, veel teleurstelling werd ondervonden.

Verdachtmaking door hen, die a, an onze zijde moesten strijden.

Ook komen er berichten in, dat er christelijke onderwijzers en ambtenaren^ zrjn, op; wie we anders rekenen konden, omdat ze tot 'öns behoorden, die him eerstgeboorterecht verkochten en er zelfs geen schotel linzenmoes voor ontvingen.

Er moeten er zij'n, die bianco, zelfs die rood hebben gestemd!

Geloofden zij, dat blanco-heeren of S. D. A. P.-ers, stel, dat links had getriumfeerd, hun het gekorte salaris hadden terugbezorgd?

Dan zijn ze wel uiterst kortzichtig en in de politiek meer onbedreven dan sommige half-analphabeten.

Of handelen ze enkel uit bitterheid, uit een soort wraak ?

Dan hebben ze zich toch niet gehoiuden , aa, n het Woord des Heeren.

Evenwel legge men hierdoor niet een lak op ons onderwijzerscorps als zoodanig, evenmin als op de ambtenaren van revolutionairen huize in het gemeen.

Wij' vertrouwen, dat zeker 90 pCt. overeenkomstig zijn beginsel heeft gestemd.

Evenmin meene men, dat ook onder andere kategorieën van ons anti-revolutionaire volk geen menschen voorkomen, die hun ontevredenheid op het stembiljet koelden.

De Kersten-partij deed ons wel de meeste afbreuk. Altemaal teleurstellingen.

Maar de stemming van dankbaarheid mag er niet onder lijden.

Laat ons dan niet gelij'k zijn aan de negen melaatschen, die, na hun reiniging, vergaten Christus te danken.

Doch volgen we het voorbeeld van den Samaritaan, die den Heiland te voet viel.

Waar geen openbare dank-samenkomsten werden gehouden, hebben de gezinshoofden hier een taak te vervullen.

Zou de Heere geen bezoeking doen over een ondankbaar volk?

Een nieuw ministerie.

Het kabinet Ruys heeft 29 Juni, dus twee dagen vóór de verkiezing, reeds zij'n ontslag bij de Koningin ingediend.

De „N. R. Ct." konkludeerde daaruit, dat Jiet levensmoe is.

Dat blad zag voorbij, dat nog andere onderstellingen mogelijk zijn.

In elk geval heeft het naar den wensch van Rechts gehandeld.

Uit de Linksche pers 'kan men nog wel eens de stem beluisteren, dat het Kabinet evengoed kon aanblijven.

Maar in de Rechtsche pers werd zoo iets totnutoe niet vernomen.

Het verlangen naar rekonstruktie van het Kabinet schijnt bij Rechts algemeen.

Waarbij dan nog komt, dat eenige ministers zeker zullen heengaan.

Wij' voor ons achten het niet van het hoogste belang, wie er Kabinetsforma.teur wordt.

Zelfs niet, welke ministers worden gekozen. Maar oE er een goed Kabinets-program wordt vastgesteld, waarin met de program-eischen van onze partij ernstig rekening wordt gebonden.

In het Kahinet Ruys liet dat, al begrijipen we ^eer wel, dat we bij koaliseering niet het onderste 'Uit de kan kunnen krijgen, zoo nu en dan te wenschen over.

Soms zelfs voelde het anti-revolutionaire volk zich door maatregelen gekwetst.

Laatst weer door het inleggen van pleziertreinen op Zondag.

We mogea toch zeker wel vragen, dat zoo iets iiiet meer voorkome.

Dat onze mannen, die uitgenoodigd worden in liet nieuwe Kabinet' zitting te nemen, dan bi| de saamstelling vian het Kabinetsprogram, niet te veel aan het goed vertrouwen onverlaten, maar tot vast akkoord zoeken te komen!

Evenzeer rekenen we er op, dat onze Kamerleden, met wie vanzelf voeling moet worden gehouden, op hun qui vive zullen zijn.

De anti-revolutionairen wenschen op meer dan één punt geen da capo van het Kabinet Ruys.

De Kersten-partij.

Enorm was de winst der Staatkundig Gereformeerde Partij, door ons kortheidshalve de Kerstenpartij' genoemd.

Vooral in het distrikt Dordrecht maakte zij de meeste slachtoffers.

Met opzet schrijven we: slachtoffers.

Want we hebben eerbied ook voor politieke gevoelens, die de onze niet zijn.

Maar de Kersten-partij is op onwaarachtigheid gegrond.

Op het beginsel van: zij' zeggen het majar doen het niet.

Men denke slechts aan hun ageeren tegen verzekeringswetten en vrouwenkiesrecht.

En daarom weegt ons het lot der misleiden zoo zwaar.

Geen middel mag onbeproefd worden gelaten om hun de oogen te openen.

Daarmee mag niet gewacht tot de volgende verkiezing.

Reeds dezen winter moet de arbeid onder hen aangevangen.

Natuurlijk zijn al deze stemmen niet aifkomstig van de zgn. Oud-Gereformeerden. Er zijn ook Christelijk-Gereformeerden bij. Ook Hervormden van de lijdelijkheidsrichting. En op de Veluwe en de Zuid-Hollandsche en Zeeuwsche eilanden ook vs^el kerkelijk Gereformeerden.

Van te voren waren we daaromtrent reeds ingelicht.

En de uitkomst heeft het bewezen.

Laten onze kiesvereenigingen zich in die streken dapper wezen.

Onvermoeid huisbezoek is hier het groote middel. Met ieder van die slachtoffers moet uitvoerig gesproken worden, desnoods avonden lang.

Zij' moeten overtuigd worden, niet slechts overreed.

Dat vergt tijd.

En inzonderheid op de onwaarachtigheid van die partij' behoort de aandacht gevestigd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 juli 1925

De Reformatie | 8 Pagina's

Na den slag.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 juli 1925

De Reformatie | 8 Pagina's