GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 134

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 134

Rede, gehouden bij het overdragen van het Rectoraat der Vrije Universiteit

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

1S2

BIJLAGE P .

DB K E E K Ë B A A D ÊN Ö E H O L L . VÉRGAI). VAN COERESPO^IDENTIË.

gaderinglie der bujten Predicanten, hier voor desea tyt binnen deser Stede byeen synde: aengaende de scheydinghe van den Predicanten, end Kerclien, die haer Remonstranten noemen: Dan alsoo veele der Predicanten aldaer niet tegenwoordich waren end ten fyne oft principaele niet en conde geresolveert worden: Is dese deliberatie wtgestelt tegen dyssendach nae den middach, tegen twee vren precijs. (Protoc. IV, fol. 208). 10 APRIL 1617. — Daer is volgende de resolutie genomen op den 4den. Aprilis [van deze bijeenkomst is in het Protocol niet- opgeteekend, misschien omdat de toen genomen resolutie toch ook vermeld wordt in de notulen van 13 April: zie hieronder] gelesen seecker Concept ofte Acte betreffende de onderteeckeninge der gearresteerde Acte by den buyten ende dolerende Predicanten t'anderen tyden in haer vergaderinge genomen. Aengaende dese voornoemde ghestelde Acte, is de selve eendrachtelyck voor goet aengenomen, end met meeste stemmen besloten datmen die voornoemde Acte sal onderteeckenen. (Protoc. IV, fol. 212). 13 APRIL 1617. — Daer syn van wegen de Vergaderinge der buy ten Predicanten end Dolerende Kercken, verseheenen in onsen Kerckenraet wt haerder aller name D. Jacobus Rolandi: end D. Casparus Heydanus: vertonende hoe dat dese vooi'n. Vergaderinge vrientlyck versouckt, dat wy achtervolgende onses Kerckenraets gearresteerde Acte, souden willen condescenderen lot een dadelijcke onderteeckeninge. T'selve is ingewillicht end dadelyck volbracht end dat op dese bygevoeehde Acte, by dese voornoemde Vergaderinge (als een nader verclaringe synde) beraemt end gearresteert, end aldus luydende van Woort tot Woort. Alsoo de voorgaende Acte (van separatie) voorgelesen wert is by occasie gevraecht hoemen de Acte van separatie sal verstaen, of de meeninge vande Vergaderinge Dese is, dat die ghene die de Acte hebben onderteeckent, door de selve onderteeckeninghe haer aireede daedelyck hebbeu afgescheyden vanden Remonstranten sender mette selve eenighe ghemeynscliap in Classicale vergaderinge ofte andersins te moghen houden : Is geadviseert, datmen by allen rechtgevoelende Kercken end Classen opt spoedichste sal arbeyden (soo veel mogelijck is) de onderteeckeninghe te verwerven, ende de selve hebbende, salmen handelen, hoe ende op wat wyse men inde voorder afsonderinghe, lot welstant der Kercken sal hebben te procederen. (Protoc. IV, fol. 213). 13 JULI 1617. — De Acten beraemt ende besloten inde Laetste vergaderinge vande buijten end dolerende Gemeenten zyn voorgelesen end geapprobeert. (Protoc. IV, fol. 232). 20 JULI 1617. — Is seecker brief gelesen comende vau de broederen vande Dolerende Kercke van 8' gravenhaecu, intercederende voor D. Paludano, die nu een goeden tijt (tsyuer onschult) van syn Dienst gedeporteert end in t'achterheyden in syuer huijshoudinge is gevallen. Dit in deliberatie geleyt zynde, is goet gevonden dat D. Praeses hier van schryvcn sal aen de voornoemde broeders vanden Haghe ende de selve aenwysen (soo hy anders gheen ouderstant ontfangen en heeft) dat sy den voor-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 134

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's