GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 144

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 144

Rede, gehouden bij het overdragen van het Rectoraat der Vrije Universiteit

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

142

BIJLAGE Gr. AKTEN VAN HOIL. VEUOAD. VAN COUUESÏONDENTIE.

presideren met zynen h. Geest, ende zoo alles wil dirigeren, dat de goede eenigheyt ende Correspondentie der Kercken Christi hier te lande met eendracht mach besloten ende getroffen worden, Aldus gedaen In onse vergaderinghe gehouden binnen Alphen den 26ea Septembris 1617 ende is onderteyckent [eigenhandige onderteekeningen] Paulus Mercator, Cornelius Vrydus [?].

4

De geloofsbrief van Ds. Jan Aertssen, afgevaardigde der Classis

van Voorne en Putten {Oud-Sijnodaal Archief, nr. 35, II, 48, fol. 305). Dewijle wij Bedienaren des Goddelicken Woorts des Classes van Voorne ende Putten verstaan hebben Dat den 23en deser tegenwoordiger maent Octobris binnen Dordrecht eene vergaderinge sal worden gehouden wt alle de Classen van SuijtHollant om van kerckelicke saecken te handelen, Soo ist Dat wij wt het midden van ons hebben gedeputeert ende deputeren mits desen onsen Lieven ende Waerden Broeder Jan Aertssen Bedienaer des H. Evang. in Coorndijc, omme wt onser aller naeme op de selve vergaderinge te verschijnen ende alle voorvallende saecken te helpen verhandelen, beraemen ende resolveren tot den besten oorboor, stichtinge ende welstant van Godes Gemeijnte. Dien Almogenden goeden God biddende dat Hem met sijnen Heijl. Geest believe in het midden van de selve Vergaderinge te presideren, ende alle den Handel te Dirigeren tot sijnes alderheijlichsten naems eer, mitsgaders tot behoudinge ende verbreijdinge sijner Goddelicker Waerheijt, ende Weeringe van alle valsche Leere. Gedaen in onse Classicale Vergaderinge gehouden in Hellevoet, desen 4en Octob. Anno 1617. ende Wt aller naeme onderteijckent bij [eigenhandige onderteekeningen] Henricus Nólthenius Praeses Classis. Gosuinus Buytendyck Scriba Classis. 5. De geloofsbrief van Ds. Tfiomas Brusrhenus en Ds. Johannes Lydius, afgevaardigden uit de Classis van Gouda [Oud-Symdaal Archief^ nr. 35, II, 45, fol. 301). Alsoo de vergaderinghe der broederen van Suijthollant, om goede correspondentie ende eenicheyt met den anderen te houden, geleyt is tot Swijndrecht op den 23 Octob. 1617; Soo ist dat de gesonde broederen vanden Classe vandor Goude mitsgaders de doleerende kercken onder hen soiteerende, hebben gedeputeert ende deputeeren by deesen Thomam Bruschenium \sic'\ Bedijenaer des H. Evangely tot Ouderkercke op den Issel, ende Johannem Lydium Bedyenaer des H. Evangely tot Oudewater, om wt haerder aller name op de vergaderinghe voorss te verschijnen, ende met den broederen te handelen in allen voorvallenden saecken, de staudt der kercken betreffende, als of sy daer selue ijegen-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 144

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's