GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN.

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

De United fi'ree Church neemt een bizonder groote plaats in onder de kerken met een presbyteriaanscn* kerkregeering. Zij is zich van haar positie bevfu»'-Zij houdt in den loop van elk synodejaar een ronijschouw over d© kerken. Dat doet zij officieel. Zij bes" daartoe eene „koloniale en continentale commissie". D*z9 commissie is samengesteld uit vier en veertig leden,

vvaarvan drie en twintig predikanten en een en twintig ouderlingen; voeg daarbij, nu nog vier vrouwelijke iSen en zoo komt ge voor 't jaar 1^25—1926 tot liet getal van acht en veertig. Het Moderamen bestaat uit %: ie leden. En van deze drie is de in Boedapest en Qolc ten onzent bekende Dr J. Maodonald Webster de secretaris. Door middel van den secretaris worden jaarliiks irdormaties ingewonnen bij de met de United X^'ree Church correspondeerende kerken; haar wordt een daartoe sti'ekkend formulier gezonden met eenige vragen en uit de beknopte antwoorden die van ae onderscheiden kerken uit éénzelfde land inkomen, wojrdt dan weer door den secretaris een kort overzicht van liet kerkelijk leven van zulk een land gegeven. Deze conunissie die liet werk doet dat door onze kerken ffordt toevertrouwd aan tvi^ee onderscheiden Deputaatscbappen, aan die voor de correspondentie met iiuitenlandsche kerken en aan die voor de verstrooide gere-Jormeerden ia Nederlandsch-Indië, brengt ieder jaar een rapport uit op de Synode. Dit rapport, een boekje jiiet kleine letter gedrukt, groot aclit en zestig bladzijden, ontving ik in den loop van de vorige week. Op den omslag staat met groote letter tusschen aanhalingsteekens „Üf the household of Faith", „Over de gelooisgemeenscliap". In een korte inleiding wordt geconstateerd, dat ten allen tijde levendig belang is gesteld in die leden van de groote familie die in den vreemde verspreid wonen; deze belangstelling neemt vooral sinds den oorlqg toe; daar uit oorzake der groote werkeloosheid zoovele landgenooten in den vreemde werk en brood zoeken. Daardoor breidt zich ook uit de bemoeienis te maken door deze commissie. Het eerste deel van het rapport brengt verslag uit over wat genoemd worden de „kleinere kolomen", als Gibraltar, Malta, Algiers, Madera, Bermuda, Bahamas, Trinidad, Valparaiso, Patagonia, Singapore, Kuala Lumpur, Penang, Bombay, Calcutta en BI antyre. Wij zouden het karakter van de zorg voor deze kleinere koloniën kunnen vergelijken met wat wij vroeger deden voor onze menschen m Argeatinië en eenigermate met wat aan de kerk van Utrecht werd opgedragen met het oog op die gereformeerden, die zich eventueel zouden willen vestigen in Noord-Frankrijk. ïhans leven onze menschen in Argentinië in veel nauwer kerkverband met ons mede dan dit' 't geval is met de groepen van leden der United Free Church in de steden en landen zooeven genoemd.

Verder volgt een belangrijk rapport omtrent het „overzeesch gebied", the Overseas Diomuiions, Ferst worden eenige opmerkmgen gemaakt in verband met de landverhuizing eii daarna met betreldiing tot de finantiën, gewezen op een vermeerdering van een Ideine twintig duizend gulden en op een natig saldo van f3600Ü, Toch zijn er nog ongeveer vier honderd vijf en twintig kerken die niets hebben bijgedragen. Dan volgt een overzicht van het werk gedaan en te doen in: I. De Unie van Z, u id-A f r i k a. Ik doe daaruit één greep. Bij do volkstelling gehouden in 1921 bleek, dat in de Unie leven ongeveer 75.000 Presbyterianen (niet meegerekend de leden van de Nederduitsch Geref. Kerk, de Ueretormeerde Kerk en de Hervormde Kerk). Van deze 75.000 leven slechts ruim 30.000 kerkelijk mede. D« conclusie getrokken uit dit ontstellend feit is: dat de noodzakelijkheid van den arbeid dezer Commissie daai-uit wel heel klaar kan blijken. II. Indië; III. ^lalaga; IV. Het Gemeenebest van Australië; V. Nieuw-Zeeland; VI. Zuid-Amerika; VIL West-lndië; VIII. Canada. In IX volgt dan een breede weergave van de bemoeienissen van 't Comité met Madera, Algiers, Gibraltar en Malta. Dit tweede deel van den arbeid der Commissie heeft veel overeenkomst met wat onze Deputaten doen ter behartiging van de belangen der verstrooide gereformeerden in Nederlandscli-Indië.

Dajirna volgt het rapport inzake den arbeid op het Continent, op het vasteland van Europa. Dit rapport vangt aan met, vast te stellen, dat het werk van deze Commissie wel het meest, in vergelijking met dat van alle andere „Synodale" Commissies, wordt geapprecieerd; dat deze Commissie bizondere belangstelling geniet en zeer veel belangrijk werk heeft te doen, dat zich haast met 't jaar uitbreidt. Haar bemoeienissen niet het oog op de eigen volksgenooten als ook betrehende de noodlijdende kerken in Europa van andere kerkgemeenschappen worden van het allerhoogst belang geacht. Zij zijn dat metterdaad! Wij verstaan dat ai heel gemakkelijk! Wat een belangstelling in ons land in de Hongaarsche Gereformeerden! Welk een hulpbetoon opzichtens de Duitsche Gereformeerden en dat vooral in het midden onzer kerken! Doch juist door dat de Schotten zooveel belangstellen in de gereformeerden op 't vasteland, en vooral in die groepen en kerken, die in druk verkeeren, oefenen zij zoo'n groeten invloed uit. En dat vooral door hun scholen. Dit' wekt bijkans mijn jaloerschheid op. Dit doet mij niet zonder 2org zij, n. Wij weten welk een invloed ten kwade eene verkeerde godgeleerde richting heerschende in het buitenland op het eigen land kan uitoefenen. En onigekeerd: hoe groot was niet de invloed uitgaande in vorige eeuwen van Fra, neker en Harderwijk op Ho^ngarije! Oefetien vnj thans geen invloed uit op de Hongaarsche predikanten en studenten?

Het rapport wijst dan eerst op het werk der Commissie onder de eigen leden der kerk op het vasteland Woonachtig; daarna op wat zij deed door de correspondentie met de buitenlandsche kerken; dan op de finantiëele mi& dedeelinigen rakende dezen arbeid gedaan aan S'Uo predikanten per circulaire, om te eindigen met ö6n „in memoriam" aan den in December 1924 overleden vioe-voorzitter der Commissie Rev. W. J. Street. Na deze inleiding op het tweede deel volgt het rapport over de eigen gemeenten die de United Free Church op het vasteland heeft en steunt, en wel in de volgende landen (de afzonderlijke steden noem ik maar niet): Portugal, Frankrijk, Italië, Zwitserland en Bohemen, Verder worden de zomer-stations genoemd te Aix-lesoains, Interlaken en Lucerne.

Hierop volgt een kort overzicht van den kerkelijken toestand en van de sterkte en invloed der kerken *P, liet vasteland waarmede de United Free Church correspondentie onderhoudt. De rei wordt geopend met Nederland. Uit Centraal Europa met Zwitserland, dan volgen Oostenrijk en Duitsohland. België opent de rei der kerken uit de „Latijnsche landen", waarop volgen: Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië. Dan komt Griekenland. D< ^ Magyaarschei kerken van Roemenië, .Tugo-Slavië, Hongarije en Slovabië komen daarop aan de beurt. Voorts worden onder 't hoofd: onder de Slaven genoemd: Czechië, Polen, Littauen, Ukraine en Rusland. Van de Noorsche landen komen voor: Finla, nd, Zweden, Noorwegen en Denemarken. In een afzonderlijke paragraaf worden de studiebeurzen genoemd, verstrekt doof bet Comité aan negen studenten, die htm geheele of gedeeltelijke studiën voltooien aan een der Hoogescholen van de United Free Church. En eindelijk werden nog één en dertig mannelijke en vrouwelijke studenten van het Overzeesch gebied door het Comité geïnviteerd en vriendelijk ontvangen ter kennismaking met een aantal vooraanstaande leden der kerk, waarbij deze studenten, uit de dominions en onderscheiden landen van Europa, het woord voerden • en hun dank uitten voor de gastvrijheid en vriendelijkheid hun bewezen en voor de bemoediging die zij ontvingen. Een paar statistieken volgen, die een overziclit geven van de gaven ontvangen en voor de wijze waarop die waren verdeeld; een lijst van de predUcanten die in den vreemde dienen en van de stations waar zij werkzaam zijn sluit dit allerbelangrijkst en ook zeer leerrijk rapport.

Voor degenen onder ons die belangstellen in groepen gereformeerden, hier en elders verscholen, kan dit rapport groote diensten bewijzen.

Het rapport van onze Deputaten voor de correspondentie zal in veel opzichten wel wat uitvoeriger zijn, maar allicht niet zoo breed oriënteeren.

Het optimistisch en ook ©enigszins oppervlakkig karakter dat allicht wordt verkregen door het werk van een Commissie die zulk een omvangrijke taak heeft te verrichten, is ook niet geheel vreemd aan dit rapport.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 juli 1925

De Reformatie | 8 Pagina's

UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 juli 1925

De Reformatie | 8 Pagina's