GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Wat en Wien?

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Wat en Wien?

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

Wat hebt gü liier en wien hebt gij hier, dat gij u een graf uitgehouwen hebt, als die zijn graf in de hoogte uitbouwt ? Jesaja 22:16.

(Biduur voor het gewas).

Zie daar den parvenu, Sebnaj.

Hij is als een vreemde, als een man van buiten, ingedrongen in het heilige volk en de heilige stad, Jeruzalem, en hij heeft er wel carrière gemaakt ook. Is hij niet de voornaamste dignitaris laan het hof van Hizkia geworden?

Zie hem daar druk doende.

Hij zorgt voor zijn graf.

Zeg daar nu geen kwaad van, want gij doet niet anders. En niemand doet eigenlijk iets anders, dan dat ééne: zorgen voor zijn graf. Want het graf is ons laatste rapport. Waar de boom valt, daar blijft hij liggen immers? Het graf, dat ons gedolven wordt, of uitgehouwen, legt voor de epigonen vast de laatste conclusie, die uit de zienlijke dingen van ons leven met betrekking tot de zienlijke openbaring van ons wezen genomen is. Het graf — dat is onze laatste, worsteling tegen de harde werkelijkheid van het stroeve woord, dat „niet een iegelijk, dien de menschen prijzen, maar dien de Heere prijst, beproefd is". Wie heeft zijn laatste worsteling niet lief?

Och, wij allen bouwen aan ons graf. Aan zijn opschrift. Aan de klasse, waarin het zal geplaatst zijn. Aan zijn versiering, 'minder of meer. 'Aan zijn ruimte of aan zijn smalte. Maar aan ons graf bouwen wij. ledere werkdag, elke struggle for life, alle daad van inspanning om in het leven vooruit te komen, het is alles er om begonnen, dat die laatste conclusie, dat laatste definitieve rapport, dat met menschen-inkt en in menschen-schrift geschreven wordt, omhoog gevoerd zal worden. .

Neen, zeg van Sebna geen kwaad. Hij wil begraven zijn bij Jeruzalem's adel. Gij soms niet? Hij heeft er toch voor gewerkt? Hij; ging er toch dagelijks mee om? Hij mocht er toch zijn, die Sebna? De hofmaarschalk van Hizkia, koning van Juda?

Zeg van dien man geen kwaad....

En scheld hem ook geen parvenu.

Zeker, hij is het. Maar is het wel een scheldwoord: parvenu? Of is het een éeretitel? Hij is er dan toch maar gekomen. De man, aie geen vader heeft hier, en die geen erfbezit heeft hier, en die van buiten is gekomen tot het heilige volk en de heilige stad, ik zeg, dat die man er wezen lain. Hij heeft talent en wilskracht; anders zou hij het zoover niet gebracht hebben.

Ik houd van parvenu's. Zij doen wat, en zij kunnen wat.

Nu, Sebna laat zich een graf uitbouwen i n "d e hoogte. Dat wil zeggen: riiet op de algemeene begraafplaats, waar zij geborgen worden, die niet tot de geslachten behooren, maar: in de hoogte, bij den adel, misschien wel bij de koningen.

Hij heeft onder de hovelingen verkeerd bij zijn leven; waarom zou hij het ook niet doen in zijn dood?

Maar Jesaja wordt ook' voor Sebna de groote tegenspreker.

Wat hebt gij hier? Hebt gij' hier erfrecht?

Neen. Gij zijt geen Abrahamskind van geboorte.

Wien hebt gij hier? Kunt gij; uw stamboocft noemen?

Neen! Gij zijt een vreemdeling; gij' kunt niet eens uw vader noemen!

En wilt gij nu een graï in de hoogte iiebben, gij barbaar, gij parvenu?

Ja, ze kurmen hard zijn, de profeten van God. Maar te haid zijn ze toch niet. ' Ook nu niet.

Want het is Sebna's oordeel, dat hij tegelijkertijd barbaar is èn parvenu.

Sebna heeft wel opgang gemaakt oaider Juda's volk en Davids kinderen. Hij heeft met dat volk en met dat geslacht van David meegedaan; ds met hen meegegaan. Daarom is hij parvenu; want hij was de man van geringe afkomst. En nu heeft Jesaja. niet tegen hem, dat hij parvenu is, maar dat hij dat maar halfis. Zijn lichaam ging mee naar David's huis; zijn ziel bleef achter: hij is oog barbaai'. In zijn dood wil hij begraven zijn onder de edelen van Gods heilig volk; doch in zijn leven is hij tot den kern van dat volk niet doorgedrongen; hij is nog barbaar. Zijn stof moet rusten onder de heiligen en de grooten Gods; doch zijn geest heeft niet David leeren nazeggen:

, Ik heb tot Jahwe gezegd: Gij zijt de Heere voor mij is geen goed boven U; en tot de heilige n, die in het land zijn (heb ik gezegd):

Ze zijn de heerlijken, in wie al mijn lust is.

Want hij heeft niet de heiligheid van Davids huis voor zijn heerlijkheid aangezien, doch is bij de uiterlijke heerlijkheid blijven staan en kwam laan de heiligheid niet toe: hij is nog barbaar met zijn binnenste wezen. Hij aimexeert de heerlijkheid van Davids huis voor zijn mooie graf, dat hij nu zich bouwen laat, doch is voor de heiligheid van Davids huis en volk blind gebleven. Is hij een parvenu? Was hij 't maar! Jesaja had hem omarmd. Maar nu is hij 't maar half: zijn lichaam drong door tot Sions tempelberg, doch zijn ziel niet. Die bleef in barbarenland. Hij heeft rondom gezien en gezegd: Rondom Jeruzalem zijn . bergen! Maar hij heeft dat alleen voor zijn tleesch gezegd. Zijn ziel bleef er buiten. Maar zóó. kunnen de Jebusieten het óók zeggen. Alleen de Jeruzalemmers, die in 's Heeren naam een lied van Jahwe hebben in hun ziel, alleen zij gaan verder dan de oude' heidenen, die hier woonden, en klimmen van de bergen op to't hun God; alzóó is de Heere rondom zijn volk.

Maar Sebna blijft met zijn ziel een heiden, een schandvlek van het huis van David. Hij is parvenu: het huis zijns vaders kent hij niet. Maar hij is nog barbaar: het huis zijns heer en, erkent hij ook niet, al is hij er dagelijks in; hij, de schandvlek van zijns heeren huis.

En nu moge hij de situatie bezien en tot bezinning komen. WAT hebt gij hier? Hebt gij hier erfbezit? Neen! En wien hebt gij hier? Hebt gij hier een geslacht? Neen!

Hier hebt gij niets, waarop' ge u beroepen kunt voor dezen sierlijken grafbouw. Uw eenige bezit zou kunnen zijn: den God van hier.

Van HIER, o Sebna!

Maar gij wilt wel de plaafs van den God van hier, doch niet den Goid van de plaats van hier. En dat is uw oordeel.

Nu dan, gij grafbouwers, gij geldwinners, gij, 'die .l3rood eten gaat, bouwt en wint en eet, maar bedenkt, dat gij HIER zrjt. En dat gij hie r geheel moet zijn. Met uw lichaam, doch ook met uw ziel.

Want de plaats van uw werk is een Sebna'splaats: gij zijt in de gelegenheid, de vrucht van uw levenswerk in te dragen in den tempel van den God van David, en gij kunt Hem meer achterlaten, dan uw doode stof.

En gij hebt een Sebna's-taak. Gij hebt, als hij, talent; gij moogt er bok zijn. God gaf u kans genoeg. Maar terwijl Hij u het brood geeft om te eten, daar wil Hij ook van uw ziel den lofzang hooren. Gij moogt niet zijn als Sebna, die het brood breekt met den Davidide, doch zijn hart laat bij de heidenen; die de rotsen va.n den Sion sterli genoeg vindt voor zijn gebalsemd lijk, doch niet den God van den Sion tot zijn rotssteen maakt in eeuwigheid; die de sleutels draagt in Davids huis, doch zijn eigen ziel toe-sluit voor Davids grooten Zoon: den Messias en het Messiaansche geloof.

Laat ons nu hard werken in dit jaar voor ons brood, voor den tijd, en onze zorgen uitstrekken tot aan het graf, dat wij nu reeds ons voor-zien. Maar Iaat ons gaan met God. Laat ons parvenu's zijn; laten wij naar boven ons werken, gelijk Sebna; doch dan tot den nieuwen toestand geheel en al door-dringen, ook met de ziel; dan zullen wij God vinden in den nieuw geschapen toestand. Laat ons het brood der aarde weer eten; doch neem van Jesaja's God, die Sebna's Rechter is, niet alleen het brood, dat u de kans geeft om lang genoeg uw eigen graf te bouwen; doch neem van Hem ook l^et brood der ziel.

En leer van Sebna, dat gij de pinnen in de aarde wel vast moogt slaan; bij hem waren ze eigenlijk te los, want alleen zijn graf maaicte hij sta.biel, en ook dat gelukte nog niet. En voor het overige sloeg hij de pinnen veel te los: Als zijn mooie graf hem niet had vastgehouden, hij zou morgen aan den dag hebben kunnen feestvieren in Egypte en overmorgen in Assur; als hij maar genoodigd wordt.

Neen neen. Sla de pinnen niet zoo los.

Sla ze vast, zoo vast, dat gij al Gods raad in den , tijd zult kunnen uit-dienen, ten einde toe.

Doch de hamer die ze slaat en de hand die den hamer drijft, worde bewogen door Gods eeuwigheid.

Want de Sebna's zijn niet in overtreding, omdat zij zorgen voor den tijd, doch omd'at zij niet beleven de harmonie tusschen tijd en eeuwigheid.

En him fout is niet, dat zij grafbouwers zijn bij den tempel; doch dat zij hun vleesch WEIDEN vèr, doch alleen begraven BIJ den tempel.

Want de Sion is er niet, om uw vergaan 'te sieren, doch om van uw bloei de vrucht te oogsten.

Die tempelberg, die voor den dood'en Sebna een blinkend asyl moest worden, wil het voor de levenden zijn.

Leef en eet.

Maar bedenk: de God van hier is een God niet der dooden, maar der levenden.

Wat hebt gij hier? En Wien hebt gij hier?

Zeg nu: ik heb den Heere mijn God. Zeg het of zorg voor uw léven eerder dan , voor uw graf, voor uw ziel en daarom voor uw vleesch.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 maart 1926

De Reformatie | 8 Pagina's

Wat en Wien?

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 maart 1926

De Reformatie | 8 Pagina's