GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Mag ik ten Avondmaal gaan?

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Mag ik ten Avondmaal gaan?

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Een onzer lezers — die me verzoekt, zelfs niet doioT initialen zijn incognito in gea'^aar te willen brengen — vraagt m'n hulpi in 't zoeken van een antwooird op bovenstaande vraag.

Ze beteekent bij hem wat anders dan in de •meeste gevallen.

iGewconlijk komt ze op uit de vrees, dat men geestelijk niet gerechtigd is, om aan te zitten aan den bondsdisch.

M: aar bij èiizen vrager heeft ze haar aa.nleiding in iets anders; in zijn gezondheidstoestand.

'Zonder, voorzoover hij weet, aan t. b. c. of een andere besmettelijke ziek'te te lijden, laat zijn gezondheid veel te wenschen over, en verraadt zich dat in zijn uiterlijk en gedraging aanstonds voor elk die hem ziet.

Dit hield hem reeds jaren terug van het H. Avondmaal, ofschoon zijn ziel er naar uitging.

. Hi.i vreesde, dat zijn aanzitte)i andere Avondmaalgangers, die aan de mogelijkheid van besmetting konden denken, zou kmrnen hinderen, en zoo hun stichting in den weg staan.

En nu hij, na lang aarzelen, eindelijk op het punt staat, tot het H. Avondmaal toe te gaan, is hij er nog maar half gerust Oip', dat hij daardoor anderen niet berooven zal van wat hij vyoor zichzelf begeert.

Deze vraag heeft mei goed gedaan.

Ze getuigt van een teederheid, die alle gezaaide Avondmaalgangers voor zich mogen bidden.

Hoeveel rijker zouden onze ^^vondmaalsvieringen zijn, en hoeveel 'rijker heel ons b'erk'elijik leven - -waarvan immers het aanzitten aan den Bondsdisch het middelpunt en de hoogste uiting is — als zóó de wet der liefde: „Een iegelijk zie niet op het zijne, maar ook op hetgeen dat der anderen is", algemeene beoefening vond.

iPijnlijke vragen, als van dezen broeder — pijnlijk niet alleen voor wie er mee tobt, maar ook voor wie .ze gelden — zouden dan 'alKcht niet O'pkomen. Of althans geen jaar ngodig hebben, om een oplossing te vinden.

, iDaarmee bedoel ik in 't geheel niet te zeggen, dat iemand in het geval van onzen vrager, de moeilijkheid waarvoor hij staat, kort en goed, met een beroep' op zijn recht om het H. Avondmaal te ontvangen, op de liefde van de broeders en de zusters, en op de macht Gods om anderen voor besmetting te bewaren, op zïj mag zetten.

Integendeel. Zulk een beroep^ op, de macht Gods zou wel den s c h ij n hebben van geloof, maar in zijn afwijzing van onderwerping en gehoorzaamheid aan Gods ordinantiën, zou het toonen vlak het tegendeel van geloof te zijn.

Want één van Gods 'ordinantiën is, dat we ons wachten zullen, ooit de gezondheid en het leven van onzen naaste in gevaar ie brengen. En dat God in het heilige, zoowel als in het dagelijksche leven, die ordinantie geëerbiedigd wil zien, blijkt b.v. wel zeer duidelijk uit zijn voorschrift in de Mozaïsche wetten, dat onder Israël een melaatschc niet alleen van' de burgerlijke saamleving, maar ook van den dienst aan het heiligdom móest worden uitgesloten.

En wat het beroep op de liefde dei: broeders en zusters betreft — wie liefde van anderen vraagt, zal tüch wel altijd moeten beginnen met haar zélf te geven.

Hoe hebben we dari in een geval als ons hier bezighoudt te handelen?

Me dunkt, we hebben dan te beginnen met onzen Dokter te. vragen, of we, door aan 't H. Avondmaal deel te nemen, anderen in gevaar kunnen brengen van besmet te worden. Stelt de Geneesheer ons op dat punt volkomen gerust — dan behoeven we ons verder door niets te laten ophouden. Ook niet door de vrees, dat anderen op grond van ons uiterlijk wel eens aan gevaar voor besmetting konden denken. Want het ligt buiten onze niacht, al dergelijke gedachten en vermoedens bij óver-, angstvallige menschen te voorkomen.

We gaan dan zonder bezwaar aan liet Avondmaal.

'Luidt het advies van , den Dokter anders; is hij van oordeel, dat ons aanzitten in meerder of minder mate gevaar VOOT besmetting meebrengt — dan doen we veilig met dit aan onzen 'Dominé of eeai onzer Wijkouderlingen mee te deelen, en hen te verzoeken, dat ze er, zooveel noodig, tOiS mee­ werken, dat we plaats gunnen nemen aan de laatste tafel, en dan zóó, dat de beker óns het laatst bereikt,

In den regel zullen we wel zelf de plaats'kunniEsi innemen.

iOp die manier hebben we ons-zelf van alle bei zwaren vrijgemaakt, en alle reden van aanstoot! of vrees voor anderen weggenomen.

Ik kan er inkomen, dat men er iets pdjnlijks in vindt, nog niet om zijn Dokter-over 't geval te raadplegen, maar wèl om er o.ok met een der opzicht-hebbende ouderlingen over te spreken. Maar wie het ernst is met het gebruik van het H. A. zal die pijn er gaarne voor over hebben om van zijn 'bezwaa, r verlost te worden. Valsche schaamte mag ons hier geen oogenblik ophouden. Er is niet de minste schande in lupius, t. b. ei. of een ' andere besmettelijke zieic'te te hebben.-En liet is juist die valsche schaamte voor hun ziekte, die velen een gevaar doet zijn voor hun omgeving.

Laat ons traphten ieder voor zicli en in zijn eigen kring, met achterstelling van eigen gevoeligheid, voor anderen te waleen. Wordt dit onder ons regel, dan zal het vertrouwen in elkanders waakzaamheid, alle kleinzielige vrees doen wijlden, en blijft er geen plaats meer voor de splinterige vragen die de ééne beker in het H. A. vóór en na onder, ons deed opkomen.

Ik wenscli mijn Vrager een onbezorgde, blijde en gezegende x\vondmaalsviering.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 april 1928

De Reformatie | 8 Pagina's

Mag ik ten Avondmaal gaan?

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 april 1928

De Reformatie | 8 Pagina's