GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Verscheidenheid en Eenheid.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Verscheidenheid en Eenheid.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus Filippenzen 1:1.

Paulus en Timotheus, — opmerkelijke saamvoeging van personen.

Paulus is het monumentale voorbeeld in de Schrift van een, die op krachtdadige wijze van een vijand Gods omgezet werd in een kind des Heeren, Kent ge eene opvallender en feller bekeering dan die op den weg naar Damascus? En welk een leven van de diepste geestelijke ervaringen was daarna gevolgd; een leven waarin de satan met vuisten sloeg, maar dat ook zijne tijden kende van opheffing tot in den derden hemel.

En daarnaast — daartegenover bijna — Timotheus, va, n wien wij zulke bijzondere dingen in 't geheel niet vernemen. Een gansch ander type. Het onder ons gangbaar voorbeeld van een verbondskind, dat, van kindsbeen af in de Schriften onderwezen, rustig opwast tot bewustheid van geiooi en bekeering. Geen bliksemstralen op zijn weg, maar rijzend licht, geleidelijke uitgroei van het heiKg beginsel, zonder — zoover wij weten — sterk-ingrijpende wendingen en ondervindingen.

Paulus en Timotlieus, — het zijn de beide klassieke gestalten aan den ingang der historie van 's Heeren Kerk, wier verscheidenheid van bekeerings-en levensweg de Heilige Geest alle eeuwen in die Kerk zal voortzetten.

Maar ze staan hier hand aan hand. De Heilige Geest leidt hen bij den aanvang van dezen brief ongedwongen als een broederpaar tot de Gemeente, hen noemend in één adem, zonder onderscheid; — „Paulus en Timotheus" ...

En dan verbindt Hij hen met dat ééne, dat in beide gelijkelijk aanwezig is, en beider waarachtige waarde uitmaakt, — „dienstknechten van Jezus Christus".

Ziet ge, dat het niet beslist wordt door het pad waarlangs ge geleid zijt, maar door de plaats waar ge uitkomt?

Aan de voeten van Christus, als Zijne dienstknechten, — daar komen allen die door den Heiligen Geest aan Ghristus verbonden worden. Daar komen zij die eene krachtdadige omzetting kennen, en zij die geleidelijk gevonnd worden. Daar komen ze over de hooge zee, en daar komen ze langs de binnenwateren. Daar komen de Paulussen zoowel als de Timotheussen, — beide, „dienstknechten van Jezus Christus".

De Paulussen, — ze zijn, in den aangegeven zin, ook mi nog in de gemeente des Heeren. Doch hoe rijk zou hun beteekenis zijn, indien ze niet, — gelijk dikwijls geschiedt, — zich als eenlingen op zichzelven hielden, maar het voorbeeld volgden, dat de eerste Paulus hun hier geeft in die liefelijke saamvoeging van zichzelven met Timotheus.

Want van Paulus is dit woord. Het moge hem ingegeven zijn door den Heiligen Geest, niettemin schrijft hij zélf het met volle bewilliging en bewustheid. Én dit is van hem eene zeer schoone daad.

Zeker, — het moge schóón zijn, wanneer hij somtijds zich ver boven anderen opheft en aanwijst Wat hij door de genade Gods gedaan heeft en geworden is.

En schooner nog mag het wezen, als hij daartegenover een ander maal zieb beneden anderen Verootmoedigt, en zich buigt als de voornaamste der zondaren.

Maar het schoonst is Paulus, als hij den eenvoudigen Timotheus "bij de haiid neemt, hem als dienstknecht van Christus zijn gelijke noemt, en zóó, openlijk, met zijn tweelingbroeder voor de Gemeente treedt; — , , Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus".

Welnu, hoe steunend en zegenend zou het zijn, zoo de groeten in het Koninkrijk Gods, de menschen met diepgaande bekeeringservaringen en rijke geloofsbevestiging, dit voorbeeld van Paulus ter harte namen; zoo zij de jongeren en de meer eenvoudigen in het geestelijk leven tot zich trokken, en hen bemoedigden door hun — neen^ niet de verschillen — maar juist de trekken van overeeneenkomst en eenheid te doen gevoelen.

En de Timo-theussen, — zij mogen hier het hoofd opheffen. De Heilige Geest schrijft hunne namen, als die van dienstknechten van Jezus Christus, op één regel met die van de Paulussen. Zijzélven zouden dat niet gemakkelijk doen; maar 'Gód doet het in Zijn Woord, en daarom is het waar in hem.el en op aarde.

Dat zij het nu ook gelooven.

Zoo zij oprecht begeeren dienstknechten van Jezus Christus te zijn, zoo zij voor Hem buigen met de bede: „Wees mijn Profeet en Priester en Koning; laat ik U mogen dienen; regeer mij door uw Geest en Woord; herschep mijn hart, en verzoen mijne schuld; en wees mijn Heere en mijn God!" — dan mogen ze niet twijfelen, dat hunne namen zijn opgeschreven in de hemelen.

En dan mag elk hunner geloovig zijn naam hier op aarde invoegen in dit Godswoord: „Paulus en Timotheus, en ik, dienstknechten van .Jezus Christus."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 augustus 1931

De Reformatie | 4 Pagina's

Verscheidenheid en Eenheid.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 augustus 1931

De Reformatie | 4 Pagina's