GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Samenspreking.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Samenspreking.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Volgende brief is verzonden:

Depataten (naar art. 136 sub I) van de Generale Synode te Groningen (1946) van , , De Gereformeerde Kerken in Nederland".

Hilversum, 3 Mei 1948. Aan de Deputaten vanwege de Gtenerale Synode der zich noemende „Gereformeerde Kerken in Nederland", gehouden te' Zwolle Augustus-October 1946, terzake VEin eventueele samenspreking.

Geachte Heeren,

UW brief van October 1947 bereikte ons, en worde hiermee beantwoord. In afwachting van het resultaat van dézen onzen brief beperken wij voor ditmaal ons antwoord tot één enkel pimt.

Gij meent, dat een schriftelijke gedachtenwisseling licht misverstanden doet ontstaan. Bovendien verklaart Gij, dat Uw Synode tenvolle instemt met de gedachte, dat alle geloOTigen met de „ondeirhandelingen" .•— dit woord ligge voor Uw rekening — moeten kunnen meeleven.

Nu verlangt Gij, dat van mondeling te houden besprekingen — dit woord nemen wij ook voor eigen lekenin^ — een door beide partijen goedgekeurd communiqué zal gepubliceerd worden.

Tegen zulke handelwijze hebben wij — afgezien nog van onze opdracht — onoverkomelijke bezwaren, waarover wij, om geen tijd te verliezen, thans niet zullen spreken; zoo noodig kimnen wij dit later doen.

Om evenwel zoover mogelijk U tegemoet te komen, en tevens getrouw te blijven aan de (door ons nog steeds als juist erkende) ons gegeven opdracht, geven wij U bij dezen in overweging volgende gedragslijn te kiezen:

a) Gij en wij komen in dezelfde week in dezelfde plaats bijeen; onzerzijds geven wij de voorkeur aan Kampen als plaats der samenkomsten.

b) Gij en wij vergaderen afzonderlijk.

c) Onzerzijds stellen wij, die na maandenlange correspondentie, thans vóór alles duidelijke si^ tuatieteek'ening begeeren, deswege U dagelijks, desverlangd maximaal, vijf vragen, waarop wij U verzoeken bipnen vier en twintig uur met „ja" of „neen" te antwoorden; terwijl wij bij dezen ons bereid verklaren, in dat geval eenzelfde antwoord te geven op Uwerzijds aan ons tot gelijk maximum te stellen vragen binnen denzelfden termijn.

d) Het zal zoowel aan U als aan ons vrijstaan, de te geven antwoorden toe te lichten, v/elke eventueele toelichting het te geven antwoord zal dienen te vergezellen.

e) Beiderzijds worden vragen en antwoorden met eventueele toelichting volledig gepubliceerd.

Dfeze methode kost ter bereiking van het gestelde doel weinig tijd, laat de kerken meeleven, kan het gesprek doen gaan over de wederzijds essentieel geachte punten, en zal, naar wij mogen aannemen, bij U geen bezwaar kunnen ontmoeten.

Indien U dezen voorslag aanvaardt, zouden wij uiteraard als voorwaarde moeten blijven stellen, dat' de vragen zich beperken tot „het geheel der uit de officieele stukken reconstrueerbare eigenlijke oorzaken der geslagen breuk" (Acta onzer Synode van Groningen, art. 136, I, c, le) en bereid zijn zorg te dragen, dat U onze eerste vragen — en deze zeker niet meer dan vijf — in ontvangst kunt nemen op Maandag 28 Juni a.s., indien U — wat wij U in overweging geven •— zoudt willen samenkomen in de week van 28 Juni tot 3 Juli a.s. Ons adres zal alsdan zijn: Broederweg 15. Zoo noodig kan een volgende week voor gelijk contact worden vastgesteld. Uw antwoord zien wij gaarne tegemoet vóór of op 21 Juni a.s.

Met verKchuldigde achting,

w.g. L. DOEKES. „ S. GREIJDANUS. „ P. GROEN. „ B. HOLWERDA. „ H. J. SCHILDER. „ K. SCHILDER. „ G. VISéE. „ A. ZIJLSTRA.

Correspondentie-adres: ds L. Doekes, Gijsbrecht v. Amstelstraat 9, Hilversum.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 8 mei 1948

De Reformatie | 8 Pagina's

Samenspreking.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 8 mei 1948

De Reformatie | 8 Pagina's