GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Voor Kinderen.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor Kinderen.

5 minuten leestijd

AAN VRAGERS.

Ik lees in Jesaia 50 : 10 en 11:

10, Wie is er onder ulieden, die den Heere vreest, die naar de stem zijns knechts hoort? als hij in duisternissen wandelt, en geen licht heeft, dat hij betrouwe op den naam des Heeren, en steune op zijnen God.

11. Ziet, gij allen, die een vuur aansteekt, die u met spranken omgordt! wandelt in de vlam van uw vuur, en in de spranken, die gij ontstoken hebt. Dat geschiedt u van mijne hand, in smart zult gijlieden liggen.

In het lode vers worden, die den Heere vreezen, toegesproken, maar tot wie wordt het IIde vers gericht? Of anders gevraagd, kunnen hier ook de geloovigen aangesproken worden?

L. V. W. te S.

In VS. 10 spreekt de Heere God tot die Hem vreezen en bemoedigt hen. In vs. 11 daarentegen richt Hij zich tot die Hem niet vreezen, die door hun doen het vuur van 'sHeeren toorn doen ontbranden, en zegt hun het loon huns werks toe.

Het eene vers is dus tot geloovigen gericht, het andere tot ongeloovigen.

Sommige menschen zeggen dat een spons een dier is en anderen dat het een gewas is of een plant. Kunt u dat ook uitleggen?

L.

Over de vraag wat een spons eigenlijk is, heeft men veel getwist. Uiterlijk lijkt zij zeksr het meest op een plant, te meer daar zij ook in het water, waar zij gevischt wordt, zich niet van de eene plaats naar de andere begeeft.

Toch weet men nu al een eeuw lang, dat de spons een dier is, of eigenlijk vele zoogenaamde huidzakdieren bijeen, een dierplant. Zij hebben een geraamte, en dat is hetgeen wij bij het wasschen gebruiken. Al 't andere is er dan uit

ÜiM genomen. Een spons heeft een omhulsel, een huid, een kiem en een kiemblad, waarmee zij e voedsel neemt. Doch dat is alleen waar te nemen bij het dier, als het pas is opgevischt of nog in het water ligt. Al het onnoodige voor gebruik wordt .door de visschers weg gedaan. Om het spons visschen te zien moet men wezen in den Archipel op de kusten van Azië, of in de West.

Onze lezer F. H. v. d. D. te E. schrijft:

I. Ik meen schijnbare tegenstrijdigheid te vinden in de twee geslachtsregisters van onzen Heere Jezus Christus; in Mattheus i en Lukas 3. Tot en met David komen ze overeen, waarna Mattheus begint met Salomo, en Lukas met Nathan. Bij Salathiël en Zerobabel (in Mattheus I vers 13 in Lukas 3 vers 27) komen ze overeen, om daarna weer uit elkaar te gaan. Hierop zult u waarschijnlijk wel antivoorden, dat onder het Oude Testament verschillende namen aan dezelfde personen werden gegeven, maar in 2 Sam. 5 vers 14 staat: Dit nu zijn de namen dergenen die hem te Jeruzalem geboren zijn: en Nathan en Salomo.

In Mattheus 27 vers 44 staat: En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars, die met hem gekruisigd waren.

In Lukas 23 vinden we de geschiedenis van den op het laatste oogenblik bekeerden moordanaar, en in Markus 16 vers 32 staat weer: Ook die met Hem gekruist waren, smaadden hem. I o

Hoe dit te verstaan?

We moeten, daar dit het eerste reeds vroeger is besproken, hierover kort zijn,

In Mattheus vinden wij den stamboom van Jozef, den man van Maria; in Lukas dien van Maria.

Uit David sproten de twee lijnen, die van Salomo en van Nathan. Deze wordt dan bij Salathiël en Zerubbabel vereeoigd, doordat uit Nathan's geslacht alleen een erfdochter overblijft, die huwt in haar geslacht.

Dan gaan de lijnen weer uiteen, om op gelijke wijs opnieuw saam te loopen bij Jozef en Maria. Deze laatste huwde eveneens in haar geslacht, waardoor haar vader, naar Israelietisch recht, ook als die van Jozef werd beschouwd.

Wat de tweede vraag betreft zoo is tweeërlei mogelijk.

Ten eerste, dat de Evangelisten die in het meervoud spraken, dit doen inalgemeenen zin, zooals men b.v. zou zeggen: O yerpriesters, krijgsknechten, medegekruisigden ontzagen zich niet Jezus te smaden. Ook is mogelijk dat demoordenaar, die bij Lukas vermeld wordt, aanvankelijk instemde met wat de ander zei, doch later door Gods wondere genade er toe kwam, den B eiland aan te roepen, en als Koning te erkennen.

Wie worden bedoeld met Simon Zelotes en Simon Kananites?

Tot antwoord diene, dat dit een en dezelfde persoon is. Kananites kan beduiden, dat hij van Kanran was, gelijk Natbanaël, maar ook hetzelfde als Zelotes, d. i. ijveraar.

Ijveraars heetten bij de Joden zij, die zeer ijverden voor de wet. Tijdens hel leven onzes Heeren, had men een afzonderlijke secte van zulke ijveraars, en de apostel kan vroeger tot hen hebben behoord.

Weinig is van hem bekend. Jakobus de jongere wordt soms als zijn broeder beschouwd. Geen woord of daad van hem is in de Schrift vermeld. Hij is wel de minst bekende onder de apostelen.

De overlevering zegt', dat hij predikte in Perzië en Mesopotamië, Egypte, zelfs in Engeland, ook dat hij te Jeruzalem den marteldood stierf. Doch dit alles mist zekerheid.

Verdere vragen hopen we een volgend maal te behandelen. Omtrent één wachten we nog nader bericht.

We wijzen er echter nogmaals op, dat vragen die voor deze afdeeling niet geschikt zijn, bier ook niet beantwoord worden. Er staat duidelijk boven „voor kinderen" en al nemen we dit nu gaarne wat ruim, toch zijn er natuurlijk vragen, die buiten den ons getrokken kring vallen. Komt dit voor dan kan de inzender 't steeds in de Correspondentie vermeld vinden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 april 1907

De Heraut | 4 Pagina's

Voor Kinderen.

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 april 1907

De Heraut | 4 Pagina's