GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

31 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1907-04-14
„Opdat gij uwen God niet liegt.

„Opdat gij uwen God niet liegt.

Ja, hij zal tot eene getuigenisse tegen ulieden zijn, opdat gij uwen God niet liegt, Jozua 24: rjh. Het luistert bij den Heere onzen God zoo nauw, en op het stuk van innerlijk waarnijn, blijft de beste onzer zoo droef diep beneden zijn ideaal.Wel loopen er r ...

De Heraut
1531 woorden
Pro Hege.

Pro Hege.

XIV. En God zeide tot hen: ver vult de aarde, en onderwerpt ze, en hebt heerschappij. Gen. 1: 28, Om helder inzicht in de heerschappij van Jezus onzen Koning te erlangen, moeten we alzoo teruggaan op het Koningschap door God aan den mensck verleend, en wel t ...

De Heraut
3410 woorden
De Haagsche Synode, in

De Haagsche Synode, in

Amsterdam, 12 April 1907.De Haagsche Synode, in buitengewone d zitting bijeengekomen voor de benoeming van een kerkelijk hoogleeraar, koos niet Dr. Kromsigt, maar den Zendingsrector Dr. Van Nes.Voor de Confessioneele groep zal deze benoeming wel een teleurstelling wezen. Nu de Synod ...

De Heraut
342 woorden
Genadeverbond en zelfonderzoek.

Genadeverbond en zelfonderzoek.

XXV, Na het advies van de Kerk van Geneve beluisterd te hebben, komen we thans tot het gevoelen van Calvijn zelf.Hoofdbron voor wie Calvijn's gevoelen kennen wil, blijft natuurlijk de Institutie. In dat meesterwerk, dat Calvijn tot het einde zijns levens heeft herzien, omgewerkt en ...

De Heraut
1904 woorden
Naar aanleiding van

Naar aanleiding van

Naar aanleiding van onze critiek op de Unie-rede van den heer Lohman ontvingen wij het volgende schrijven, dat wij ons haasten ter kennisse onzer lezers te brengen: ’s-Gravenhage, 7 April.Aan de Redactie van De Heraut, In het No. van 7 April van uw blad ontmoet ik een voorste ...

De Heraut
1925 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Een wonderschoon stukske schreef Ds. van Andel in de Bazuin over hetgeen de gemeente „bij den Doop onzer kinderen" te bedenken heeft.Er geschiedt meer dan er schijnt te geschieden als een kind de vergadering der geloovigen ingedragen wordt, om den heiligen doop te ontvangen. Een deel van d ...

De Heraut
903 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Alle brieven en stukken de kerk alhier betreffende, wordt men verzocht te zenden aan het adres van ondergeteekende.Namens den kerkeraad der Geref. kerk, G. LUSTIG Hz., scriba.Particuliere Synode der Geref. kerken van Zuid Holland (Noordelijk gedeelte) te houden op Woensdag 12 Juni a ...

De Heraut
C. B. SCHOEMAKERS
J. EIGEMAN WZN
J. OSINGA
462 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

AAN VRAGERS. Ik lees in Jesaia 50 : 10 en 11:10, Wie is er onder ulieden, die den Heere vreest, die naar de stem zijns knechts hoort? als hij in duisternissen wandelt, en geen licht heeft, dat hij betrouwe op den naam des Heeren, en steune op zijnen God. ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
899 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. De predikant Campbell tot het socialisme overgegaan.De Congregationalistische predikant Campbell, die in den laatsten tijd zooveel van zich deed spreken, omdat hij den moed gehad heeft om uit te spreken dat hij een aanhanger is der z.g. „Nieuwe Theologie", heeft dezer dagen zich openlij ...

De Heraut
1369 woorden
Leestafel.

Leestafel.

I. S. LiMBACH. Steenen des aanstoots. Eene poging tot wegneming van het aanstootelijke en tot oplossing, van het schijnbaar tegenstrijdige, in de Heilige Schrift. Naar het Hoogduitsch. Amsterdam. Egeling's boekhandel.Bij het lezen, het nadenkend lezen van den Bijbel, doen zich, ook bij hen ...

De Heraut
1084 woorden
van 4