GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 145

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 145

Rede, gehouden bij het overdragen van het Rectoraat der Vrije Universiteit

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

BIJLAGE Gr. AKTEN VAN HOLL. VERGAD. VAN COUBESPONDENTIE.

143

woordich waren. Biddende den Heere dat het liem gelieve met zynen H. Geest int midden der broederen te zijn, ende de saecke alsoo te geleyden, dat doch eenmael de kercken wt haren bedroefden stant, daer in sy syn, mooghen verlosset werden, tot grootmaeckijnghe vanden H. name Godts, gerusticheijt van veele beswaerde herten, ende een Langhe gewenschte bevreedijnghe onses Lieven Vaderlandts, Amen. Actum in Nieuwerkercke den 10 Octob. Anno 1617. [eigenhandige onderteekeningen] Johannes Taijns de Jonglie Bedyenaer des H. Evang. tot Kieuwerk. Scriba Classis. Samuel vanden Borre,

5*. Brief van Ds. Thomas Brusschenus aan?, om aan Ds. Johannes Lydius te berichten, dat hij verhinderd is de commissie waar te nemen {OudSynodaal Archief, nr. 35, II, 45, fol. 316; op fol. 377, dat tot hetzelfde blad behoort staat het adres: aen den eersamen vromen disscreten ende weigeleerden Joannem lijdium getrouwen bedienaer des g. woorts tot oudewater). Seer gelieffde broeder inden Heere Het is v wel kennelick dat ick tHomas brusscHenus op die vergaderinge der gesonder broederen tot swijndrecht was gedeputeert ende was ooc bereijt om sulcx na te comen Hadde Het de Here gelieft maer na dien ick met sieckte van Hem ben aengetast soo geuoele ie soo gestelt te sijn dat ie mijne commissie niet en can exHijberen soo salt weerdige broeder v belieuen desen brieff aen vl gescHreuen met de reste daer in gesloten ten besten voege te willen bestellen tot oudewater aen onsen broeder lijdium Hem biddende alleen de saken in den naem van onsen classe te willen wtvoeren sulcx als daer sullen voorvallen den Heere biddende Dat Hij [hem] en allen den tegenwoordigen broederen met den geest der wijsHeijt disscretie ende der vrese Godts wil begenadigen op dat Haer tsameneomste macH gescHien tot godes eere verbreijdinge des H euangeliums ende tot vertroostinge aller bedroeffder kercken deser landen. gescHreuen wt ouwerkerck den 18 octobris anno 1617 bij mij tHomas brusscHenus bedienaer des H. euangelii tot ouwerkerck op dijssel.

6. De geloofsbrief \an Ds- Cornelius Johannis en Ds. Johannes Fanacolius, afgevaardigden uit de Classis van Delft (Oud-Synodaal Archief, nr. 35, II, 45, fol. 285). Alsoo zeeckere kerckelijcke vergaderinge, wt de goede, ende vertroude Broederen, der kercken van Zuijt hollandt, zal gehouden worden, den Drijentwintichsten deser, tot Dordrecht, ofte op Swindrecht, om iiaerder met malkanderen te Letten, dat de voorgeslaghen Correspondentie, ende naerder Vnie, tussehen de Kercken ende Kerekendienaeren, bestandich blijvende Inde zuijvere Leere der waerheijt, dadelijck mach int werck gesteldt worden, — So ist, dat wij Dienaeren des Woordts, resoorterende onder den Classe van Delft, ende DelffLandt, wt het midden van ons hebben gecommitteert ende committeren midts desen, D. Cornelium Johnnnis ende D. Johannem Fanacolium, respectiue Kerekendienaeren, Inden Ketel

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 145

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's