GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

OPVOEDING EN ONDERWIJS

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Beteekenis van het milieu.

Blijkens den ijver voor de oprichting van Christelijke Scholen is er onder ons wel een erkennen Van den invloed van het milieu. We stichtten die scholen toch niet alleen, omdat we alleen een anders georiënteerd onderwijs voor onze kinderen begeerden, maar ook, omdat we dat onderwijs wilden gegeven zien in een ander milieu, in een andere sfeer. De gedraging van de onderwijzers, de geest onder de leerlingen onderling, dat alles achtten we van meet af voor de kinderen van groot belang. Daarom is onze school nooit een copie van een neutrale school, plus nog het vak Bijbelsche Geschiedenis. Niet alleen de leer, ook de beleving van ouders en onderwijzers is in de ppvoeding van groot gewicht.

Daarom dienen we er ons ook terdege rekenschap van te geven, welke de meest invloedrijke iinilieu-factoren zijn. Vooral is dat noodig, wanneer we met moeilijk opvoedbare kinderen te doen krijgen. We hebben dan, evenals de arts bij een lichamelijk kranke, ons de vraag te stellen, welke oorzaken er voor het kwaad bestaan. Daai-voor moeten we dan allereerst met de huiselijke toestanden op de hoogte zijn. Heeft zoo'n kind b.v. een stiefvader of een stiefmoeder, of zijn beide ouders vroeg gestorven en wordt het in een inrichting opgevoed? Het antwoord op deze vragen moet al van bijzonder groot gewicht worden geacht.

Zoo is in onze dagen ook van gi-oote beteekenis, wanneer de vader is gemobiliseerd en moeder zich dus alleen voor de taak der opvoeding ziet gesteld. Merkwaardig is ook de grootte van het gezin. De kinderen uit kleine gezinnen leveren vaak meer moeite op, dan de kinderen uit groote gezinnen, die zoo dagelijks weg niet met veel pretenties voor den dag behoeven te komen.

't Spreekt wel vanzelf, dat de economische toestanden in dezen ook een invloedrijk woord mee spreken. Is vader veel van huis? Gaat hij 's morgens al vroeg weg en komt hij laat thuis? Of is hij misschien van Maandag tot Zaterdag afwezig. Een bedrijf aan huis is ook van invloed. Dat brengt de kinderen vaak met heel wat menschen in aanraking. En ieder weet, van welke beteekenis het is, wanneer moeder ook een deel van den dag of een deel van de week de deur uit moet, om nog wat bij te verdienen. Ook de ruimte van de woning, de gelegenheid voor arbeid en spel en ook de inrichting van de slaapplaatsen zijn belangrijke milieu-scheppende factoren.

Verder wijzen de mannen, die deze dingen aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen hebben, ons op de beteekenis van het wonen in de stad of in het dorp. Meent men wel eens, dat de stad als woonplaats maar veel voor heeft, men mag tocli niet over het hoofd zien, dat het dorpsmilieu dichter bij de natuur en bij de natuurlijke verhoudingen leeft, al zijn daarin ook wel weer na­

deden te vinden. Veel invloed moet zeer stellig worden toegekend aan den geest in het gezin. We denken daarbij eerst aan de wijze, waarop de ouders met elkaar leven. Is daar de geest van liefde en vertrouwen, van verdraagzaamheid en toewijding, of hapert daaiwel eens wat aan? Hier is de wondeplek van menig modern gezin, waar ten slotte echtscheiding gevolgd is. Wie wel eens met kinderen uit dergelijke gezinnen gesproken heeft, weet, hoe schadelijk de tooneelen, die den kinderen jiiet altijd gespaard bleven, gewerkt.hebben, 't Is zeer diep te betreuren, dat niet alle gezinnen, die zich met den naam Christelijk willen sieren, van deze smelten zijn Vrijgebleven. Hier is een krachtige prikkel, om, al ware het alleen ter wille van de kinderen, bij elkaar te blijven, de kinderen een harmonieus, vredelievend milieu te bereiden.

Wat de kinderen ook dadelijk aan ons merken? Of we onze rechten en onze plichten in en voor de samenleving kennen en betrachten. Moeilijke tijden, als wij weer beleven, stellen in dit opzicht ook hooge eischen. Voegen de ouders zicli gewillig onder de maatregelen van de distributie, doen ze van harte mee, wanneer er extra hulp Inoet worden geboden, dan krijgen de kinderen daardoor indrukken mee, die niet zullen nalaten, het geheele leven door, hun invloed te doen gelden.

Veel waarde moet ook worden gehecht aan de vraag, of de ouders veel belang stellen in de schoolprestaties van de kinderen. Is er nooit eenige belangstelling thuis voor wat op school gebem-t, dan verslapt ook gemakkelijk de ijver van de kinderen. Interesseeren de ouders zich voor de beroepskeuze en raadplegen ze ook daarin de school, dan worden deze twee belangrijke levenssferen van het kind al zeer dicht bij elkaar gebracht. En laten we nooit het belangrijke punt van den vrijen tijd vergeten. Sturen we de kinderen de deur maar uit, of zoeken wij hun nuttige bezigheid te geven? Zonder twijfel is hier een belangrijk punt voor het milieu dat wij scheppen.

En eindelijk komt de alles-beslissende vraag, hoe de religieuze verhoudingen in het gezin zijn: gebed, lectuur, zang, kerkgaan, verzorging der armen.

Hooren onze kinderen wel eens geestelijke gesprekken, of is het vaak erg alledaagsch, wat ze beluisteren? En verliest het gesprek na de preek zich nog in critiek op den dominé?

We hebben in de organisatie van ons Christelijk leven inderdaad rijke voorrechten. Kerk en school en vereeniging bieden gelegenheid, ook onze kinderen mee te doen leven in aUen Christelijken arbeid. Welke rol zien ze ons daarin nu spelen? Genieten we maar alleen, of zien ze ons ook meeijveren? We mogen er gerust aan denken, dat een opbouwend milieu gevormd wordt, niet door een enkel zeer gepast woord, of door een zware vermaning, maar dat daaraan vooraf moet gaan een leven, dat getuigt van gehoorzaamheid aan de voor dat leven als geldig erkende wet.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 maart 1940

De Reformatie | 8 Pagina's

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 maart 1940

De Reformatie | 8 Pagina's