GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Millioenplan

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ondergeteekenden, die één dezer dagen elkander ontmoetten, voelen zich gedrongen, zich tot het gereformeerde volk te richten met een advies betreffende een aangelegenheid, ten aanzien waarvan zij van onderscheiden kant naar hun oordeel gevraagd zijn.

Zij hebben het oog op de van de leiding der Anti-Revolutionaire Partij uitgaande actie voor het tweede „millioenplan".

Op de herhaaldelijk hun gestelde vraag of zij kimnen adviseeren, aan de verwezenlijking van dit millioenplan door financieele bijdragen in de huidige situatie mede te werken, meenen zij ontkennend te moeten antwoorden.

Om misverstand te voorkomen verklaren zij, dat dit afwijzend advies niet de opzettelijke opwekking involveert, bestaand contact met de A. R. Partij thans te verbreken. Zij spreken hun blijdschap er over uit, dat onlangs aan het einde van een conferentie te Utrecht de stoot gegeven is tot de oprichting van een werkcomité, dat de bij velen levende bezwaren tegen de leiding en het publieke optreden der A. R. Partij in studie nemen wil, teneinde langs dezen weg te komen tot een duidelijker situatie-teekening, die immers één der eerste voorwaarden is voor een principieele positiebepaling daartegenover.

Aan den anderen kant evenwel realiseeren zij zich, dat de actie voor „het millioenplan" is ingezet, en wordt doorgevoerd, in een tijdstip, waarin ons christelijke leven in een ernstige crisis is geraakt. Hetgeen in de k e r k e 1 ij k e samenleving geschied is in de jaren 1944—1947 heeft, hoe men ook de dingen wendt of keert, de ernstigste gevolgen voor heel het christelijke leven. Want, gelijk de officieele stukken ten duidelijkste uitwijzen, de „vonnissen", die van bepaalde kerkelijke vergaderingen in deze jaren zijn uitgegaan, hebben in hun consequenties bewust en openlijk zeer velen onzer uitgesloten uit het koninkrijk der hemelen. Hiermee is uitgesproken, dat zij in een christelijk samenlevingsverband juist in en om wat in principieele vragen hun actueele gehoorzaamheidsbetoon bleek, niet aanvaardbaar zijn. Daarnaast staat nu hun eigen overtuiging, dat hetgeen zij positief belijden en tegen kerkelijk machtsmisbruik gehandhaafd hebben, aan den priricipieelen arbeid ter voortgaande reformatie van ons christelijke leven over heel de linie ten grondslag moet gelegd worden, ook al wordt de opzettelijke bespreking ervan in partijverband herhaaldelijk nadrukkelijk afgesneden.

En dit niet alleen. Van onderscheiden zijde is — en naar de meening van ondergeteekenden was dit geenszins ten onrechte — gewezen op duidelijke symptomen van principieelen achteruitgang, ja, van afval, die in de leiding der A. R. Partij aanwijsbaar zijn. Een handleiding, onlangs aan de A. R. Studieclubs ter zake van de „christelijke staatkunde" aangeboden, en door dr I.

A. Diepenhorst geschreven, is slechts één der symptomen van dezen principieelen teruggang. Voordat nu ten overstaan van de officieele partij-instanties deze en dergelijke, deels lang bekende, materieele bezwaren nader konden worden in formule gebracht, en een duidelijke beslissing kon worden afgedwongen ter opklaring van de situatie, wordt een actie ingezet ter verkrijging van een kapitaal, waarvan de aanwending, tenzij een volkomen duidelijke positie-wijziging zou verkregen zijn, straks ook de opgroeiende jeugd zou helpen prijsgeven Eian een voorlichting, die voor zeer vele belijders van Gods waarheid naar onze belijdenisschriften onaanvaardbaar is, en deze jeugd met ons zou incorporeeren in een grootscheepsche organisatie en actie, welke van den tevoren door ons alleen als juist erkenden grondslag afgevoerd is.

Een gevaar, dat te meer urgent moet heeten, wanneer men bedenkt, dat ten aanzien van politieke, en sociale, en ook van deze fundeerende wetenschappelijke en universitaire samenwerking met andersdenkenden practijken bestaan, en wenschen blijken te leven, welke ten eenenmale beslissend zijn in him afwijken van den status quo, waaronder wij na dr A. Kuyper's optreden hebben geleefd.

Hierom adviseeren ondergeteekenden, in de huidige situatie zich te onthouden van ondersteuning van bedoeld millioenplan, zoolang niet op de hierboven slechts aangeduide en andere pimten de noodige opheldering verkregen is.

F. A. DEN BOEFT.

E. TH. v. d. BORN.

R. H. BREMMER.

P. DEDDENS.

D. v. DIJK.

J. FRANCKE.

S. GREIJDANUS.

B. HOLWERDA.

H. KNOOP.

C. H. LINDEBOOM.

K. SCHILDER.

C. VEENHOF.

G. VISéE.

J. A. VINK.

A. ZIJLSTRA.

Andere bladen worden vriendelijk verzocht, deze verklaring over te nemen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 21 juni 1947

De Reformatie | 8 Pagina's

Millioenplan

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 21 juni 1947

De Reformatie | 8 Pagina's