GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Geen eigen antwerp, maar gods gemaakt bestek

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Geen eigen antwerp, maar gods gemaakt bestek

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Nu dan, indien Gij hun zonden vergeven zult! doch zoo niet, zoo delg mij nu uit Uw boek, hetwelk Gij geschreven hebt. Ex. 32 : 32.

Gij weet, wat er gebeurd is. Op den berg Sinaï is de Heere met Mozes, den middelaar der wet. Hier gaat de Heere Zijn volk ondertrouwen in gerechtigheid. De verbondswet wordt afgekondigd. Het is het uur van den Hemelschen Bruidegom, Die Zichzelf een bruid formeert. Maar in dit uur der aanneming tot kinderen heeft Israël dezen vprkiezenden God reeds verworpen door het oprichten van een gouden kalf. En dan komt Mozes' eerste gebed. Wij lezen in vs 11: Doch Mozes aanbad het aangezicht des Heeren zijns Gods. En hij zeide: o Heere, waarom zou Uw toom ontsteken tegen Uw volk, hetwelk Gij met groote kracht en met een sterke hand uit Egypteland uitgevoerd hebt? Dit is Mozes' eerste gebed voor dit schuldige volk. En dit gebed is nog conEorm het Woord Gods, want hier pleit Mozes op 's Heeren verkiezing, op Gods vrijmachtig welbehagen in Christus. „Gedenk aan Abraham, Izaak en Jacob, Uwe knechten, aan welke Gij bij Uzelf gezworen hebt". Hier beweegt zich de liefde van Mozes nog binnen de grenzen van het geopenbaarde Woord Gods. Want hij zoekt den pleitgrond in Christus. Maar op dit gebed volgt dan het strafgericht over Israël, waarbij door het optreden van den stam van Levi er drie duizend vallen. In dit strafgericht komt Mozes op voor het heilig recht des Heeren. Maar dan breekt de nacht aan, waarin Mozes worstelt om een uitweg te zoeken voor Israël. Het is de donkerste nacht van zijn leven. Zijn eerste gebed heeft God wel verhoord. Israël zal niet vernietigd worden, maar als volk behouden. Doch de toom is niet verzoend, en 's Heeren gramschap ligt nog dreigend boven Israels tenten. Wat zal er morgen gebeuren als de zon opgaat? Dat is de pijnigende vraag, welke Mozes bezig houdt. En terwijl in dien donkeren nacht Mozes' gedachten gaan en gaan, rijpt er een gedachte in zijn ziel, een laatste mogelijkheid. Hij zal tot God gaan en zeggen: „Nu dan, indien Gij hun zonden vergeven zult, indien het strafgericht voldoende is geweest, doch zoo niet, zoo delg mij nu uit Uw boek, hetwelk Gij geschreven hebt. Neem mij dan als offer voor dit schuldige volk". Dat is het plan dat hij den Heere zal voorleggen. Hij uit het boek des levens. Hij dervende de heerlijkheid Gods, als Israël maar behouden mag blijven, en het leven hebben mag in de heerlijkheid Gods. Zoo grijpt Mozes in zijn bange worsteling naar de idee van het plaatsbekleedend lijden. Hij in de plaats van dit schuldige volk. Hij als één voor allen. Maar i. hij grijpt er naar buiten het raam der geopenbaarde dingen en overschrijdt alzoo de grenzen van zijn ambt, dat God hem gegeven heeft, middelaar der wet te zijn. Hij heeft verlaten den vasten bodem van het Woord Gods, omdat hij geen uitweg meer ziet. Daarom gaat zijn gebed — neem mij — ook in tegen de wet en tegen het evangelie. Tegen de wet, immers de ziel, die zondigt zal sterven. En hebben zij niet allen gezondigd? Niet alleen deze drie duizend, maar het gansche volk? Mozes ziet in zijn groote liefde niet meer het heilig recht des Heeren — zij hebben allen overtreden. Maar zijn gebed gaat ook in tegen het evangelie. Als Mozes zegt: neem mij, dan doet hij alsof hij verbondshoofd kan zijn, in wien ze allen begrepen zijn en die de straf kan dragen als één voor allen, en het leven kan verwerven als één voor allen. In zijn brandende liefde heeft hij ook het evangelie vergeten, dat God een ander geven zal, in Wien zal zijn vrijspraak van schuld en recht op het eeuwige leven. Geplaatst binnen het raam van het geopenbaarde Woord — wet én evangelie — schrompelt Mozes' gebed weg onder den hoogen ernst van Gods gemaakt bestek — verzoening door voldoening.In zijn liefde onttrekt hij zich aan de wet, en ziet hij niet de verschrikking van den toorn Gods, en weet hij niet wat hij zegt — neem mij! En zich onttrekkende aan het evangelie weet hij niet wat voor dwaasheid hij zegt: de middelaar verloren, en het volk behouden! Hij doet een slag in de lucht. Want Mozes is maar een mensch, maar niet de Zoon des menschen, met dat kostelijk geheim der unio mystica, welke het Hoofd met de leden verbindt, en de leden met het Hoofd. Hij is niet Middelaar der genade, Die plaatsbekleedend kan gaan, en ondergaan kan den last van den eeuwigen toom Gods, een geheele schare van verdoemden met Zich meetrekkend, en plaatsbekleedend het recht verwerven kan op de heerlijkheid Gods, een geheele schare van verlosten met Zich meetrekkend. Daarom heeft de Heere ook deze bede afgewezen en Mozes' offer niet aangenomen. En als de Heere zegt: Dien zou Ik uit Mijn boek delgen, die aan Mij zondigt, dan brengt de Heere Mozes terug binnen de grenzen'van het geopenbaarde Woord, en geneest Hij Mozes van zijn overspannen liefde, en bindt hem weer aan zijn eigen ambt — middelaar der wet, - opdat Israël door de wet tot Christus uitgedreven worde, den Middelaar der genade. En later op den berg der verheerlijking heeft Mozes zijn dwaasheid erkend, en houdt hij nu aan Christus voor Diens uitgang te Jeruzalem, dus Gods gemaakt bestek — verzoening door voldoening. Mozes heeft in dien nacht wel een glimp gezien van het plaatsbekleedend lijden en sterven — de Middelaar in isolement, terwille van het volk, maar niet het wonder gezien der unio mystica, welke zijn zal in Christus —• allen in één begrepen. Eén die voor allen drinkt den drinkbeker van den onvermengden toom van God, om nu den Zijnen voor te zetten den drinkbeker van de genade en de barmhartigheid, welke roemt tegen het oordeel. Daarom vinden wij ook in den hof van Gethsemané geen Middelaar, die bidt buiten het raam van Gods gemaakt bestek, maar die in het groote uur van het heilig recht des Heeren zegt: Hier ben Ik, neem Mij. Uw wil geschiede •— verzoening door voldoening. Alleen Uw gemaakt bestek. Hij heeft Zijn volk lief met een oneindige liefde. Maar Hij zoekt ook het recht Zijns Gods, dat Hem verbrijzelen zal. En Hij kan nu gaan plaatsbekleedend, omdat Hij is waarachtig God en Mensch, en Hij heeft dat groote wonder van de unio mystica. Mozes redt er niet één van het verderf, en moet ook zelf gered worden. Maar Christus als Middelaar der genade redt onze ziel van het verderf. Als over Hem dan ook komt het groote uur van den toom Gods, sleept Hij plaatsbekleedend Zijn volk mee door de zee van den toom Gods, en trekt Zijn volk mee naar het land van den sabbath Gods. Hij drinkt nu den drinkbeker van den toom Gods alleen in volstrekt isolement. Maar Hij zegt ook, dat Hij met ons drinken zal in eeuwige gemeenschap den drinkbeker van de bruiloft des Lams. Mozes, de middelaar der wet, liet tenslotte de wet los. Hij zag geen uitkomst meer. Maar Jezus, de Middelaar der genade, volbracht de wet, omdat Hij als het Lam Gods de uitkomst wist — Mijn bloed reinigt van alle zonden. Lof zij het Lam, Dat onze zonden op Zich nam. Hij sloeg geen slag in de lucht, maar volbracht den Raad Gods aangaande onze verlossing — verzoening door voldoening. Nu kan Hij Zijn volk bekleeden met Zijn gerechtigheid, en zetten zonder vlek of rimpel voor God. Wij gaan nu met Hem ten hemel in en erven koninkrijken. En dat vanwege het wonder, dat God gemaakt heeft, het wonder der unio mystica — één in Wien wij allen begrepen zijn. En dat wonder is nu alleen in Jezus Christus en Dien gekruisigd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 26 maart 1949

De Reformatie | 8 Pagina's

Geen eigen antwerp, maar gods gemaakt bestek

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 26 maart 1949

De Reformatie | 8 Pagina's