GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

BIJVOEGSEL

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

BIJVOEGSEL

9 minuten leestijd Arcering uitzetten

III. Handleiding voor de Agenten.

BEHOORENDE TOT

„De Heraut” van 27 Februari 1887.

Gereformeerd Kerkelijk Gongres

I

Handleiding voor Moderatoren.

Art. I. Moderatoren zijn belast met al het voorbereidend werk, om de in hun Classis gelegene Kerken te doen deputeeren naar het Synodaal Convent.

Art. 2. Hun taak is, om in de verschillende Kerken de Kerkeraden te bewegen, de Hiërarchie af te zweren, en in Kerken waar de Kerkeraad dit niet doet, de geloovigen die tot Reformatie genegen zijn te verzamelen, en te doen deputeeren naar het Classlcaal Convent.

Art. 3. De verzameling der geloovigen in de onderscheidene Kerken geschiedt onder het publiek gemaakte hoofd, aldus luidende:

»De ondergeteekenden, allen meerderjarige leden van de Nederduitsche Gereformeerde (of Herv.) Kerk te (gedeehelijk wel, gedeeltelijk nog niet tot het heilige Avondmaal toegelaten, ) betuigen

met deze onderteekening:1°. dat zij in hunne schuld voor God liggen, naardien zij reeds zoo lange jaren liefdeloos en werkeloos de breuke van de Kerke huns Heeren hebben aangezien;

2 . dat de geheele Synodale organisatie, die, evenals de Pauselijke Kerkregeering, eene wezenlijke Hiërarcliie is, het eeren van deMajesteit van Koning Jezus aan zijn Kerken onmogelijk maakt; 3°. dat zij, na de schrikkelike wijze waarop de Synodale Hiërarchie in het afge oopen jaar tegen de gehoorzame belijders des Heeren is gaan woeden, niet langer met hunne Kerk onder deze Hiërarchie mogen blijven;

en 4°. dat zij uit dien hoofde bereid zijn, om de Kerk des Heeren in hun woonplaats op den grondslag dierzelfde Belijdenis, waarop zij sedert de afwerping der Pauselijke Hiërarchie stond, en rechtens nog staat, naar den Woorde Gods en in Zijn kracht nogmaals te helpen reformeeren.

Art. 4. Om hiertoe te geraken, pogen zij, van dorp tot dorp, aanraking met een betrouwbaar persoon in elke Keik te krijgen, ook al was het slechts met één enkele; en wijzen zij na onderzoek, in elke Kerk een Agent aan.

Art. 5. Deze Agent woidt door den Moderator aan-I gespoord, om óf zelf, óf onder zijne leiding de Verzaraellijst gereed te maken, met duidelijke aanwijzing van de namen der onderteekenaars, met opgave van hun ouderdom, maatschappelijke positie, en van de leden die tot hun huisgezin behooren.

Art. 6. In te groote Classis kan hi dezen arbeid voor de onderscheidene ringen op den Ringcorrespondent overdragen, maar altoos onder zijn eigene verantwoordelijkheid.

Art. 7. Indien in eenige Kerk het aantal leden op de VerzamelKjst onder de tien blijft, kan de Moderator de broeders in zulk een Kerk voorloopig vereenigen met de broederen van een naburige Kerk.

Art. 8. Op den bepaalden tijd laat hij door den Agent of Correspondent de broederen die teekenden, samenroepen en door dezen één broeder uit hun midden aanwijzen, die in hun naam op het Classicaal Convent zal optreden.

Art. 9. Elke week geeft hij aan het Bureel, Keizersgracht 162, schriftelijk kennis van de door hem bezochte Kerk, of van de Kerk waar een Agent is aangesteld, of een Verzamellijst in orde is gekomen.

Art. 10. Minstens veertien dagen voor het Classicaal Convent roept hij al de benoemde afgevaardigden op, om ter vergadering te verschijnen.

Art. II. Insgelijks roept hij binnen gelijken termijn op de Agenten en Correspondenten die niet afgevaardigd mochten zijn.

Art. 12. En eindelijk noodigt hij, insgelijks veertien dagen voor den Conventsdag, de ontkomene Kerken in zijn Classis uit om naar dit Convent zoovele Kerkeraadsleden te deputeeren als men goedvindt.

Art. 13. Kerkeraadsleden van niet ontkpmene Kerked hebben geen toegang, tenzij ze gedeputeerd zijn door de broederen, die op de Verzamellijst staan.

Art. 14, Ieder die op het Classicaal Convent komt, onderteekent nogmaals de Toelatingsformule van het Congres.

Art. 15. Op het Classicaal Convent wordt de toestand der nog niet vertegenwoordigde Kerken besproken en voorloopig geregeld, en voorts een tweetal gedeputeerden benoemd, om met de Moderatoren naar het Synodaal Convent te gaan. Slechts een van deze twee mag een predikant zijn.

Kerkeraden van ontkomene Kerken deputeeren uit eigen hoofde naar het Convent, zoodat de (weg gedeputeerden moeten gekozen worden uit Kerken, die nog niet ontkwamen.

Art. 16. De Adviezen der Zakelijke Sectiën liggen bij de Moderatoren ter visie. Zij laten die aan niemand inzien, tenzij hij vooruit de toelatingsformule van het Congres voluit onderteekend hebbe.

Aldus vastgesteld op last van het «Gereformeerd Kerkelijk Congres."

Het Bureau,

DE. A. KUYPER, Voorzitter.

P. VAN SON Vice-Voorzitter.

DB. J. WOLTJER. Secretaris.

W. HOVY, Thesaurier.

II.

Handleiding voor Consulenten.

Art. I. De voorloopige Consulenten worden aangewezen door het Congres of zijn Bureau. Zoodra in hun lessort een tweede predikant beschikbaar komt. die geen ander consulentschap heeft, doet hij aan het Bureau een voorslag om het ressort te splitsen.

Art. 2. Taak der Consulenten is, om in Kerken, waar de broeders, die tot Reformatie willen overgaan, geen predikant in hun Kerk bezitten, om hen voor te gaan, de plaats van den predikant voor de leiding van dit werk in te nemen.

Art. 3. Zij treden in deze qualiteit op als Voorzitter van Kerkeraden van vacante Kerken, die tot afzwering der Hiërarchie zijn overgegaan.

Art. 4. In Kerken, waar geloovigen krachtens hun ambt tot Reformatie voortschrijden, treden de Consulenten niet op, dan na ontvangst van de onder] leiding van den Moderator gemaakte Verzamellijst en dragen zij zorg, dat deze Verzamellijst van hunnentwege alsnog ter teekeuing worde aangeboden aan de leden van alle kringen of ver'eenigingen, die met deze Reformatie willen medegaan; roepen voorts de onderteekenaars saam, om hun de zaak voor te stellen; laten door de meerderjarige mansleden Ouderlingen en Diakenen benoemen; en installeeren den Kerkeraad.

Art. 5. Kerkeraadsleden (ook Ledeboerianen), die op de Verzamellijst teekenen, gaan zonder verkiezing in den nieuwen Kerkeraad over.

Art. 6. Tot geen definitieve stappen besluiten zij, in welke Kerk ook, zonder vooraf het voorliggende geval, met een ontwerp van hetgeen zij voornemens zijn, aan het Bureau te hebben ingezonden, en hierop toestemmend antwoord te hebben antvangen.

Art. 7. De Consulent bedient in de aldus onder zijn hoede staande Kerken den H. Doop en het H. Avondmaal.

Art. 8. Indien een Kerk in zijn ressort reeds de leiding van een ander predikant heeft ingeroepen, laat hij deze Kerk hierin vrij, gelijk ook hij vrij is om Kerken buiten zijn ressort te.helpen, mits na voorarfgaande mededeeling aan het Bureau en het ontvangen van goedkeuring hierop.

Art. 9. Hij spoort de Kerkeraden in zijn Ressort, die nog onder de Hiërarchie bleven, bedachtzaam aan om tot breking met de Hiërarchie over te gaan.

Art. 10. Hij mengt zich niet in het werk van den Moderator, en treedt derhalve niet op, tenzij hij in eenige Kerk door broederen, die reeds een Verzamellijst in orde brachten, geroepen worde

Art. II. De Adviezen der Zakelijke Sectiën liggen ook bij de Consulenten ter visie. Zij laten die aan niemand inzien, tenzij hij vooral de toelatatingsformule van het Congres voluit onderteekend hebbe.

Art 12. Van elke door hen verrichte handeling geven de Consulenten onverwijld kennis aan het Bureau, Keizersgr. No. 162.

Aldus vastgesteld op last van het Gereformeerd Kerkelijk Cong'res.

Het Bureau,

Dr. A. KUYPER, Voorzitter.

P. VAN SON, Vice-Voorzilter.

Dr. J. WOLTJER, Secretaris.

W. HOVY, Thesaurier.

III.

Handleiding voor de Agenten.

Art. I. De Agent staat onder den Moderator, of zijn Ringcorrespondent, en volgt in alles diens wenken.

Art. 2. Zijn taak is:1". in de Kerk van zijn woonplaats de vertrouwbare broederen te doen teekenen op de Verzamellijst; 2°. in de vijf naastbijgelegen Kerken, waar nog geen Agent is aangesteld, een Agent op te sporen.

Art. 3. De Agent plaatst boven zijn Verzamellijst dit hoofd:

»De ondergeteekenden, allen meerderjarige leden van de Nederduitsche Gereformeerde (of Herv.) Kerk te (gedeeltelijk wel, gedeeltelijk nog niet tot het heilige Avondmaal toegelaten), betuigen met dezeonderteekening:

i». dat zij in hunne schuld voor God liggen, naardien zij reeds zoo lange jaren liefdeloos en werkeloos de breuke van de Kerke huns Heeren hebben aangezien ;

2°. dat de geheele Synodale organisatie, die, evenals de Pauselijke Kerkregeering, eene wezenlijke Hiërarchie is, het eeren van de Majesteit van Koning Jezus aan zijne Kerken onmogelijk maakt;

3°. dat zij, na de schrikkelijke wijze waarop de Synodale Hiërarchie in het afgeloopen jaar tegen de gehoorzame belijders des Heeren is gaan woeden, niet langer met hunne Kerk onder deze Hiërarchie mogen blijven,

en 4°. dat zij uit dien hoofde bereid zijn, om de Kerk des Heeren in hun woonplaats op den grondslag dierzelfde Belijdenis, waarop zij sedert de afwerping der Pauselijke Hiërarchie stond, en rechtens nog staat, naar den Woorde. Gods en in zijn kracht nogmaals te helpen reformeeren."

Art. 4. Deze Verzamellijst geeft hij aan niemand uit

handen en laat die nergens liggen. Art. 5. Aan minder vertrouwde personen biedt hij een blanco lijst aan met hetzelfde hoofd er boven-

Art. 6. Zoodra de Verzamellijst voorloopig gereed ]•: , zendt hij die op aan den Moderator, en dit wel uiteriijk vóór i April 1887.

Art. 7. De namen van de vijf Agenten in de nog niet voorziene Kerken in «ijn omtrek zendt hij in aan het Bureau, Keizersgracht 162, Amsterdam.

Art. 8. Op aanschrijving van den Moderator verzamelt hij de broeders die de Verzamellijst onderteekenden, voor de verkiezing van een afgevaardigde naar het Classicaal Convent.

Art. 9 Indien de broeders, die op de Verzamellijst teekenden, reeds nu tot het reformeeren van hun Kerk wenschen over te gaan, geeft hij als Agent hiervan kennis aan het Bereau, Keizersgracht 162. Van daar verneemt hij wie de Consulent is, en alsdan doet hij alle zaken onder de leiding van dezen af.

Art. 10. Op de lijsten kunnen teekenen mannen en vrouwen boven de 20 jaren, on rerschillig of zij al dan niet reeds tot het H. Avondmaal waren toegelaten. Aldus vastgesteld op last van het Gereformeerd Kerkelijk Congres,

Ret Bureau,

Dr. A. KUYPER, Voorzitter.

P. VAN SON, Vice-Voorzitter.

Dr. J. WOLTJEE, Secretaris

W. HOVY, Thesaurier.

Deze Handleidingen of Instructiën bedoelen uitsluitend eenheid eu leiding aan de actie te geven. De Synodalen hebben niets liever, dan dat men elke dorpsgemeente aan zichzelf overlaat. Dan worden er onwillekeurig allerleijvergissingen begaan, en van die vergissingen trekkrn zij dan voor hun dwingelandij profijt.

Bovendien ontstaat er dan eindelooze verwarring. Ieder loopt een eigen wegje op. Zoo strooit men Independentistisch zaad uit. En het einde is, dat de Synodalen groeien in onzen tegenspoed.

Het is daarom dat het Congres gezegd heeft: „Mannenbroeders! gunt dat leedvermaak en dat voordeel aan uw vijand niet. Laat er een eenparige schouder, laat er eenheid en saamwerking zijn. En om daartoe te geraken, laat ons de zaken doorspreken, en alzoo geheel het beloop der zaken provisioneel regelen!"

Dienovereenkomstig is het dan nu ook geschied.

Op het Congres zijn alle lijnen vastgesteld en het Bureau kreeg niets in opdracht, dan om het beslotene nader te formuleeren

Wie de eendracht zoekt en den vijand liefst geen leedvermaak gunt, die volgt dan ook en gaat meê met de broederen.

Maar wie de vrucht van broederraad en gemeenschappelijk overleg versmaadt, welnu, die is en blijft, zoo voor als na, volmaakt vrij, vrij zelfs om de goede zaak afbreuk te doen.

Of neen, daar is hij niet vrij in. Want dat ontraadt hooger macht hem in zijn Christelijke conscientie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 februari 1887

De Heraut | 8 Pagina's

BIJVOEGSEL

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 februari 1887

De Heraut | 8 Pagina's