GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

20 resultaten
Filteren
van 2
Dr. A. KUYPER.
Hoeveel godgeleerde werken

Hoeveel godgeleerde werken

Hoeveel godgeleerde werken moet men in het licht hebben gegeven, om gerechtigd te zijn tot het openlijk bestrijden en afkeuren van het theologisch standpunt van overkundige geleerden als de hoogleeraren Scholten, Kuenen, Loman, enz.? Volgens usantie onder ons: Geen een. Althans allerlei slag van ...

24 september 1937
De Reformatie
Dr. A. KUYPER.
149 woorden
Een kerk, die

Een kerk, die

Een kerk, die geestelijk krachtig is, moet een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefenen op alle zielen die uit God zijn; en omgekeerd voor alle ziel, die niet uit God is, het verblijf in haar midden ondragelijk maken; niet met opzet; maar vanzelf; door de openbaring van haar geest.De ...

17 september 1937
De Reformatie
Dr. A. KUYPER.
50 woorden
De gereformeerde vaderen

De gereformeerde vaderen

De gereformeerde vaderen daarentegen hebben het, naar den Woorde Gods, heel anders beleden.Zij bleven niet bij de uitwendige empirie staan, maar gingen uit van hetgeen God hun geopenbaard had.De kerk, zoo leerden ze, ontstaat niet eerst door bekeering van zielen, maar ligt gegrond e ...

3 september 1937
De Reformatie
Dr. A. KUYPER.
147 woorden
Eerst wie een

Eerst wie een

Eerst wie een „dwaling" haat, kan zeggen, dat hij de „waarheid" liefheeft. En niets dunkt ons beschamender dan dat de gereformeerden het ethische over het algemeen wel afkeuren; maar toch de dwaling die er in schuilt nog zoo weinig haten.Eerst als dat meer in ons komt, zullen we die teeder ...

27 augustus 1937
De Reformatie
Dr. A. KUYPER.
124 woorden
Essentiëele elementen alzoo der kerk,

Essentiëele elementen alzoo der kerk,

Essentiëele elementen alzoo der kerk, en dus beslissend voor het kerkbegrip zijn uitsluitend degenen die van Christus zijn, wel te verstaan, niet alleen dezulken die reeds van Hem geivor" den zijn door bekeering noch ook enkel degenen die van Hem geworden zijn door inplanting van het geloofsvermo ...

20 augustus 1937
De Reformatie
Dr. A. KUYPER.
166 woorden
PRO REGE

PRO REGE

DOOR Dr. A. KUYPER.Van dit premiewerk voor abonne's op „De Heraut" is tliani deel in verzonden aan de inteekenaren, die het voor dit deel versohuldigde be drag voldeden, zoodat dezen nu het complete werk in hun bezit hebben.De inteekenaren die een stel van drie losse banden bestelde ...

10 maart 1912
De Heraut
Dr. A. KUYPER.
Adm. DE HERAUT.
120 woorden
PRO REGE

PRO REGE

DOOR Dr. A. KUYPER.Van dit premiewerk voor abonne's op „De Heraut" kwam deel III gereed. Begm der volgende week wordt het aan de inteekenaren, die bet voor dit deel verschuldigde bedrag voldeden, toegezonden, zoodat dezen dan het complete werk in hun bezit zullen hebben.De inteekena ...

3 maart 1912
De Heraut
Dr. A. KUYPER.
Adm. DE HERAUT.
127 woorden
PRO REGE

PRO REGE

DOOR Dr. A. KUYPER.Van dit premiewerk voor abonne's op „De Heraut" kwam deel in tlians gereed. Dezer dagen zal het aan de inteekenaren, die het voor dit deel verBchuldigde bedrag voldeden, wordeoi toegezonden, zoodat dezen dan het complete werk in hun bezit zullen hebben.De inteeken ...

25 februari 1912
De Heraut
Dr. A. KUYPER.
Adm. DE HERAUT.
124 woorden
PRO REGE

PRO REGE

DOOR Dr. A. KUYPER.Van dit premiewerk voor abonné's op „De Heraut" (waarop de inteekenlng gesloten is) verscheen deell, dat thans aan alle inteekenaren, die 2 kwartaal-betalingen ad ƒ 1.25 per ex. voldeden, is toegezonden.De eerste termJijn voor deel II vervalt 31 Maart 1911. Inzend ...

2 april 1911
De Heraut
Dr. A. KUYPER.
DE HERAUT.
200 woorden
PRO REGE

PRO REGE

DOOR Dr. A. KUYPER.Van dit premiewerk voor abonné's op „De Heraut" (waarop de intee kening gesloten is) verscheen deell, dat thans aan alle inteekenaren, die 2 kwartaal-betalingen ad ƒ1.25 per ex. voldeden, is toegezonden.De eerste termijn voor deel II vervalt 31 Maart 1911. Inzendi ...

26 maart 1911
De Heraut
Dr. A. KUYPER.
DE HERAUT.
200 woorden
van 2