GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Classis Gorinchem.

De e.k. vergadering zal D.V. gehouden worden Woensdag 3 Febr., gewone tijd en plaats.

Punten voor het agendum s.v.p, 14 dagen tevoren in te zenden.

De Kerkeraad der Geref. Kerk van Gorinchem:

C, LINDEBOOM, praeses.

J. H. VAN NEEDE, scriba.

Gorinchem, Jan. 1909.

Zuid-Holland, Zuid. ged., Art. 11 en 13 K.

Deputaten der Particuliere Synode van Zuid Holland, Zuid. ged., naar Ait. 11 en 13 K. verzoeken belanghebbenden ten deze hun aan vrage in te zenden vóór i Maart a. s. bij:

Ds, M. H. K, , MOL, secr.penn.

Zwartewaal, 11 Jan. 1909.

STELLENDAM, 12 Jan. Zondag 3Jan. wasvoor de gemeente een blijde dag. Ds. A. Taal, van Krimpen a/d Lek tot ons overgekomen, werd in zijn dienstwerk ingeleid en bevestigd door Cs. A. Knol van Zwijndrecht, naar aanleiding van 2 Corr. 3 : 5 en 6. Des avonds verbond hij zich aan de gemeente, naar aanleiding van Gal. I : II en 12.

Stelle de Heere dezen zijnen dienstknecht tot een rijken zegen in deze gemeente, en moge alles zijn tot eere van 's Heeren Naam en tot heil der gemeente.

Voorts wordt dank gebracht aan alle predi kanten en studenten voor hunne hulp, ons in deze vacature geschonken.

Namens den Kerkeraad:

L, V. D. VLUGT, scriba.

N.B. Het adres voor den Kerkeraad is voortaan Ds. A, Taal.

ZEVENBERGEN. Naar aanleiding van Psalm 71 : 47 7 èn~f8 sprak onze zeer geliefde leeraar Ds, L, G. Goris eene passende feestrede uit bij de herdenking van zijn 25-jarige ambtsbediening. Groot was de belangstelling zoo uit den boezem der gemeente als der classe, benevens van andere Kerkgenootschappen.

Namens de gemeente werd de jubilaris door den oudsten ouderling G, Ban geluk gewenscht met zijn zoo heugelijk dubbel feest; daarna werd door den ouderling £, Beverlander van Roozendaal een zeer waardeerend woord gesproken. Vervolgens werd het woord gevoerd door classebroeders: Ds. Warner van Raamsdonk namens de classe; oud. v. Drimmelen namens deputaten der Evangelisatie Noord-Brabant en Limburg; Br. Basoslu van Moerdijk als gewezen consulent, en Ds, E, Zwiers van Willemstad, waarna de jubila.ris voor zooveel deelneming zijnen innigen dank betuigde, ^og vele stoffelijke blijken van achting en liefde werden den leeraar en zijne echtgenoote ter hand gesteld, zoowel namens de gemeente als door de classe broeders met hunne gemeenten. Het overige van den dag was men zeer gezellig en opgewekt bijeen.

Gode van alles de eer.

Namens den Kerkeraad:

G. BAN, scriba.

Classe ’s Gravenhage.

De Kerkeraad der Gereformeerde Kerk van 's Gravenhage bericht, dat de classe 's Gravenhage D, V, vergaderen zal te 's Gravenhage op Dinsdag 9 Februari a. s, gewone tijd en plaats. Punten voor het agendum worden ingewacht voor Dinsdag 26 Januari e, k. bij den scriba, Van Speykstraat 105, 's Gravenhage.

Namens den Kerkeraad voorn.:

C. LION CACHET, scriba.

Vergadering der classis Dordrecht D.V. Donderdag 4 Febr. a.s.

Punten voor het agendum worden ingewacht tot 26 Jan. bij den consulent der Geref. Kerk van Sliedrecht Ds, H, G. de Jonge te Dordrecht.

H. G. DE JONGE, eons.

PH. JÜCH, " scriba.

Kort verslag van de classis Amers^ foort. 12 Januari 1908.

1. Opening door den praeses Ds. Voigt.

2. Ctedentiebrieven in orde bevonden. Twee brs. diakenen wordt keurstem verleend.

3. Notulen gelezen en goedgekeurd.

4. Voor twee hulpbeh. kerken zullen in dit jiar twee collecten gehouden worden; de ie te storten op de classis in April; de ze op die in October, Een voorstel om bedoelde hulpbeh. kerken van deze collecten vrij te stellen wordt teruggenomen.

5. Rondvraag naar Art. 41 K. O, In eenige tuchtzaken wordt advies gegeven

6. Wordt gesproken over plaatselijke ineensmelting en op vereeniging aangedrongen.

7. Wordt onderzoek gedaan naar het tot openbaring brengen der kerken op plaatsen binnen de classis, en opwekking daartoe gegeven.

8. Worden nagezien de boeken der Deputaten voor onderscheidene zaken, en in orde bevonden.

9. Deputaat voor de zending, Ds. Bolwijn, doet eenige mededeelingen, die met instemming worden vernomen.

TO. Wordt gelezen een missive van de classe Harderwijk, die voor kennisgeving wordt aangenomen.

II. Wordt besloten naar aanleiding van een schreven van de classe Utrecht inzake de oprichting van een Prov. Suppletie-fonds voor „Effatha", dat de commissie, daartoe in de classe benoemd, zich in contact zal stellen met een commissie uit de classe Bieukelen, om te zien hoe in dezen verder te handelen, ook betrekkelijk het antwoord der classe Utrecht.

13. De vacatuur-beurten worden geregeld. Maartensdijk, Jan. Ds. van Andel; Febr. Ds. Donner en Ds. Horjus; Maart Ds. E. J. Koppe; April Ds. Schoonhoven en Ds. Teerink. Renswoude. Jan. Ds. Bolwijn; Febr. Ds. den Hengst en Ds. Lanting; Maart Ds. J. Koppe; April Ds. Voigt en Ds. van Andel.

13. Roepende kerk Veenendaal.

14. Sluiting door den assessor Ds. Teerink,

Uit naam dei classis:

A, M, DONNER.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 januari 1909

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 januari 1909

De Heraut | 4 Pagina's