GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

30 resultaten
Filteren
van 3
Reguliere Editie
1909-01-17
„Zoo is er dan nu geene verdoemenis”.

„Zoo is er dan nu geene verdoemenis”.

Zoo is er dan nu geene verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vleescb wandelen, maar naar den Geest. Rom. 8 : 1.„Verdoemenis” is een dier ontzettende woorden, die een weerhaak in 't gemoed slaan, en die zelfs een anders lichtzinnige spotter niet kwijt kan ra ...

De Heraut
1614 woorden
Pro Hege.

Pro Hege.

DKRDE REEKS, (Tweede gedeelte). Christas Koningschap en de Kerk. XVII. En hij zeide tot hem: Hoed mijne schapen. Johannes 21 : 16. Kerspelvorming is steeds door ons aanb ...

De Heraut
3475 woorden
Leestafel.

Leestafel.

Handboek voor de beoefening der Bijbelsch geschiedenis, van E. STOCK E. A., bewerkt door Ds. W. B. RENKEMA. Rotterdam. — D. A. DAAMEN.Dit boek wekt mijn compassie.Mijn medelijden niet met het boek zelf, maar met zijn eersten auteur of juister nog auteurs, want uit het „E. STOCK e. a ...

De Heraut
1599 woorden
Voor Kootwijks scholen.

Voor Kootwijks scholen.

In haitelijkeh dank ontvangen door Ds. Houtzagers: door Ds. Hoekstra te Arnhem, van mej. E. P. te Utrecht de somma van ƒ 2.50.Vriendelijk verzoeken wij den vrienden aan onze scholen, die groote behoefte alan steun hebben, waar de school te Koot wij kerbroek weder moet vergroot en een vierd ...

De Heraut
D. HULLEMAN
61 woorden
Nu de tijd nadert, dat Curatoren

Nu de tijd nadert, dat Curatoren

Nu de tijd nadert, dat Curatoren met de Hoogleeraren der Theologische School een vergadering zullen houden, over de vra^, of verplaatsing der Theologische School wenschelijk is, moge ook onzerzijds een enkel woord over deze belangrijke quaestle niet achterwege blijven.We doen dit niet, om ...

De Heraut
1765 woorden
Wezen we er onlangs op,

Wezen we er onlangs op,

Amsterdam, 15 Januari 1909.Wezen we er onlangs op, naar aanleiding van de blijde tijding, dat onze Koningin in gezegende omstandigheden verkeerde, hoe noode door ons b^ de ofEcieele mededeeling , de vraag om de voorbede der Kerken gemist werd, des te meer verheugt het ons, dat de Raad der ...

De Heraut
DE GEREF.
HEEMSKERK.
A. BRUMMELKAMP
M. NOORDTZIJ
486 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Naar aanleiding van het plan om door de vrouwen in Nederland aan de Koningin een geschenk te laten aanbieden met het oog op de blijde gebeurtenis, die aanstaande is, schrijft HoUandia over de beteekenis en roeping der vrouw een artikel, waaruit we het volgende overnemen: Maar behalve in di ...

De Heraut
895 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. Het is bekend dat Lutber in zijn eerste reformatorische periode gewild heeft, dat het kerkelijk leven zich vrij zou kunnen ontwikkelen; voorloopig moet de kerk zich laten regeeren door den vorst van bet land; later als het volk er voor opgevoed was, zou de kerk zich zelve kunnen rege ...

De Heraut
WINCKEL.
1562 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Classis Gorinchem. De e.k. vergadering zal D.V. gehouden worden Woensdag 3 Febr., gewone tijd en plaats.Punten voor het agendum s.v.p, 14 dagen tevoren in te zenden.De Kerkeraad der Geref. Kerk van Gorinchem: C, LINDEBOOM, praeses.J. H. ...

De Heraut
C
LINDEBOOM
J. H. VAN NEEDK
Ds
M. H. K
MOL
L
v. D. VLUGT
G. BAN
C. LiON CACHET
H. G. DE JONGE
A
M
DONNER.
759 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

EEN ZEILTOCHTJE. O koninklijke stam van Arragon die Kleven En al 't Westfaalsche land, nu laatstmaal hebt doen beven, En 't water daar den Rijn, zijn eerste hoornen staan, Hoe haast is uwe pracht, Mendoza, nu vergaan! In onzes vorst's triomf werdt gij geleid, gevan ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
854 woorden
van 3