GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 126

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 126

Rede, gehouden bij het overdragen van het Rectoraat der Vrije Universiteit

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

124

BIJLAGE E .

DB DOLBEKENÜE KEEKEN.

1 JÜNl 1617.—Is voor al ^esproocken, aengaende het gemeyn subsidium, datmen byleggen souden gelyck als andere Classen end Kereken hebben gedaen to: onderstant der veeier dolerende Gemeenten hier te Lande: Daerop is goet gevonden datmen onze Broeders Dieryck Heyinck ende ^ertKemp door twe van dese vergaderinghe sal doen aenspreecken, ten eynde datmen daer verstaen mach onsen staet, nopende onse voor dese gedaene collecte, om voorder hier in te moghen resolveren nae behooren. Dit sullen doen D. Lucas Ambrosy ende Hans Leenaertss. (Protoc, IV, fol. 222). 1 JUNI 1617. — Daer syn wederom binnen gestaen Abraham Le Febuere end Michiel de Hertoge Diacon, verclarende datse onse voorighe missive overgesonden hebben aen D. Swalmium end oock nu wederom antwoort overgelevert: menende te zyn van inhout dat D. Swalmius hem excuseert om redenen: end oversulox vrientlyck begeeren datmen op haer versouck naerder soude willen letten. Dit ghehoort zynde, is goet gevonden om veele redenen van gewiehte, ende dat by het meeste deel der stemmen, datmen dese broederen wtten Haeeh sal verclaren dat de Vergaderinghe voor dese tyt haere begeerte niet en kan inwillighen: ten waere in allen gevalle, dat dit met voorweten end consent ofte conniveutie van onse E, Heeren gcet gevonden moehte werden. (Protoc. IV, fol. 222). 13 JULI 1617. — Op het versouck vande Dolerende Gemeente van Soetermeer, Hasersoude, Sevenhuijssen etcet. Die by schrift versoucken dat hem mocht toegesonden worden een Predicant oft Leeraer die hem mocht stellen tegen Slatium (nu Predicant binnen Bleeswijck) die met openbaren Druek de Predicanten vande Dolerende Kereken te Voeren voornoemt, tot Disputatie geprovoceert heeft, om sulcx te beweeren, als hy in zyn Wtgegeven Cartebelle vervaet heeft: etcet. Dit in deliberatie genomen zynde, is goet gevonden datmen de voornoemde Kereken sal met sehryven verwittighen ende aendienen, dat sy om deze saeeke te remedieren, behooren dese haere swaricheyt bekent te maeeken aende Broederen van het Zuijdthollantsehe quartier end haere respectiuen Classen, ende aldaer versoucken dese selve bystant: Daerbeneven de selve vermanen, dat sy soo haest end sender wetfighe oorsaecken, haeren nu wettighen Dienaer D. Joannem Georgium niet en behooren te verlaten. Dit sal doen D. Plantius. (Protoc. IV, fol. 231). 20 .JULI 1617. — Is seecker brief gelesen comende vande broederen vande Dolerende Kercke van Sgravenhaech. intercederende voor D. Paludano, die nu een goeden tijt (tsyner onschult) van syn Dienst gedeporteert end in t'achterheyden in syner huijshoudinge is gevallen. Dit in deliberatie geleyt zynde, is goet gevonden dat D. Praeses hier van sehryven sal aen de voornoemde broeders vanden Haghe ende /le zelve aenwysen (soo hy anders gheen onderstant ontfangen en heeft) dat sy den voornoemden Paludanum adverteeren sullen, dat hy hem heeft te addresseren aende naestcomende vergaderinghe, die hier wesen sal in Septembre eerstcomende, ende aldaer zyne gelegentheyt verclaren, ten eynde hy mach gheholpen worden. (Protoc. IV, fol. 332).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 126

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's