GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

BOEKBESPREKING

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

BOEKBESPREKING

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

„Filmblad", orgaan der Ned. Chr. Filmcentrale. G. F. Callenbach — Nijkerk.

Men kan over de beteekenis en waarde van een Chr. film van gevoelen verschillen, maar in ieder geval heeft de Ned. Chr. Filmcentrale er recht op, dat wij kennis nemen van haar streven. Daarvoor biedt haar orgaan: „Het Filmblad", ons de gelegenheid. De uitgave is uitnemend verzorgd door de Firma Callenbach; de inhoud is vooral inlichtend over de organisatie der N. C. F. en over eenige filmen. In het derde nummer spreekt G. Kamphuis verder over „Filmkunst in Nederland"; P. J. van Mullem uit critiek en waardeering over de Nederlandsche Film „Dood water", en bespreekt tevens een paar buitenlandsche filmen. Het blad is voorzeker de kennisneming waard; men komt er door op de hoogte met een nieuwe beweging, die naast Christelijke kunst

enz. ook wil de Christelijke Film.

Het Korenland, Maandblad voor — G. P. Callenbach, Nijkerk. jongeren.

Het Korenland, dat door Callenbach uitstekend wordt uitgegeven, is het orgaan van het Ned. Jong. Verbond. De 12e jaargang is begonnen met het Januari-nummer; eenigszins vreemd doet het aan, dat de pagineering begint met 67! Wie de vorige nummers inziet, merkt, dat pagina 1 in bet November-nummer voorkomt; hier moet een vergissing zijn: of de pagineering deugt niet, of d§ 12e jaargang no. 1 is niet juist. Deze aflevering opent met een vers van Jan Kronenburg: De Eenzame; d» derde regel van het eerste couplet bevat een lettergreep te veel. Den inderdaad rijken en afwisselenden inhoud behoeven wij niet na te gaan. Met veel genoegen lazen wij „Het Evangelie in de wereld" door J. F. van Duyne; de „Rondblik" door H. Gordeau is ook heel goed; de teekening gaat nog van de veronderstelling uit, dat de Uiver door den bliksem werd getroffen. Leerzaam en aantrekkelijk is het artikel over China door A. G. de Bruin. Doch genoeg. Elke aflevering telt 32 bl. en i« overvloedig versierd met foto's of teekeningen.

J. D. W.

„De Macedoniër", Zendingstijdschrift. Gebrs Zomer & Keuning — Wageningen.

Neen, dien kant moet het niet op! Wij lezen in het Januarinummer, dat sommige kerkeraden gemeend hebben wegens „de malaise" hun abonnement te moeten opzeggen. Maar men bedenke, dat men zoo ons eenig tijdschrift voor de Zending in gevaar brengt. En het zou wel heel ernstig te betreuren zijn, indien „De Macedoniër" bezweek uit gebrek aan belangstelling. Daarom blijve men abonné en anderen mogen het nog worden. Het eerste nummer van den 39en jaargang mag er zijn. Vooral het artikel van Dr van Andel: „Het overgaan van het werk, dat de Zending verricht, naar de inheemsche christenen", is vooral belangrijk en geheel up to date. En de overige inhoud is eveneens ook voor onze kerkeraden van belang.

Vergeten onze Zendingscommissies niet, om zich op dit tijdschrift te abonneeren? Het is ook voor hen onmisbaar. De uitgave is, zooals wij dit maar begeeren

kunnen.

J. D. W.

Onze Zending, Maandblad voor de Gereformeerde Jeugd. —Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen.

De nieuwe jaargang, de 14e! zet heel goed in met een brief uit Poedjon boven Malang, en een schrijven over het ziekenhuis te Klaten; in het nummer van Februari staat een heel mooi artikel over China, fijn geïllustreerd. De jeugd zal dit maandblad zeker met genot lezen; het is op glanzend papier gedrukt, en foto's of teekeningen komen in elk nummer voor.

J. D. W.

„Tractaten", door Ds A. G. Bartey Wolf, Evangelist A. de Jager, Ds W. A. Wiersinga en Ds L. J. van Leeuwen. — Uitgave J. N. Voorhoeve, Den Haag.

Bij de 32 nieuwe tractaten, ons ter bespreking toegezonden, zijn er 7 in het bijzonder voor zieken bestemd; wij lazen ze met veel genoegen; het is heel goed gezien bij het vertroostend vooral het vermanend element niet te vergeten; ook daarom verdienen deze tractaatjes aanbeveling. Tractaten schrijven is een moeilijke kunst, die niet velen kennen; maar het schijnt ons toe, dat Voorhoeve een goede 'keus gedaan beeft in deze vier heeren; niet alle tractaten zijn even goed; sommigen zijn oppervlakkig, maar over het algemeen zijn ze toch geschikt. Mogen zij veel zegen verspreiden ! De uitgave is keurig, elk met een illustratie.

J. D. W.

„Die Entstebungsgesdhichte der Mission der Niederlandischen Reformierten Kirchen. Ein Beitrag zur 'Geschiobte der kirohliohen Mission in Holland, von Dr Jan van der Linden. Buchdruckerei 'der Tiibinger Studentenwerts e.V.

In dit compres gedrukte werik van 'bijna 80 blz. geeft Dr van der Linden een deel van de dissertatie, waarop 'hij te Tubingen promoveerde. Immers, in zijn proefschrift gaf hij de geschiedenis van heel onze zending. De bedoeling is, 'dat hij zijn dissertatie in 'het Nederlandsoh uitgeeft, en dan no'g sterk vermeerderd. Wij zouden dan een standaardwerk 'krij'gen over de zending onzer Gereformeerde kerken, „Die Entstehungsgeschichte" is zeer ernstig werk; de jeugdige doctor heeft heel wat moeten doorsnuffelen voor. het verzamelen van de noodige gegevens. Hij schrijft vlot, duidelijk en keurig. In zijn critiek is bij zeer sober; als er conclusies moeten worden getrokken is hij zeer voorziohig; dit deel van zijn werk is dan ook (gelij'k de ondertitel aangeeft) voornamelijk historisch bedoeld. Het is jammer, dat deze Entistehungsgeschiohte niet in den handel is. Wij zullen dus rustig moeten wachten, tot het groote werk van zijn hand over de geheele 'gesöhiedenis onzer zending verschijnt. Moge de jonge doctor, nu hij in de pastorie is, voor 'dezen arbeid den noo-digen tijd vinden ! En wij zullen hem daarbij niet 'haasten; het pastorale werk 'gaat voor. Met zijn promotie en met zijn dissertatie wenschen wij hem 'hartelijk geluk. Hij beeft hier bewezen, dat de zending ook een wetenschappelijken kant 'heeft, die niet mag worden verwaarloosd.

J. D. W.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 maart 1935

De Reformatie | 8 Pagina's

BOEKBESPREKING

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 maart 1935

De Reformatie | 8 Pagina's