GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

OPVOEDING EN ONDERWIJS

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

De Leerlingenscbaal.

Een zestal onderwijzers-vereenigingen, bij welke corporaties zoO' ongeveer alle onderwijzers in ons land zijn aangesloten — Neutraal, Roomsdh-Katholiek en Protestant gaan hier samen — hebben het noodig geoordeeld, zich met een adres tot de Regeering te wenden, waarin met den grootst mogelijken aandrang wordt- verzocht, O'ver te gaan tot een belangrijke verlaging van de leerhngeinschaal. Ik meen daarop hier even de aandadh't te moeten vestigen. Het onderwijs is in ons land gelukkig niet alleen voor de regeering een voorwerp van aanhoudend© zorg geweest, maar de ouders zelf hebben zich door de geheele geschiedenis van het onderwijs heen steeds met hiöt onderwijs bemoeid. Een schitterend bewijs daarvan is het geheele bijzionder onderwijs, dat nu reeds twee derde deel'en van de schoolbevolking verzorgt. En het kan aan de meelevende ouders niet ontgaan zijn, dat aan menige school het onderwijs, en vooral de opvoeding, in heel wat slechter conditie zijn gekomen. Wanneer men toch hier en daar scholen vindt met 48, 56, 60, zelfs 70 leerlingen ia een klas, dan behoeft daar voor velen niets bij gezegd te worden. Dat deze toestanden niet veel meer algemeen voorkomen en daardoor hun afkeuring vinden, moet grootendeels wiordten toegeschreven aan de omstandigheid, dat de werkelijke toestand wordt gecamoufleerd door dfen arbeid van d^en kweekeling met alrte. Eén der Hoofdinspecteirrs sdirijft in het Jaarverslaig over 1935, „dat bijna al de Inspecteurs met groote zorg vervuld zijn over den toesta, nd van ons lager onderwijs, zooals die bezig is zich te ontwikkelen." Wie dit leest, voelt, hoe veel te meer aandacht deze zaak verdient, nu sedert het einde van het jaar, waarover dit verslag loopt, de leerlingenschaal nogmaals verhoogd is en het proces va, n de afvloeiing der boventallige leerkrachlen nagenoeg voltooid is. Beide maatregelen beteekenen: nog verdere overlading der klassen; nóg meer „camouflage" door middel van kweekelingen; strenger tucht; minder opvoeding; minder individuedle toewijding betoond aan ieder der leerlingen; in één woord: minder „sfeer" in de klassen, waardoor onze scholen een reputatie als opvoedings-inriohting, zoowel als onderwijs-instituut verworven hadden.

Ook mag gewezen wordten op de vrij veel voorkomende omstandi^eid, dat niet voor ieder Idnd de 'door de wet geëischte 3, 6 m^ ruimte aa, nwezig is, wat voor den gezondheidstoestandi en voor de lichamelijke ontwiklceling der kinderen schadelijke gevolgen moet hebben. Ik meen dan ook, dat hier een landsbelang op het spel staat.

Daar komt nog iets bij.. Door de verschillend© maatregelen van de regeering is het surplus van beschikbare arbeidskrachten vo^or het onderwijs onrustbarend groot. Er is dus werk en er zijn werkkrachten. Daarom is de hoop van de ondea'wijsmenschen er op gevestigd, dat, nu er alleirwege opleving en füianciëel herstel valt waar te nemen, het onderwijs mee op korten termijn in een belangrijke verbetering mag deelen. En dan komt allereerst de leerlingenschaal in aanmerking. Voor het peil van het onderwijs, voor de opvoeding van de kinderen stuk voor stuk, voor den gezondheidstoestand van de kinderen is dat van belang, terwijl dan meteen bereikt wordt, dat de jonge garde van de onderwijzers weer weet, dat er bij het levenswerk, dat ze gekozen hadden, nog een toekomst daagt.

Gelukkig is de mensch, die in het werk, dat God hem heeft gegeven, met geestdrift mag bezig zijn. Dat geldt wel dubbel bij geestelijk werk. Wee, wie daar , al zuchtend moet zaaien. God 'heeft ook hier, naar het woord van Augustinus, den blij moedigen gever lief. Laten onze onderwijzers en onze onderwijzesessen zulke bhjmoisdige gevers kunnen zijn, mede door de trouwe zorgen van de ouders en van de ovör'heid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 augustus 1937

De Reformatie | 8 Pagina's

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 augustus 1937

De Reformatie | 8 Pagina's