GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

OPVOEDING EN ONDERWIJS

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

De Schoolraad in 't goud.

Dat was wel het voornaamste van de vergaderingen op onderwijsgebied in de Paascfaweek, dat de Schoolraad zijn gouden jubileum vierde.

Op waardige wijze is het feit, dat in 1890 de Schoolraad werd georganiseerd, herdacht. De ouderen onder ons herinneren zich nog de viering van het zi 1 v e r e n j u b i 1 e u m, bij welke gelegenheid Prof. Dr H. Bavinck de feestrede lütsprak.

Eu hoe zijn we sinds gegroeid in het land en in welk een belangrijke mate heeft de Schoolraad ook zijn arbeid kunnen tiitbreiden. Hij is, onder de leiding van den bekwamen secretaris. Mr J. J. Hangelbroek, geworden tot een betrouwbaar advies-bureau voor onze scholen met den Bijbel, waarvan er 1682 bij den Schoolraad zijn aangesloten.

Onze besturen komen vooral in de laatste jaren in aanraking met tal van rechtsvragen. Zij treden in allerlei burgerrechtelijke betrekkingen (koop en huur, leeningen, beleggingen, bankrelaties). Ze hebben te maken met de Wet op het Lager Onderwijs, met de Leerplichtwet, met de Wet betreff^ende keuring van schoolpersoneel, met de Pensioenwet, met sociale verzekeringswetten en met belastingwetten. En wie nu weet, hoe nauwkeurig en betrouwbaar de adviezen zijn, door het bureau in tal van netelige gevallen verstrekt, zal er zich over verwonderen, dat nog niet alle scholen met den Bijbel bij den Schoolraad zijn aangesloten.

Een dankbare stemming mocht er dan ook heerschen op het gouden feest, waarop mocht worden herdacht, in hoe velerlei opzicht de Heere ons gezegend heeft. De school met den Bijbel heeft in ons land een moeilijken kamp moeten voeren, eerst om de vrijheid te krijgen en daarna, om de verworven vrijheid te verdedigen. En we kunnen ons die worsteling niet voorstellen zonder de leiding en den steun van den Schoolraad.

Op overvloedige wijze werd van het uitnemende werk van deze organisatie getuigenis gegeven. Niemand minder dan Dr Colijn srak namens de A.-R. clubs van Eerste en Tweede Kamer, ook van Chr. Historische en Roomsch-Katholieko zijde werd hulde gebracht, 't Was een dag, die bij ons den wensch deed herleven, dat de coalitie van de rechtsche partijen weer mocht herleven. Trouwens, wanneer er geen andere punten van regeeringsbeH leid waren dan school en ondei-wijs, dan zou het met de samenwerking vaak zoo hachelijk niet staan.

Overigens wordt er op zulke dagen te veel gesproken. Op geestige wijze wees Dr Beumer daar nog even op, toen hij zeide, dat het gebruikelijk was, hij zou niet zeggen met welsprekendheid, maar dan toch met veel spreken, bij zulke gelegenheden van zijn belangstelling blijk te geven. Toen b.v. Prof. Dijk zijn uitnemende feestrede had gehouden, waarin hij op heldere wijze de beteekenis van den Schoolraad in verleden, heden en toe­ komst had uiteengezet en ook met instemming van de talrijke aanwezigen den juisten danktoon had aangegeven, hadden we naar huis moeten gaan. Het is maar aan een heel enkelen spreker gegeven, dan nog weer het oor van de vei'gadering te krijgen. De vergadering wordt roerig. Ik heb al met succes zien toepassen, dat men dan één spreker opdraagt, de gelukwenschen voor verschillende corporaties aan te bieden.

Tot grooten dank stemt het ook, dat de regeering, hier bij monde van Prof. van Poelje, namens den Müiister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van haar belangstelling en waardeering blijk gaf, ook daardoor, dat de Voorzitter, Ds Barbas, werd bevorderd tot officier in de orde van Oranje-Nassau. Deze dingen worden langzamerhand wel gewoner onder ons. Ik herinner mij nog de ontroering en daarna het enthousiasme op het zilveren feest, toen de heer R. Dei'ksen een lintje kreeg. Wij vinden zulks nu niet zulk een gebeurtenis meer, maar stellen het toch op' prijs, dat de regeering het werk van den Schoolraad waardeert en aan den waardigen Voorzitter dit eereteeken verleent. Ook hem wenschen we daarmee geküc.

Op de huishoudelijke vergadering kwam nog een zaak ter sprake, waarop ik even de aandacht wil vestigen. Het aantal deelnemers aan de examens voor het Diploma Schoolraad daalt snel. Eén ooi'zaak kan zijn, dat onze gemobiliseerde onderwijzers met hun studie niet opscliieten. Het oprichten van cursussen zal niet veel baten, want de bestaande cursussen hebben weinig leerlingen. Ik wil nog een andere reden noemen, die mij duidelijk werd, toen ik een paar jongelui, zooals gewoonlijk aanraadde, om dadelijk na de hoofdakte, het schoolraad-examen te doen. Die meenden, dat het voor hun positie noodiger was, bijaktcn te halen. Dat gaf eer kans op benoemingen en salaris verhooging, wat voor de kweekelingen met akte een levensbelang is. Laten onze besturen het Diploma-Schoolraad gaan eischen en behoorlijk honoreeren en zonder twijfel zal het aantal examinandi stijgen. Men kan het onzen jongen mensclien in deze moeilijke tijden niet kwalijk nemen, dat ze ook bij de studie aan hun toekomst denken. Daarom ligt hier een taak voor de besturen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 april 1940

De Reformatie | 8 Pagina's

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 april 1940

De Reformatie | 8 Pagina's