GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

De wg terug in gegus christus en dien gekruisisgd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De wg terug in gegus christus en dien gekruisisgd

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

Toen zeide de Heere God: iet de mensch is geworden als Onzer één, kennende liet goed en het kwaad. Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteke en neme ook van den boom des levens en ete en leve in eeuwigheid. Gen. S : 22. En ziet Ik kom haastelijk. Openb. 22 : 12a. Zalig zijn zij, die Zijne geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Openb. 22 : 14.

Meestal ziet men in het uitdrijven van den mensch uit het paradijs alleen een strafgericht over den mensch. Zoo zegt men: e mensch heeft gegeten van den boom der kennis van goed en kwaad, en is daarmee aan den dood onderworpen, dies is ook vanzelf uitgesloten, dat hij zou eten van den boom des levens, die hem het eeuwige leven geeft. Maar het is niet alleen een strafgericht, maar ook een daad van barmhartigheid. Genesis 3 : 22 is ook evangelisch. Het is reeds plaats maken voor Christus en Zijn kruis. Ja, het is de eenige mogelijkheid — de mensch verdreven van den boom des levens — opdat Christus door Zijn gerechtigheid weer het paradijs ontsluite met den boom des levens. Om dat te zien moeten wij iets verstaan van 's Heeren weg van Zijn gemaakt bestek. Wanneer de Heere Adam in het paradijs zet, het verbond met hem opricht, en de wereld in zijn handen legt, om nu te werken uit een waar geloof, naar de wet Gods, Hem ter eer, dan belijden wij van dezen mensch, dat God hem goed en naar Zijn evenbeeld geschapen heeft, in ware gerechtigheid en heiligheid. Maar tevens belijden wij — om 't met de woorden der oude vaderen te zeggen — dat God Hem geschapen heeft in een staatvan-kunnen-zondigen om te komen tot den staat-vanniet-meer-kunnen-zondigen. Dat wil zeggen: eze mensch moet nog komen tot een bewuste keus, gedaan in volle vrijheid, waarbij hij God verkiest als zijn deel, zijn eeuwig goed. Hij moet nog komen uit dien eersten staat van spontane argelooze liefde tot den Vader tot dien tweeden staat van bewuste liefde tot den Vader. Heeft hij die bewuste keus gedaan, dan zal de Heere die keus in hem voor eeuwig vastleggen, zoodat er nooit een verandering meer optreedt, maar de mensch altijd God verkiest en Gods wereld. Zoo overvloedig rijk zal hem dan geschonken worden de Heilige Geest. Dus Adam moet nog op eigen beenen komen te staan. Hij moet nog worden de zoon, die beproefd komt uit de ure der beproeving van Gods zijde, en uit de ure der verzoeking van Satans zijde. Hij moet nog komen tot den staat van niet meer kunnen zondigen tot de wereld van de voleinding, tot de wereld van de vastgelegde keus.

En om Adam daarheen te leiden heeft de Heere gegeven het proefgebod. Dat proefgebod dient om te komen tot die eene beslissende keus, waarbij hij in volle vrijheid kiest voor God en Gods wereld. Heeft hij de goede keus gedaan en heeft hij God verkoren in gehoorzaamheid en liefde, dan komt hij door een daad van 's Heeren welbehagen in de wereld van de vastgelegde keus, waar ook voor hem bloeit de boom des levens met verlof, met vrijheid om te eten, om alzoo eeuwig God te dienen, en den wil des Vaders te doen. In deze wereld der voleinding wenkt hem nu de boom des levens. Immers, als wij de Schrift lezen, en met name de Openbaring aan Johannes (Openb. 2 : 7, Openb. 22 : 14) dan blijkt, dat zij, die overwinnen, die in hun keus volharden, die den wil des Vaders hebben gedaan in Christus' krachten, die den Satan en zijn verzoekingen zijn te boven gekomen, komen in het paradijs met verlof, met vrijheid tot het eten van den boom des levens, die in het midden van het paradijs van God is. Zij vinden nu in het paradijs, in de wereld van de vastgelegde keus den boom des levens. En waar de genade herstel beteekent van Gods verbonden en verbanden, daar mogen wij nu ook zeggen, dat de boom des levens voor Adam pas zijn beteekenis krijgt na de van God gevraagde en door Adam niet te ontwijken keus om den Heere te dienen in liefde en gehoorzaamheid. De boom des levens komt als de beslissing bij den boom der kennis van goed en kwaad gevallen is. Zij wenkt den gehoorzamen mensch met de glorie van het eeuwige leven bij God.

Maar Adam heeft niet gekozen in gehoorzaamheid, maar in ongehoorzaamheid. Hij is op eigen beenen komen te staan, - maar als een mensch met giftige keus in zijn hart. En hij zal nu ook willen grijpen naar den boom des levens, naar de weigeld van de vastgelegde keus, naar de wereld van de voleinding. Maar als de mensch nü eet van den boom des levens, en alzoo nü komt de wereld van de voleinding, dan Ijeteekent dat de eeuwige verschrikking. Want dan is er nooit een weg terug. Dan is de beslissing gevallen, en kan de wereld niet meer gered "worden uit de diepte der ellende. Als Adam zijn God en Vader heeft losgelaten, en wanneer de Satan nog enkele minuten krijgt, en Adam eet van den boom des levens dan heeft de Satan de wereld voor altijd in zijn bezit, en is de weg van Christus, de weg van Golgotha en Paschen afgesneden. Daarom moet de mensch weg uit het paradijs. Hij moet weg van den boom des levens. De wereld 206 van de voleinding kan nu niet komen. De Heere waakt in dit doodeUjk uur over den weg van Jezus Christus, dien Hij nemen moet in een wereld, waarin de radicale definitieve beslissing nog niet gevallen is. Hij waakt hier over den weg van den Borg, opdat Deze in een wereld van een-nog-niet-vastgelegde-keus alle gehoorzaamheid volbrenge, en naar de wereld der voleinding grijpe als Jezus Christus en Die gekruisigd, opdat Hij den Geest verwerve, den Geest der aanneming tot kinderen, opdat nu door dien Geest des menschen hart vernieuwd worde door een nieuwe schepping, een hart met een nieuwe keus, met een nieuwen wil van God bewogen zijnde uit krachten der herschepping om den Heere te verkiezen als zijn deel, zijn eeuwig goed. De wereld van de voleinding, van de vastgelegde keus zal nu niet komen, en de keus, die Adam gedaan heeft zal nog niet voor eeuwig worden vastgelegd, opdat in deze wereld kome het wonder der wedergeboorte, als vrucht van Christus' volmaakte offer. En door dit wonder der herechepping zal God in Christus vergaderen een gemeente der eerstgeborenen, een gemeente met een nieuwe, vaste, onveranderlijke keus om God lief te hebben boven alles en den naaste als zichzelf. En als dan de laatste dergenen, die de Vader aan Christus heeft gegeven, zal zijn toegebracht op het gehoor van het gepredikte Woord — dat zal zijn als een zaad der wedergeboorte — dan kan het paradijs komen en de boom des levens (Openb. 22 : 3), de wereld van de vastgelegde keus. Want dan zal de boom des levens sterken den mensch, weer tot alle goed werk toegerust, en dat door Hem, door Hem alleen om 't eeuwig welbehagen. De satan dacht in dit uur de wereld als zijn buit te krijgen, en den mensch als zijn slaaf mee te voeren, maar God waakt hier over het feest van Zijn welbehagen, dat Hij Zich in Christus heeft voorgenomen. Hij waakt hier over een wereld, waarin Hij kan komen als het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, en waarin Hij Zich Gode onstraffelijk offeren kan. De eerste weg nasir het paradijs wordt afgesloten, opdat de tweede weg geopend worde door het bloed van Christus, dat reinigt van alle zonden, en opdat in Hem en met Hem als den Oversten Leidsman en Voleinder des geloofs een schare optrekke, die niemand tellen kan, om weer in te gaan tot Gods poorten met lof, met lofzang in Zijn heilig hof, met een nieuw hart, met een vaste en onveranderlijke keus en met vrijheid om te eten van den boom des levens om alzoo in eeuwige jeugd God te loven en te prijzen.

En wanneer nu in deze lijdensweken ons geloofsoog in het bijzonder zich richt op onzen Borg en Middelaar en op Zijn kruis, dan zien wij Hem loopen het pad der gehoorzaamheid en Hem volbrengen alle verplichtingen van het werkverbond en dragen de straf en de vervloeking, en alzoo de wereld van de voleinding, de wereld van de vastgelegde keus verdienen. Hij komt nu te staan onder „het vlammig lemmer eens zwaards". Maar Hij kan en wil en zal nu in onzen nood voorzien. En Hij opent nu de poorten der gerechtigheid, waardoor 't rechtvaardig volk zal treên. De wereld van de voleinding is gekomen. En Openb. 22 is niet geschreven als een mogelijkheid, maar als een heerlijke werkelijkheid voor die in Christus Jezus zijn. Het is een lange weg van Gen. 3 : 22 tot Openb, 22, een weg van bloed en tranen, maar bovenal een weg van het bloed en de tranen van onzen gezegenden Borg, een weg van lijden en sterven, van nederdaling ter hel, maar Godlof ook een weg, waarop Hij zaad zal zien, en waarop Hij een gemeente vergaderen zal wedergeboren tot een levende hoop. Zalig zijn zij, die roemen in Zijn kruis, en die over Golgotha heen de wereld der voleinding zien komen met den boom des levens. De wereld van de vastgelegde keus, met vrijheid tot het eten van den boom des levens. Zij zullen nu eeuwig frisch en groen zijn om den Heere te dienen. Het was dus een daad van groote barmhartigheid, opdat ons verkondigd zou kunnen worden Jezus Christus, en die gekruisigd, en wij door een waar geloof iii Hem weer vrijheid zouden krijgen om het paradijs weer te betreden, het kroondomein van God, waar het leven is tot in eeuwigheid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 19 maart 1949

De Reformatie | 8 Pagina's

De wg terug in gegus christus en dien gekruisisgd

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 19 maart 1949

De Reformatie | 8 Pagina's