GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officiele Berichten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officiele Berichten

5 minuten leestijd

Vrije Universiteit.

Men schrijft ons uit Apsldoorn:

Vrijdag sprak alhier de heer Jac. van Oversteeg', daartoe uitgenoodigd door het Comité voor de Vrije Universiteit.

voor de Vrije Universiteit. Nadat Ds. A. Boekenoogen de samenkomst met gebed geopend had en kort het doel daarvan had uiteengezet, werd door den spreker gewezen op het verband, datj in het Sabbatsgebod was gelegd met het onderhouden van scholen.

Sommigen meenen, . dat in Zondag 38 aan'de Kerken het onderhoud der scholen wordt opgedragen. Bij nauwkeurig: ; lezing blijkt duidelijk, dat zoowel het ondarhouden van kerkedienst, predikambt en scholen den belijders van den Christus tot taak is gesteld; zij komen dit gebod dus niet geheel pa, zoo die taak op andere wijze wordt vervuld.

God gaf ons Zijn Wcurd. opdat wij Hem zouden kennen. De overheidsscholen kunnen niet dienen tot het kennen van God. Daarom werden vrije scholen opgericht; daarvoor moet ook de Vrije Universiteit dienen.

Behalve dat de openbare Universiteiten zich over het algemeen stellen tegen Gods Woord, zijn zij al sedert lang ontaard iti vakscholen, zoodat zelfs mannen als Prof. van Hamel .pogingen willen aanwenden om eene Universiteit op te richten. God gaf ons volk eene Universiteit, die daarom vrij is, omdat zij gebonden is aan Gods Woord.

Wel wordt hiertegen ingebracht, * dat zulk een wetenschap niet vrij is, maar men kan evengoed beweren, dat een visch niet vrij is, omdat zij niet buiten het water leven kan.

Jammer dat nog zoo velen onder de belijders des Heeren allerlei bezw^aren maken, ja zelfs aan de Vrije Universiteit het reeht ontzeggen om predikanten op te leiden. Zij meenen dat aan de Kerken en niet aan eene vereeniging Gods Woord is toebetrouwd. Spreker betreurt deze dwaling, omdat men hierdoor niet alleen de. Vrije Universiteit bestrijdt, maar zich ook stelt tegen de besluiten der Kerken in Synode genomen.

Anderen achten het voorzichtiger om de Kerken met de opleiding van predikanten te belasten, omdat de universiteiten „alle eeuwen door" de Kerken hebben bedorven.

De geschiedenis leert vaak het tegendeel. Luther is aan eene Universiteit opgeleid, Calvijn eveneens, en heeft zich zelfs tegen de scht)ol der Kerk moeten verzetten.

Ook de overpriesters en schriftgeleerden hadden hunne scholen, maar-'deze hebben de Apostelen vervolgd. ^*-

Tegen de wijze waarop hoogleeraren worden benoemd, wordt van meer dan eene zijde bezwaar ingebracht. Bij nauwkeurig onderzoek blijft ook van dit bezwaar niet veel over. Spr. herinnert aan eenige benoemingen door den Amsterdamschen Gemeenteraad en durft daarna met vrijmoedigheid staande houden, dat de wijze van benoemen aan de "Vrije "LTniversiteit veel meer waarborg oplevert dan die aan de openbare hoogescholen.

Van de aangeboden gelegenheid om van gedachten 'te wisselen, werd geen gebruik gemaakt.

Door den Spr. werd nog herinnerd aan de samenkomst te Dieren op 20 Januari a.s., waar de Hoogleeraren Dr. J. Ridderbos van Kampen en ' Dr. F. W. Grosheide, van Amsterdam, het woord zullen voeren. De leden van het comité zullen vóór dien tijd de broeders in Apeldoorn ca. bezoeken, ter verkrijging van verhooging van contributie en om nieuwe contribuanten te winnen.

Moge hun werk rijke vruchten dragen, ^, opdat zij op den aanstaanden Universiteitsdag een belangrijke verhooging van inkomsten aanbrengen.

De classis Gouda heeft in hare buitengewone vergadering van 7 Dec. j.l. praeparatoir geëxamineerd den heer J. A. Verhoog, cand. aan de Theol. school, en hem met algemeene stemmen bevoegdheid verleend om te staan naar den Dienst des Woords en der sacramenten in de Geref. Kerken in Nederland.

Namens de classis voornoemd:

Ds. JOH, S. LANGEN, praeses.

Ds. P. VAN HOVEN, scriba.

Kort verslag van de vergadering der classe Zwolle, gehouden 11 November 191S.

Moderamen Dr. J. Hania, Praeses; Ds. Ki Schilder, Scriba; Ds. ."Wepterbeek van Eerten, Assessor.

Na 't zingen van Ps."-^5^'en 't lezen van Ps. 97, wordt de vergadering met gebed geopend door den Praeses.

De Praeses spreekt de blijdschap der vergadering uit dat Ds. Sluis mocht bedanken. De Kerken van Zalk en Oldemarkt worden gelukgewenscht dat ze een Dienaar ontvangen. Ds. Schilder wordt wijsheid toegebeden met het oog op de roeping die hij heeft ontvangen naar Soemba.

Den B.B. Ds. Wielengaen Ds. Brouwer wordt deelneming betuigd met het overlijden hunner moeders.

De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd.

Ds. Douma en Ds. Osinga wordt opgedragen de credentiebrieven na te zien.

Alle Kerken zijn tegenwoordig. Kamperveen is door een Diaken vertegenwoordigd. Hij ontvangt keurstem.

De heer W. Steunenberg, Cand. aan de Theol. School, wordt praeparatoir geexariiineerd en met alle stemmen tot proponent bevorderd, en dies beroepbaar verklaard.

Een schrijven van de Deputaten der Gen. kas art. 13 K.O. wordt gelezen en zal de volgende vergadering behandeld worden.

De stukken van Ds. Koolstra, beroepen predikant van Zalk, worden geapprobeerd.

Verslagen - van de kerkvisitatie worden voorgelezen en geven aanleiding tot enkele opmer-'kingen.

Ds. Schilder deelt mede, dat van verschillende kerken is ingekomen f 109, 24 voor Rheine.

Vacatuur-beurten worden geregeld, zoo Jat Kamperveen, Langeslag, Blokzijl en Stad-Vollenhoveh bediend worden door Ds. Elzenga, Ds. Sluis, Dr. Hania en Ds. Brouwer 28 Nov. e.k. dezelfde kerken zullen 19 Dec. bediend worden door D.D. Schoemakers, Wielenga, Bosch en "Westerbeek van Eerten, en 23 Jan. 1916 de eerste 3 genoemde kerken door de D.D. Koolstra, Veder en Visser. Wilsum zal gediend worden 14 Nov. door Ds. Gispen, 19 Dec. door Ds. Eskes, 23 Jan. 1916 door Ds. Osinga.

Een der kerken, die hulp vraagt met het oog op de beroeping van een predikant, zal door de beide Deputaten voor Hulpbehoevende Kerken bezocht worden, om de e.k. vergadering te dienen van advies.

Een Kerk wordt advies gegeven.

De Zendingsdeputaat doet mededeelingen.

Roepende Kerken zullen iijn die van Ambt-Vollenhove. Praeses zal dan zijn Ds. Eskes.

De korte notulen worden gelezen.

De Assessor doet het dankgebed, waarna de Praeses de vergadering sluit.

Op last der Classe.

J. J. WESTERBEEK-VAN EERÏEN, Assessor.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 december 1915

De Heraut | 4 Pagina's

Officiele Berichten

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 december 1915

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken