GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

PERS-SGHOUW.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

PERS-SGHOUW.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

De Ghristelijk Gereformeerde Kerk.

Als Pers-schouwer lees ik nu al een tijdje trouw „De Wekker', '. Ik heb .nog geen enkelen regel ontdekt, waar ik het niet mee eens ben.

En telkens vind ik' zulke sympathieke recensies over boeken van ons.

Het wordt höóg tijd, da.t w'e eens sa'men Ps. 133 gaan zingen.

Ziehier een jaarreview, dat ons kan voorbereiden

Dit n'ummer van „De Wekker" is weder het laatste van den bijna voleindigden jaarkring. Slechts een paar dagen • .en het jaar 1922 behoort weder-tot het verleden. Een jaar is kort en lang, alnaarmate Avij aan het einde of aan het begin staan. Het schijnt zoo'n groot tijdsverloop, twee en vijftig weken, welke een gelijk aantal malen ons kerkelijk . blad in de woningen onzer lezers brengen. Doch hoe snel is het jaar voorbijlgevlogen, als die weken zijn voorbijgegaan. En dan aan het einde zien wij zoo gaarne eens terug naar al hetgeen in het jaar is geschied.

Wij doen dat ook telken jare in „de Wekker". Wat al herinneringen op Kerkelijk gebied gaan dan voorbij onze aandacht. Zeker, dan mag ook aan 't einde van 1922 getuigd worden van de goedertierenheden des Heeren. Ons predikantental werd iiilgebreid en 'geen enkele werd ons door den dood ontnomen. Wel waren er beproevingen. Onze geliefde br. DB Joh. van der Vegt werd een tijidlang aan zijn gezin en gemeente onttrokken, maat mocht toch weder tot de zijnen terugkeeren en naar wij hopen zal hiiji spoedig TY'eder mogen arbeiden in zijne gemeente. En de Heere liet zicli aaa hem pok niet onbetuigd in de donkere dagen, die over hem heengiiigen.

Wel werden enkele gemeenten in rouwe gedompeld door het verlies van een ouderling of diaken. Toch was 'O'ok dit getal niet zoo groot als in andere jaren.' Zondag 5 Februari verloor de gemeente D'eventer haar diaken H. .1. Orth, op nog betrekkelijk jeugdigen leeftijd. Wij hebben.hem vroeger nog onder de catechisariten te Deventer geteld. Op 14 Februari nam de Heere ouderling H. Veuger op .hoogen leeftijd weg uit de gemeente van Hoogeveen. Aan den avond van 25 Maart ging te Bunschoten de oude broeder .1. van Twillert, die 'Z'oovele jaren de gemeente als ouderling diende, de eeuwige ruste in.' Hij' zou .28 Maart den leeftijd van 91 jaar bereikt hebben. Ook Kampen verloor een ouderling op 80-jarigien leeftijd op 19 Mei, n.l. B. Frvlink, die tal van jaren de gemeente met toe"wijding diende. Op den derden dag van Julimaand leed onze gemeente te Apeldo'orn een groot verlies door het heengaan in de ruste van Oiüderhng J. Prins, die 22 jaren de gemeente diende. Wij' hebben als leeraar van Apeldoorn hem nog in het ambt bevestigd en mochten oo'k aan zijn graf getuigen van de daden des Heeren, aan hem bewezen.

Schiedam’s gemeente betreurde op 27 Septemiber het verlies van haar Oud-ouderling O. Noorlander, en ten slotte werd do gemeente van Lisse in droefheid gedompeld aan 'den avond van 5 November, toen haar ouderling P. H. van der Zaal, de vader van Ds C. van der Zaal, na smartelijk lijden werd afgelost van zijn aardsche taal!: . Die Zondagmorgen begöh: als een blijde feestdag, daar Candidaat Van-'der'-Ven aldaar, als leeraar bevestigd werd en zich aan de gemeente 's avonds verbond, hiji eindigde in droefheid, doch men behoefde niet te treuren als degenen, die geen hope hebben.

Zoo wisselden droefheid en blijdschap zich telkens af in de gemeenten. Behalve Lisse werd ook Papiendrecht verblijd door het ontvangen van' een Candidaat onzer Theol. School, toen Ds P. Zwier zich 'Op 29 Obtober aan zijne gemeente verbond. Daarbij ontving de gemeente Amsterdam' een tweeden leeraar in Ds W. Hendriksen, die met zijn gemeente zich voegde bij de Christ. Oeref. kerk. Wel leed Amsterdam een verlies door het vertrek van Dis .T. J. van der Schuit, die door de Synode van Dordrecht in Juli benoemd werd als docent aan onze Theol .School en aldaar in zijn ambt als docent op 30 October bevestigd werd. Het aantal p'redikanten werd dus dit jaar met drie vermeerderd. Ook onze oude broeder Vermeer bleef gespaard, doch verloor zijn trouwe echtg, enoote, die op den eersten Sabbath in Pebruari de eeuwige Sabbats-ruste inging. Zij was waarlijk een moeder in Israël. Hare stof rust in Zeist, waar ook onze geliefde broeder DS J. Tolsma op 17 A'ag|ustas zijn geliefde gade na een langdurig lijden in de hope des eeuwigen levens zag heengaan, evenals Ds A. Berkhof f zij'n lieven vader op 23 Februari uit een met 'ondei-werping gedragen lijden zag afreizen naar de gewesten der zaligheid. Oiok onze Theol. School had blijde en droeve dagen. 0|nze broeder Van der He-yden mocht 13 Maart den dag gedenken, waarop hij voor 12VÏ ]aar als D'ocent aan de Theol. School werd geïnstalleerd. Wij waren blijde met den blijden broeder maar hebben in dit jaar 'Ook geweend met den weenende. Voor het eerst toch werd de Theol. School, sedert haar oprichting in 1894, wat dën studentenkring Ibetreft, in rouw gedompeld; student P. Dijkstra zag plotseling zijn geliefde echtgenoote van zijn zijde weggenomen iqp' 27 Otetober, wat hem zóó heeft aangegrepen, dat hij' het voornemen om "in de kerstvacantie een stichtelijk woord Ie gaan spreken in de gemeenten, nog niet kan uitvoeren. De Heere sterke 'hem in .dezen smartvoUen weg.

En boevelen in de kerk zijn mede bedroefd. Teder huis heeft zijn kniis. Ook de echtgenoote van •onzen broeder Doe. Lengkeek leed dit jaar zoo veel. Mocht Hij, wiens almacht nimmer faalt, haar lijden verzachten en haar krankheid genezen.

Zoo gaan wij dan het jaar 1923 tegemoet. Mocht hot zijn als Kerk des 'Heeren, wakende en biddende. Die tijden zijn zoo ernstig. De toekomst des Heeren genaakt. O'p zoo velerlei gebied is het donker. De volken zijn vervuld met eigenliefde en de overwinnaars verdrukken de overwonneïien. Kort geleden verklaarde de afgjetreden Engelsche premier Lloyd George: „De Satan is losgebroken in Europa, " met het oog. opl de tegenwerking der. T\irken op de Conferentie te Lausanne. Het deed ons denken aan de profetie uit de ölptenbaring van Johannes aangaande de ontbinding des Satans om de volken der aarde te verleiden. Is die tijd nabij? Zullen de heidensche volken door Satan verleid, spoedig den aanval beginnen op' het Christelijk Europa , dat God'; verliet?

En hoe .staat het op''''k6rkelijk en geestelij'k gebied? Verootmoediging en schuldbesef wordt zoo weinig aangetroffen. Er is zooveel opiplervlakkigheid, en zoo wéinig ware goasvrucM'vertoont zich. Het opkomend geslacht vooral toont zooveel wereldsgezindheid en zoo weinig kinderlijke vreeze Gods. Storte-de Heere in 1923 den Geest der Genade en der gebeden uit over Zijne kerk.

God zegene de Christ. Geref. Kerk, zegene Zijn Sion over de lengte en 'breedte der aarde en ook ieder lezer van , , de Wekker" met geestelijke zegeningen, in het jaar dat weldra aanbreekt..

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 januari 1923

De Reformatie | 8 Pagina's

PERS-SGHOUW.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 januari 1923

De Reformatie | 8 Pagina's