GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

„Karaktervorming bij kleuters en kinderen”, door Dr S. O. Los. M. A. N.V. Dagblad en Drukkerij „De Standaard”, Amsterdam.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

„Karaktervorming bij kleuters en kinderen”, door Dr S. O. Los. M. A. N.V. Dagblad en Drukkerij „De Standaard”, Amsterdam.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Dr Los merkt in het voorwoord van zijn boek op: „Er zijn weinige wetenschappen, die zich in de laatste jaren zoo snel ontwikkeld hebben als de Karakterkunde. Een van de gevolgen da.arvan is de splitsing van het onderzoek naar de leeftijden. De pubertairen en de volwassenen moeten anders beschouwd worden dan de kinderen, en hun vorming stelt andere eischen. Om deze reden beperkt zich nevenstaande studie tot kinderen. Maar ook bij dezen is het onderzoek verschillend naardat men kleine of groote kinderen uit karakterologisch oogpunt beschouwt. Vandaar de dubbele titel „Kleutei'S en kinderen"."

Met deze onderscheiding van Dr Los kan ik het volkomen eens zijn. Ook met zijn betoog, dat de karakterkunde zich in de laatste jaren bijzonder snel heeft ontwikkeld.

Ik geloof niet te veel te zeggen, wamieer ik betoog, dat in onzen kring Dr Los behoort tot de menschen, die van de karakterkunde het meest studie hebben gemaakt en die ook in hun werk toonen de litteratuur, ook de meest moderne litteratuur, onder de knie te hebben.

Het vak waaraan Dr Los zich wijdt, heeft eigenaardige gevaren.

Immere, het gevaat' is niet denkbeeldig, dat men bij de vele verklaringsmogelijkheden en de vele hypothesen, die er in onzen tijd al zoo zijn, te kust en te keur gaat al naardat het op het moment uitkomt, om dan nu eens bij deze school, dan weer bij die richting zijn licht op te steken en een verklaringsgrond te vinden. Het kan helaas niet worden ontkend, dat vele schrijvers aan dit euvel mank gaan.

Een methode om zich aan dit gevaar te onttrekken is dan, dat men de moderne litteratuur zooveel mogelijk negeert, dat men ook werkelijk vaststaande, door moderne richtingen geconstateerde feiten, ontkent, om zoo een soort zielkunde te geven en een karakterkunde en een paedagogiek te ontwerpen, die wel erg christelijk klinken, maar in werkelijkheid met de feiten in de hand niet zijn te handhaven.

Het is één van de groote verdiensten van het werk van Dr Los, dat hij noch op de ééne, noch op de andere klip is gestrand. Ik waag het te zeggen, dat we in onzen kring nog niet zulk een goed stuk paedagogische psychologie hebben als dit boek van Dr Los. Juist omdat dat boek eenerzijds uitgaat van een bepaalde overtuiging, een overtuiging met welke we ons in het algemeen wel kunnen vereenigen, maar toch ook anderzijds blijk geeft van de moderne literatuur te erkennen, heeft dit boek zoo'n groote waarde. We hebben hier een wetenschappelijk werk in een vorm, die het ook een eenigszins ontwikkeld lezer, die niet wetenschappelijk onderlegd is, mogelijk meiakt van de opvatting van Dr Los kennis te nemen.

Dr Los sluit zich aan bij zijn eigen werk, dat reeds vroeger verscheen over de klassificatie van karakters bij kinderen. Maar ook al zou men het met de karakterklassificatie niet geheel eens zijn, dan toch kan men zich in den regel in wat hier in dit boek staat wel vinden. Dat is m.i. een deugd van het boek. Het bewijst, dat het op een peil staat waarop zelfstandig, onafhankelijk van een bepaalde klassificatie, onafhankelijk van een formeele indeeling, deze materiëele omschrijvingen en wenken worden gegeven.

Het is merkwaardig hoe Dr Los de gave heeft veel te zeggen met weinig woorden. We willen wel eerlijk erkennen, dat we verbaasd stonden op 128 — zij het dan ook groote en dicht bedrukte — pagina's zoo enorm veel materiaal verwerkt te zien.

We hopen van harte, dat dit boek bij onze onderwijzers en onderwijzeressen er nu eens in gaat. Een eigenaardig verschijnsel toch is het, dat bijv. op de na-akte-examens nog allerlei tweede-en derdehandsche werken op het boekenlijstje staan. Eigenaardig is het ook, dat men zich schijnt tevreden te stellen met boeken, die wel 20 of 30 jaar oud zijn. Natuurlijk zijn er werken, die standaardwerken blijven. We denken bijvoorbeeld aan de „Paedagogische Beginselen" van Bavinck, maar er zijn andere, die na 30 jaar eigenlijk waardeloos zijn, tenzij men ze dan uitsluitend beschouwt als historische documenten. Dat zijn de boeken, die voornamelijk berusten op feiten, die door onderzoek zijn vastgesteld, maar verklarend zijn vanuit een bepaalde beschouvwng.

Nu is het merkwaardig, dat een zeker conservatisme altijd de menschen weer doet grijpen naar dezelfde boeken en dat ook onze onderwijzers zich niet altijd kunnen losmaken van een eenmaal uitgesproken waardeering.

We moeten echter niet vergeten, dat er in de laatste 20, 25 jaar op het gebied van de psychologie zooveel is voorgevallen, zooveel is ontdekt en zooveel is geconstateerd, dat een boek, dat in 1910 een waardevolle bijdrage was voor de kennis der psychologie, nu in ieder geval niet meer dienen kan om ons ook maar in de verte eenige kennis te geven van den stand van zaken op psychologisch erf.

Na het verschijnen van het boek van Dr Los hebben we gelukkig althans één uitgave, die inderdaad alle nieuwe gegevens, voorzoover zij het verwerken waard zijii, ook verwerkt heeft, en die ons in staat stelt op het terrein van de karakterkunde de dingen te overzien.

Natuurlijk zijn er in dit boek wel eenigo uitdrukkingen, die we niet voor onze rekening nemen. Er staat wel eens een enkele uitspraak in, die ons wat boud uitgesproken lijkt.

Maar daar staat tegenover, dat sommige gedeelten blijk geven van een zoo gelukkige gave om de dingen met enkele woorden te zeggen, dat we dit alles gaarne voorbijzien.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 september 1931

De Reformatie | 8 Pagina's

„Karaktervorming bij kleuters en kinderen”, door Dr S. O. Los. M. A. N.V. Dagblad en Drukkerij „De Standaard”, Amsterdam.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 september 1931

De Reformatie | 8 Pagina's