Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

342 resultaten
Filteren
van 35
RECTIFICATIE.

RECTIFICATIE.

In ons vorig artikel moet in de eerste kolom, bl. 169, de verwijzing naar Psalm 119 vervallen, daar de woorden „mijn ziel kleeft aan het stof" de beteekenis hebben van: mijn leven neigt naar het graf". Onze opmerking t.a.v. de onvrijheid van veler leven door aardsche goederen blijft overigens geh ...

4 maart 1950
De Reformatie
G.
105 woorden
GEBREK IN DE PASTORIE.

GEBREK IN DE PASTORIE.

Ook in de Geref. pastorie wordt in deze dagen bijzonder de druk des tijds gevoeld. Ofschoon men daar niet gewoon is te klagen, toch is het een publiek geheim dat de bede: »Geef ons heden ons dagelijksch brood" veel meer gepast is dan: uLeer ons voor overdaad ons wachten". Dat is reeds in gewone t ...

19 september 1915
De Heraut
G.
291 woorden
REPOEBLIK INDONESIA MADE IN JAPAN AND GERMANY.

REPOEBLIK INDONESIA MADE IN JAPAN AND GERMANY.

De Commissie-Generaal heeft, bij monde van haar voorzitter Prof. Schermerhom, al direct na aankomst op Java, zich beijverd hoopvolle verwachtingen te wekken bij ieder die maar hooren wilde, betreffende een spoedige vreedzame oplossing van „het confiict". Wie nauwkeuriger toezag kon dat enthousias ...

16 november 1946
De Reformatie
G.
412 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

DE OPLOSSING. Professor Schermerhom, voorzitter van de Commissie-Generaal, sprak op 25 September jJ. te Batavia aan een limch, aangebod«i aan de vertegenwoordigers van de europeesche en republikeinsche pers. Aan het persverslag van den R.VJD. te Batavia ontleenen w ...

9 november 1946
De Reformatie
G.
725 woorden
Leestafel.

Leestafel.

1. Dr. v. D. VALK, Rector van het Marnix-Gymnasium, KRIBBE, KKUIS EN KROON. Uitgave van J. H. KoK ie Kampen.Reeds in 1904 gat Dr. V. D. VALK een HollanQsche overzetuug vaa een Duitsctie bioemleziDg uit de, ook ten on2ent bekende, liederen van den Duitschen predikant GERÜKVan GEROK d ...

12 december 1920
De Heraut
G.
873 woorden
Leestafel.

Leestafel.

1. DIACONALE ARBEID DER GEREFORMEERDE KERK VAN AMSTERDAM. Uitgegeven te Amsterdam in I9I2.Dit ons toegezonden boekje is, ia opdracht van de Diaconale Vergadering der Geref. Kerk van AMSTERDAM, samengesteld door de H.H, J. F. BARENDS, A. D. KROONENBURG en J. H, VERLKUR.De Samenstelle ...

18 februari 1912
De Heraut
G.
907 woorden
Leestafel.

Leestafel.

1. VAN CHRISTELIJKE SCHEURKALENDERS.Wel wat laat door mijn zes-weken lang schrijven over RULLMANN'S Dr. RUTGERS, maar omdat wij nog 'n paar weken vóór oudejaar hebben, , nog niet te laat.Voor de hand weggenomen uit het stapeltje dat op mijn leestafel ligt, krijg ik het eerst te pakk ...

15 december 1918
De Heraut
G.
912 woorden
Leestafel.

Leestafel.

1. DR. A. KUYPER IN JEZUS ONTSLAPEN. Uitgeversmaatschappij E. J. Bosch Jbm. — Baarn.Toen DE. KUYPEB, . bij gelegenheid van het 40sTE STANDAAED-jubileum vóór nu 8 jaren, te UTRECHT, zijn daar in breede scharen saamgekomen politieke vrienden en geestverwanten op zijn in afzienbaren tijd te v ...

28 november 1920
De Heraut
G.
926 woorden
Verband en Verbond

Verband en Verbond

(I) Sinds wij een vorig jaar in deze zaal bijeenkwamen heeft het Voorloopig Comité, door de destijds aanwezigen daartoe aangewezen, zich ernstig bezig gehouden met het uitwerken van plannen om tot definitieve vormgeving van het Grereformeerd Sociaal en Economisch V ...

24 februari 1951
De Reformatie
P. GROEN.
G.
930 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

De vleier. Een Oostersch Vorst was gewoon — wat in het Oosten meer voorkomt — zijn hovelingen met raadselen te beproeven, om te weten of zij verstandig waren.Nu gebeurde het, dat de hooge post van groot-vizier of eersten minister openkwara. Toen verzamelde d ...

29 januari 1893
De Heraut
G.
HOOGENBIRK.
940 woorden
van 35