GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

43 resultaten
Filteren
van 5
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Deputaten van de Gereformeerde kerken voor de correspondentie met de H. Overheid brengen ter kennis van de kerken, dat bij schrijven van 3 Jan. 1919 bericht is ingekomen van Z. Ex. den Minister van Justitie, dat de Gereformeerde kerk van Terwispel voortaan bij de Overheid bekend is onder den naam ...

12 januari 1919
De Heraut
H. BOUWMAN
W. H. L. KUYK
JOH. S. LANGE.
J
P. VISSCHER
1285 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

De kerkeraad der Ger, Kerk te Koudekerk heeft besloten geene collectanten van elders te steunen of aan te bevelen, wanneer niet zes weken van te voren door den kerkeraad toestemming is verleend.Namens voornoemden kerkeraad, N, FKANCKEN, scriba.Classis Gouda, De kerkera ...

14 september 1913
De Heraut
N
FKANCKEN
. J. JOH. WIELENGA
D. BREMMER JZN.
J
W
VAN DEN BOSCH
982 woorden
Hooge Raad.

Hooge Raad.

De „Nationale Bond van Protestantsche iezers" heeft als voorwaarde voor zijn teun aan candidaat-Kamerleden te verleenen, o en eisch gesteld, dat deze candidaten ver­ W laren moeten niet alleen geen wqzlglng te n ullen brengen in Art. 171 der Grondwet, W aar ook te zullen zorgen, dat de Hooge s Ra ...

15 juni 1913
De Heraut
HENDR
C. DIFEREE
J
W. VEENENDAAL
873 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe ’s-Gravenhage.De kerkeraad der Gereformeerde kerk van 'sGravenhage bericht, dat d» classe 's-Gravenbage D.V. vergaderen zal te 's-Gravenhage op Dinsdag 6 Mei a.s., gewone tijd en plaats. Punten voor het agendum worden ingewacht vóór Dinsdag 15 April e.k. bij den scriba, Van Speijkst ...

6 april 1913
De Heraut
C. LION CACHET
J. J. OSINGA
G. J. V. D. BERGH
H. W. FELDERHOF
J
G. KUNST
1190 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

In hartelijken dank ontvangen: van Ds. Berends te Maasland gevonden in de collecte 18 Aug. 1.1. s.Vriendelijk verzoeken wij den vrienden, onzen scholen, die groote behoefte aan steun hebben, te willen gedenken.Kootwijk, Veorzitttr. ...

25 augustus 1912
De Heraut
Ds
J
H
HOUTZAGERS.
33 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Dr. G. Ch. Aalders en Dr, J, C, de Moor, oor de Generale Synode benoemd tot hoogeeraien aan de Theologische school, hebben eiden voor deze benoeming bedankt, A, DE GEUS, Syn. secr.De Lemmer, 5 Aug. 1912, Agendum voor de Prov. Diaconale Conferentie der Geief, kerken in Zuid-Ho ...

11 augustus 1912
De Heraut
J
WESTERBEEK VAN EERTEN
657 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Het D. G. adres van de Geref. kerk te Leiden is V. d. Horst, scriba, Haarlemmerweg 34. NAtnecs dea kerkeraad: D. G. V. D, HORST, scriba.De Classes Gouda bericht den kerken, dat ia plaats vaa Ds. Hagenbeek, Ds. .S. Kamper te Haastrecht als Actuatius is benoemd, en dat de stukken voor ...

20 augustus 1911
De Heraut
D. G. V. D
HORST
J. OSINGA
L. G. GORIS
J
BOSCH SR
W. B. RENKEMA
W. E. V. DUIN
781 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De kerkeraad der Geref. kerk te Zwolle bericht nogmaals, dat de ritiiogen der Generale Synode D V. zullen aanvangen Dinsdag 22 Aug. des voormiddags ten 10 ure in de Oosterkerk.Den avond te voren is et bidstond voor genoemde vergadering in de Plantageketk om half 8.Dese bedestond zal ...

6 augustus 1911
De Heraut
Ds.W. H
GISPEN.
G. WIELENGA.
J
BOSCH Oz.
A
BOON
Ds. R. V. D. KAMP
A. F. V. NKULEGEM
C
LION CACHET
Ds. J. DE VRIES
J. D. V. D. VELDEN
1578 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Acta van de vergadering van de classis Zwolle, 4 Mei 1911. Moderamen : Ds. G. Wisse, Voorzitter ; Ds. G.Wielenga, assessor; Ds. J. BoschI. Opening door den voorzitter.3. Nazien der credentiebtieven, en rapport dienaangaande. De credentiebrief van O., ...

4 juni 1911
De Heraut
J
BOSCH
h. t
scriba.
W. E. V. DUIN
961 woorden
Officieele Berichetn.

Officieele Berichetn.

De Particuliere Synode van Overijsel zal D.V. te Z volle worden gehouden 7 Juni a.s. S.ukken daarvoor bestemd en de namen der afgevaardigden worden ingewacht vóór 21 Mei bij den scriba des kerkeraads, J, BOSCH OZN.Zwolle, s Mei 1911.De classis Zwolle der Geref. kerken heeft i ...

14 mei 1911
De Heraut
J
BOSCH OZN.
Ds. C. J. v
D. BOOM.
Ds. W. H. BOUWMAN.
754 woorden
van 5