GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
Een Synodale uitspraak.

Een Synodale uitspraak.

V. (Slot). Tot ijiu toe besprak! ik dat gedeelte van het sylnödale rapport, waarin de Eerken vermaand' worden haar leden op te wekken zich aan te sluiteïi bij' organisaties^ welkb staan op Christelijfcen grondslag; doch er zijln nog^ een paar punten, die onze .aand ...

15 april 1921
De Reformatie
K. D.
D.
1588 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Een Zuiderzee-roman!.... Als we deze woord-combinatie zien, eigenlijk altijd als er sprake is van de Zuiderzee, jdenken we aan het grootsche werk van bedijking en bemaling, dat de bewonderende belangstelling der heele wereld trekt.Een Zuiderzee-roman zal zijn een roman over het Zuiderzeewe ...

15 september 1933
De Reformatie
C. T.
D.
2893 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

DE SMARTEN VAN EEN GEREFGRIMEERD PREDIKANT. Ieder gereformeerd predikant loopt, om zoo te zeggen, met een zichtbaar kenmerk rond. Een „merken veldteeken". Het is de gereformeerde be- 1 ij d e n i s.Zegt men hem: mijnheer, u is dominee, en u moet u dus alleen ...

12 juli 1940
De Reformatie
K. S.
D.
5333 woorden
KERKELUKIJK LEVEN

KERKELUKIJK LEVEN

„OP DE GRENS VAN TWEE WERELDEN". (II.) Sedert v/e ons vorig artikel schreven, is de bespreking van ons onderwerp ons wèl vergemakkelijkt.We merkten n.l. op, dat we wel het een en ander meenden te weten van de manier, waarop de actiedr Colijn was doodgeloopen ...

9 augustus 1940
De Reformatie
K. S.
D.
4950 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

„OP DE GRENS VAiS! TWEE WERELDEN". (III.) (Slot.) In zijn brochure heeft dr Colijn zijn volle aandacht gegeven aan de fouten, die „de democratie" aankleven. Kort maar puntig gaat de schrijver na, hoe het in onderscheiden landen met „de democratie" gegaan is. Op mee ...

16 augustus 1940
De Reformatie
K. S.
D.
5442 woorden
Houd m gedacbtenis.

Houd m gedacbtenis.

Er gaat in deze liefelijke voorjaarsdagen levenslied op uit de natuur. eenHet vogelenheir ontwaakt en schalt weer zijn lenteliederen uit.In de weiden dartelt weer het jonge leven.Het teere groen aan boom en struik, de zwellende knoppen en de bottexide bladeren, de ontluikende ...

13 april 1934
De Reformatie
D.
656 woorden
Jezus zien en verblijd worden.

Jezus zien en verblijd worden.

Welk €en verandering greep er bij de Jongeren plaats op dien grooten dag van Paschen op welken zij den Heere wederz a g e n.Eerst leest ge: „als het dan avond geworden was op dien eersten dag der week, .en als d e deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren, om de vreeze der ...

20 april 1934
De Reformatie
D.
1019 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Dorsten. Dorsten! Wat dat is? Vraag het den Oosterling, dié; ''6tidér bVahdeftd heete zonnestralen, zijn hope op water aan den avond van een' gloeienden dag ziet vervliegen, een fata morgana — een'bedriegelijk beeld der fantasie!Vraag het den gewonden ...

14 juli 1933
De Reformatie
D.
810 woorden
Economie naar christelijke belijdenis.

Economie naar christelijke belijdenis.

V. De aarde is des Heeren (B). Gods Woord is een lamp' voor 'den voet en een licht op ons pad, ook in h-et sociale leven, en op het terrein van de ecionomischei vragen, maal we kunnen uit de Heilige Schrift wel eens te veel willen be ...

16 december 1921
De Reformatie
K. D.
D.
1566 woorden
Opgestaan.

Opgestaan.

Paschen. Het Paaschfeest is 'c meest blijde feest onder de christelijke vierdagen.De Heere is waarlijk opgestaan!Dat is de blijde Paaschjubel, die, schoon voor het eerst aangeheven in den avond, niet als 'n avondlied mag wegsterven in de verte, maar a ...

25 maart 1932
De Reformatie
D.
764 woorden
van 4