GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

20 resultaten
Filteren
van 2
Dr. A. KUYPER.
Essentiëele elementen alzoo der kerk,

Essentiëele elementen alzoo der kerk,

Essentiëele elementen alzoo der kerk, en dus beslissend voor het kerkbegrip zijn uitsluitend degenen die van Christus zijn, wel te verstaan, niet alleen dezulken die reeds van Hem geivor" den zijn door bekeering noch ook enkel degenen die van Hem geworden zijn door inplanting van het geloofsvermo ...

De Reformatie
Dr. A. KUYPER.
166 woorden
Eerst wie een

Eerst wie een

Eerst wie een „dwaling" haat, kan zeggen, dat hij de „waarheid" liefheeft. En niets dunkt ons beschamender dan dat de gereformeerden het ethische over het algemeen wel afkeuren; maar toch de dwaling die er in schuilt nog zoo weinig haten.Eerst als dat meer in ons komt, zullen we die teeder ...

De Reformatie
Dr. A. KUYPER.
124 woorden
De gereformeerde vaderen

De gereformeerde vaderen

De gereformeerde vaderen daarentegen hebben het, naar den Woorde Gods, heel anders beleden.Zij bleven niet bij de uitwendige empirie staan, maar gingen uit van hetgeen God hun geopenbaard had.De kerk, zoo leerden ze, ontstaat niet eerst door bekeering van zielen, maar ligt gegrond e ...

De Reformatie
Dr. A. KUYPER.
147 woorden
Een kerk, die

Een kerk, die

Een kerk, die geestelijk krachtig is, moet een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefenen op alle zielen die uit God zijn; en omgekeerd voor alle ziel, die niet uit God is, het verblijf in haar midden ondragelijk maken; niet met opzet; maar vanzelf; door de openbaring van haar geest.De ...

De Reformatie
Dr. A. KUYPER.
50 woorden
Hoeveel godgeleerde werken

Hoeveel godgeleerde werken

Hoeveel godgeleerde werken moet men in het licht hebben gegeven, om gerechtigd te zijn tot het openlijk bestrijden en afkeuren van het theologisch standpunt van overkundige geleerden als de hoogleeraren Scholten, Kuenen, Loman, enz.? Volgens usantie onder ons: Geen een. Althans allerlei slag van ...

De Reformatie
Dr. A. KUYPER.
149 woorden
Ook de afgeloopen

Ook de afgeloopen

Amsterdam, 29 Juni, 1888.Ook de afgeloopen week deed de Reformatie onzer vaderlandsche Gereformeerde kerken weer een aanmerkelijke schrede vooruit, door'het samenkomen vandevoorloopige Synode van een deel dezer kerken te Utrecht.Wel dient erkend, dat deze Synode nog een zeer onvolko ...

De Heraut
Dr. A. KUYPER.
DR. F. L. RUTGERS.
1215 woorden
In de Kerk. Cour.

In de Kerk. Cour.

In de Kerk. Cour. was een aanval op Dr. Kuyper uit de Nieuwe Sprokkelaar overgenomen, die strekken moest om zijn inconsequentie ten toon te stellen, daar hij nu gunstiger, eertijds zeer ongunstig over Datheens Psalmen oordeelde.Hierop is bij ingezonden stuk in de iS? ^/^. Cour. door den aa ...

De Heraut
Dr. A. KUYPER.
1029 woorden
Agendum

Agendum

VOOR HET Synodaal Convent der ontkomene Gereformeerde Kerken in Nederland, door den Kerkeraad van Voorthuizen naar Rotterdam sadmgeroepen tegen 28 Juni iS& y.Art. I. Een der afgevaardigden van den Kerkeraad te Voorthuizen opent de vergadering te t ...

De Heraut
Dr. A. KUYPER.
Ds. F. LION CACHET.
Dr. F. L. RUTGERS.
Dr. W. GEESINK.
2397 woorden
L. S.

L. S.

De Redactie van het dagblad De Standaard, ontwaard hebbende, dat velen in den lande, nu het ontslag van den heer KEÜCöENIUS als Minister van Koloniën door Z. M. den Koning geteekend is, het oogenblik gekomen achten, om hem, bij zijn aftreden onder zoo excepioneele omstandigheden, een blijk van hu ...

De Heraut
Dr. A. KUYPER.
A. J. H0OGENBIRK
secretaris.
287 woorden
PRO REGE

PRO REGE

DOOR Dr. A. KUYPER.Van dit premiewerk voor abonne's op „De Heraut" kwam deel III gereed. Begm der volgende week wordt het aan de inteekenaren, die bet voor dit deel verschuldigde bedrag voldeden, toegezonden, zoodat dezen dan het complete werk in hun bezit zullen hebben.De inteekena ...

De Heraut
Dr. A. KUYPER.
Adm. DE HERAUT.
127 woorden
van 2