GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

375 resultaten
Filteren
van 38
J. Woltjer
Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 63

Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 63

57Zoo heb ik dan aangetoond, naar ik meen, dat de uitlegging van het woord gegrond moet zijn op zijne natuur en op zijnen oorsprong.De natuur van het woord bestaat daarin, dat heteen organisch geheel is, geenszins eene mechanische verbinding van zelfstandige deelen; in zijn w ...

Rectorale redes
J. Woltjer
281 woorden
Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 64

Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 64

58 uitlegger moet staan, zoo hij ten volle het doel van zijnen arbeid wil bereiken. Het behoeft niet gezegd te worden, dat de uitlegging, zóó opgevat, een onbereikbaar ideaal is, maar dat neemt niet weg, dat aan dit ideaal moet worden vastgehouden door een ieder, die vrijwillig de taak op zich ne ...

Rectorale redes
J. Woltjer
270 woorden
Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 65

Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 65

59 ven; dat zou slechts schade kunnen doen aan de juistheid en grondigheid der uitlegging.Maar de vraag is: wat verstaatmen onder grammatica ? Meent men, dat zij is de wetenschap van de woorden, hunne afleiding, vormen, beteekenis, samenstelling en constructie, zooals Cobet nader om ...

Rectorale redes
J. Woltjer
261 woorden
Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 66

Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 66

6o Aquinas, Hamann. Bij ieder van de laatstgenoemde schrijvers afzonderlijk moet men de vraag overwegen, in hoeverre het geschreven woord als een gesproken woord was gedacht, wat bij de eersten niet noodig is, daar het kunstwerk zonder twijfel voor het gehoor geschreven werd. Zoozou ...

Rectorale redes
J. Woltjer
250 woorden
Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 67

Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 67

6iweergegeven. Nu moet ik mij bepalen tot deze ééne gedachte, die den diepsten oorsprong van het woord betreft. De groote vraag, waar alles op aankomt, is deze: is het menschenwoord langs den weg der evolutie uit de uitingen, die het dier aan zijn voorstellen, voelen en willen geeft, opgek ...

Rectorale redes
J. Woltjer
248 woorden
Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 68

Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 68

62De statuten bepalen dat een aftredend directeur niet terstond kan worden herkozen. Het zij mij vergund den aftredenden directeur in naam der Universiteit hartelijk te danken voor de trouw, waarmede hij, bij zoovelen arbeid, als reeds op zijn schouders rust, hare belangen heeft willen beh ...

Rectorale redes
J. Woltjer
259 woorden
Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 69

Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 69

63 landsche Zaken benoemd, ging daardoor over tot een staat des levens, waarmede het curatorschap eener Universiteit niet wel samengaat Toch weet ik, dat hij, die zoolang met zijne groote gaven ons vrije hooger onderwijs heeft gediend, ook thans daaraan zijn trouwe zorg blijft wijden, voor zoover ...

Rectorale redes
J. Woltjer
257 woorden
Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 70

Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 70

64 lust vond, was zeker de meest geschikte man, dien de Regeering tot dit werk kon benoemen. Met trouw en nauwgezetheid heeft hij ook deze taak verricht; de colleges heeft hij bezocht, de examens zeer dikwijls, de promoties bijna alle bijgewoond in de beide faculteiten, waarover hij het toezicht ...

Rectorale redes
J. Woltjer
265 woorden
Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 71

Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 71

65 Vóór twee jaren sprak van deze zelfde plaats de toen aftredende rector. Dr. Rutgers, den wensch uit, dat, onder welken vorm ook, het persoonlijk onderwijs van Dr. Kuyper aan de Vrije Universiteit weer ten goede mocht komen. Ook ik zou het een groot voorrecht hebben geacht, wanneer onze thans e ...

Rectorale redes
J. Woltjer
267 woorden
Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 72

Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 72

66 Onder mijn rectoraat vonden 7 promotiën plaats; waarvan 4 in de Rechtsgeleerde faculteit en 3 in die der Letteren en Wijsbegeerte. In de faculteit der Theologie slaagden 24 studenten voor het Candidaats-examen, 't zij voor het eerste, 't zij voor het tweede gedeelte, of ook, naar de vroegere r ...

Rectorale redes
J. Woltjer
247 woorden
van 38