GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
Dr. Kuyper verzockt ons

Dr. Kuyper verzockt ons

Amsterdam, 8 Nov. 1907.Dr. Kuyper verzoekt ons onderstaande verklaring in dit nummer te willen opnemen : L. S.Mij niet in staat gevoelende de talrijke collegies, vereenigingen, bonden, redacties en particuliere personen, die mij op 29 October j.l. van hun belangstelling deden ...

De Heraut
L. S.
KUYPER.
113 woorden
INGEZONDEN STOKKEN.

INGEZONDEN STOKKEN.

{Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).L. S.Voor 14 dagen plaatste ik een ingez. stukje en een advertentie in de Heraut, met vriendelijk verzoek mij eenige boekjes te zenden voor een schoolbibliotheek. Ik meen, dat deze voor elke school gewenscht is, doch het meest noodig voo ...

De Heraut
L. S.
H. DIJKSTRA.
H. d. Chr. School.
240 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

L.S.Met hartelijken dank aan allen, die ons met hunne gaven steunden, bericht de Kerkeraad der Geref. Kerk van Numansdorp, dat door de gunste Gods den 9 den dezer maand het nieuwe Kerkgebouw in gebruik is genomen.Het fraaie gebouw is ontworpen door den kundigen architect A, V. Kruit ...

De Heraut
L. S.
D. VAN DER MEULEN
J. Vos
A. NAGELKERKE
257 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Op I Nov. j.l. was voor de Kerk van Feijenoord de lang verbeide dag aangebroken, waarop haar eerste Herder en Leeraar zich aan haar verbinden zou. In de morgengodsdienst oefening trad de consulent, Ds. J. v. Haeringen van Katendrecht, voor de gemeente en eene overgroote schare belangstellenden op ...

De Heraut
H. WECHGELAAR
L. S.
H. H. KERKHOVEN
G. SCHOLTEN LZ.
297 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

„HET KERKBLAD.” Daar de Curatoren der Theologische School, Deputaten voor Het Kerkblad, van de redactie van dit blad ontheven zijnde, gelieve men voortaan, wat hiervoor bestemd is, te adresseeren : „Aan de Redactie van HET te KAMPEN." KERKBLAD, C. MUL ...

De Heraut
C. MULDER.
F. A. v. D. HEIJDEN GZ
A. L. RUYS Praeses.
B. KRUITHOF
A. S. VISSER
L. S.
H. KLAARHAMER
K. VISSER
366 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Den Kerkeraden der Gereformeerde Kerken wordt bij dezen ter kennisse gebracht, dat het adres van den Weleerw. heer C. M W. Piet. rustend predikant, is te Zwolle, Groenewegje, en dat hij desverlangd bereid is, de kerken te dienen. Classe Gouda. De gewone verga ...

De Heraut
J. HAGEN
HOOGENDOORN
Ds. T. SAP
L. S.
A. VAN GEENHUIZEN SR.
C. ROORDA
A. VAN HUIZEN
A. VAN GEENHUIZEN JR
G. RENTING
J. v. D. SLUIS
C. L. F. VAN SCHELVEN
388 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Metverkortinguit het Kerkbladvan 11 Maart '98.^L. S.Bij dezen brengt ondergeteekende ter kennisse van alle belanghebbenden, dat hij met de Mei-vergadering der Classe Klundert ophoudt te. zijn Consulent van Antwerpen, Deputaat voor Antwerpen, en Zendingsdeputaat tot opwekking van de ...

De Heraut
L. S.
J. H. FERINGA.
411 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Ds. C. de Bruijn van Kabaniroe. Vrijdag 26. Juni was de dag waarop Ds. de Bruijn en zijn gade onzen vaderlandschen bodem wederom mochten betreden, na een ruim tienjarigen arbeid in den dienst des Evangelies, op het eiland Soemba.Reeds in het najaar 1902 ontv ...

De Heraut
W. W. SMITT
J. VONK.
L. S.
S. DE VRIES
475 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Met verkorting uit het Kerkbladvan i^Jan. 1898.^DELFT, 22 Dec. Op de vergadering der Classis 's Gravenhage van 14 Dec. j.l. is goedgekeurd het gelijkluidend besluit door de beide kerkeraden alhier tot ineensmelting genomen.De bespreking van het ontv/erp-besluit, met de nadere bepal ...

De Heraut
C. W. J. VAN LUMMEL.
L. S.
J. H. FERINGA
479 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

L. S.De Kerkeraad der Geref. Kerk te Leiden roept de Particuliere Synode van Zuid-Holland (Noordelijk gedeelte) samen tegen Woensdag r5 Juni a.s. te Leiden D, V, Stukken en punten voor het agendum voor 28 Mei te zenden aan ondergeteekende.Namens den Kerkeraad voornoemd: H. J. ...

De Heraut
L. S.
H. J. KOUWENHOVEN Dz.
C. C. SCHOT Cz
H. WATERINK
S. DE VRIES.
542 woorden
van 3