GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Met verkorting uit het Kerkbladvan i^Jan. 1898.^DELFT, 22 Dec. Op de vergadering der Classis 's Gravenhage van 14 Dec. j.l. is goedgekeurd het gelijkluidend besluit door de beide kerkeraden alhier tot ineensmelting genomen.De bespreking van het ontv/erp-besluit, met de nadere bepal ...

De Heraut
C. W. J. VAN LUMMEL.
L. S.
J. H. FERINGA
479 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Metverkortinguit het Kerkbladvan 11 Maart '98.^L. S.Bij dezen brengt ondergeteekende ter kennisse van alle belanghebbenden, dat hij met de Mei-vergadering der Classe Klundert ophoudt te. zijn Consulent van Antwerpen, Deputaat voor Antwerpen, en Zendingsdeputaat tot opwekking van de ...

De Heraut
L. S.
J. H. FERINGA.
411 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

„HET KERKBLAD.” Daar de Curatoren der Theologische School, Deputaten voor Het Kerkblad, van de redactie van dit blad ontheven zijnde, gelieve men voortaan, wat hiervoor bestemd is, te adresseeren : „Aan de Redactie van HET te KAMPEN." KERKBLAD, C. MUL ...

De Heraut
C. MULDER.
F. A. v. D. HEIJDEN GZ
A. L. RUYS Praeses.
B. KRUITHOF
A. S. VISSER
L. S.
H. KLAARHAMER
K. VISSER
366 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Ds. C. de Bruijn van Kabaniroe. Vrijdag 26. Juni was de dag waarop Ds. de Bruijn en zijn gade onzen vaderlandschen bodem wederom mochten betreden, na een ruim tienjarigen arbeid in den dienst des Evangelies, op het eiland Soemba.Reeds in het najaar 1902 ontv ...

De Heraut
W. W. SMITT
J. VONK.
L. S.
S. DE VRIES
475 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

L. .S.Deputaten der classis Heerenveen. in zake den Evangelisatie arbeid in den Zuid Oost-Hoek van de provincie Friesland, nemen bij dezen de vrijheid hen, die bij testamentaire bcEchikking iets zouden willen vermaken ten vooideele van bovengenoemde arbeid, dit te doen ten name van den Eva ...

De Heraut
L. S.
E. J. KOPPE
P. A. SIETSEMA
L. G. GORIS
L. VAN LOON
G. DE VRIES
780 woorden
Officieele Gerichten.

Officieele Gerichten.

De heer A. Scheele, beroepen predikant te Veere, deed voor de Classis Middelburg peremtoir examen, en werd met alle stemmen tot den Dienst des Woords en der Sacramenten toegelaten.Namens de Classis, H. PH. INGWERSEN, 'Scriba.L. S.De classis Arnhem van Gereformeerde Kerken, ve ...

De Heraut
G. VELDHORST
H. PH. INGWERSEN
L. S.
C. L. F. VAN SCHELVEN.
928 woorden
Officieele Gerichten.

Officieele Gerichten.

Kort verslag der vergadering van de classis Zulphen, gehouden 10 Febr. Ie Zutphen.Met 't zingen van Ps. 25 : 1, 't lezen van I Petri 5 en gebed opent Ds. Ubbens als voorzitter de vergadering.Moderamen: Ds. Ubbens, voorzitter; Ds. Tenkink, assessor; Ds. Boscn, scriba.Ds. Schou ...

De Heraut
J. BOSCH JR.
L. S.
Ds. T. OEGEMA
L. VAN LOON
A. M. DONNER
V.D.M.
Ds. G. RENTING.
976 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Den Kerkeraden der Gereformeerde Kerken wordt bij dezen ter kennisse gebracht, dat het adres van den Weleerw. heer C. M W. Piet. rustend predikant, is te Zwolle, Groenewegje, en dat hij desverlangd bereid is, de kerken te dienen. Classe Gouda. De gewone verga ...

De Heraut
J. HAGEN
HOOGENDOORN
Ds. T. SAP
L. S.
A. VAN GEENHUIZEN SR.
C. ROORDA
A. VAN HUIZEN
A. VAN GEENHUIZEN JR
G. RENTING
J. v. D. SLUIS
C. L. F. VAN SCHELVEN
388 woorden
Dr. Kuyper verzockt ons

Dr. Kuyper verzockt ons

Amsterdam, 8 Nov. 1907.Dr. Kuyper verzoekt ons onderstaande verklaring in dit nummer te willen opnemen : L. S.Mij niet in staat gevoelende de talrijke collegies, vereenigingen, bonden, redacties en particuliere personen, die mij op 29 October j.l. van hun belangstelling deden ...

De Heraut
L. S.
KUYPER.
113 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Aan de Gereformeerde Kerken in Nederland. De Generale Synode der Gereformeerde Ker ken, den iSden Aug. 1908 en volgende dagen te Amsterdam vergaderd, heeft op verzoek van verscheiden Kerken gehandeld over het optreden van stadenten voor de Gemeente.Tot heden ...

De Heraut
K. FERNHOUT MZ.
A. DE GEUS.
L. S.
W. H. GISPEN JR.
W. F. A. WINCKEL.
J. A. DE VRIES Scriba.
JOH. VAN VLIET HZN.
F. J. V
D. ENDE
Ds. J. A. GOEDBLOED.
Ds. H. L. BOTH.
1389 woorden
van 3