GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Ds. C. de Bruijn van Kabaniroe. Vrijdag 26. Juni was de dag waarop Ds. de Bruijn en zijn gade onzen vaderlandschen bodem wederom mochten betreden, na een ruim tienjarigen arbeid in den dienst des Evangelies, op het eiland Soemba.Reeds in het najaar 1902 ontv ...

De Heraut
W. W. SMITT
J. VONK.
L. S.
S. DE VRIES
475 woorden
Dr. Kuyper verzockt ons

Dr. Kuyper verzockt ons

Amsterdam, 8 Nov. 1907.Dr. Kuyper verzoekt ons onderstaande verklaring in dit nummer te willen opnemen : L. S.Mij niet in staat gevoelende de talrijke collegies, vereenigingen, bonden, redacties en particuliere personen, die mij op 29 October j.l. van hun belangstelling deden ...

De Heraut
L. S.
KUYPER.
113 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Met verkorting uit het Kerkbladvan i^Jan. 1898.^DELFT, 22 Dec. Op de vergadering der Classis 's Gravenhage van 14 Dec. j.l. is goedgekeurd het gelijkluidend besluit door de beide kerkeraden alhier tot ineensmelting genomen.De bespreking van het ontv/erp-besluit, met de nadere bepal ...

De Heraut
C. W. J. VAN LUMMEL.
L. S.
J. H. FERINGA
479 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

„HET KERKBLAD.” Daar de Curatoren der Theologische School, Deputaten voor Het Kerkblad, van de redactie van dit blad ontheven zijnde, gelieve men voortaan, wat hiervoor bestemd is, te adresseeren : „Aan de Redactie van HET te KAMPEN." KERKBLAD, C. MUL ...

De Heraut
C. MULDER.
F. A. v. D. HEIJDEN GZ
A. L. RUYS Praeses.
B. KRUITHOF
A. S. VISSER
L. S.
H. KLAARHAMER
K. VISSER
366 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Metverkortinguit het Kerkbladvan 11 Maart '98.^L. S.Bij dezen brengt ondergeteekende ter kennisse van alle belanghebbenden, dat hij met de Mei-vergadering der Classe Klundert ophoudt te. zijn Consulent van Antwerpen, Deputaat voor Antwerpen, en Zendingsdeputaat tot opwekking van de ...

De Heraut
L. S.
J. H. FERINGA.
411 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe Haarlem. L. S.De Kerken der Classe Haarlem wórden uitgenoodigd ter Classicale Vergadering op Dinsdag Il Maart a.s.Punten voor het agendum worden vóór 22 Februari a, s. ingewacht aan het adres van ondergeteekendeNamens de roepende Kerk va ...

De Heraut
L. S.
Kerk van Haarlem
G
R. KUIJPER
Ds. A. MULDER.
554 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Vrije Universiteit. Men schrijft ons: Werken, voordurend werken, en op allerlei geoorloofde wijze werken, is thans zaak.Besproken werd op de laatst gehouden Jaarvergadering, dat niet mocht worden gerust voor de contributie tot f 150.000 per jaar was g ...

De Heraut
L. S.
G. R. KUIJPER.
A. M. DONNER.
844 woorden
Officieele Gerichten.

Officieele Gerichten.

Vrije Universiteit. Men schrijft ons: Met de verzending der kwitantiën is't zoo ver gevorderd, dat alle H.H. correspondenten en agenten wier lijstjes ontvangen zijn, hunne kwitantiën kunnen thuis hebben.Bij het overmaken der geldenis het 't best, zoow ...

De Heraut
L. S.
C. J. GOSLINGA
G. M. V. RENNES
M. M. HORJUS
630 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

L. .S.Deputaten der classis Heerenveen. in zake den Evangelisatie arbeid in den Zuid Oost-Hoek van de provincie Friesland, nemen bij dezen de vrijheid hen, die bij testamentaire bcEchikking iets zouden willen vermaken ten vooideele van bovengenoemde arbeid, dit te doen ten name van den Eva ...

De Heraut
L. S.
E. J. KOPPE
P. A. SIETSEMA
L. G. GORIS
L. VAN LOON
G. DE VRIES
780 woorden
Officieele Gerichten.

Officieele Gerichten.

De heer A. Scheele, beroepen predikant te Veere, deed voor de Classis Middelburg peremtoir examen, en werd met alle stemmen tot den Dienst des Woords en der Sacramenten toegelaten.Namens de Classis, H. PH. INGWERSEN, 'Scriba.L. S.De classis Arnhem van Gereformeerde Kerken, ve ...

De Heraut
G. VELDHORST
H. PH. INGWERSEN
L. S.
C. L. F. VAN SCHELVEN.
928 woorden
van 3