GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

9 resultaten
Filteren
VAN HERKSEN.
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Stille zijn. Het was een vreeselijke toestand, waarin Israël zich bevond.Vóór hen: de Roode Zee. Achter hen: Farao's leger. Rechts en links: onbeklimbare rotsen. Maar het vreeselijkste was, dat het volk in deze benarde situatie was gekomen, omdat het Gods st ...

De Reformatie
VAN HERKSEN.
658 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

By de krachtbron. „Bidden" — zoo zeiden de ouden — „echt bidden is ademtocht der ziel".En ongetwijfeld hebben ze daaiinee één der geweldigste levenskrachten des gebedis onder woorden gebracht.Toch hebben ze daarmee allerminst de volle beteekenis van h ...

De Reformatie
VAN HERKSEN.
663 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Tweeërlei kastpers. In dit meditatiewoord wordt een parallel getrokken tusschen de kastijding, waardoor onze ouders ons hebben opgevoed en de kastijding, waardoor de Vader der geesten Zijn kinderen vormt.De schrijver van den brief aan de Hebreen spitst deze ...

De Reformatie
VAN HERKSEN.
668 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Lpens-zin.Gods Woord is leve n s boek en dies I ij d e n s - boek. Want wat wij „leven" noemen is lijden, soms zelfs lang en bang en telkens weer', als de wolken keeren na den regen. De Schrift verbloemt nimmer deze realiteit. Zij ziet de werkelijkheid eerlijk onder het oog. Ze maakt het r ...

De Reformatie
VAN HERKSEN.
703 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Woord-üelevlng. „Zalig, die Gods Woord hóóren!" Maar: Iiooren en hooren is twee. Wie Iioort tot Woord-aanvaarding moet ook voortschrijden tot Woord-beleving en daartoe wekt Jacobiis zijn lezers op, als jiij schrijft: „en zijt daders des "Woords en niet alleen hoord ...

De Reformatie
VAN HERKSEN.
746 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

„Vele Meesters”. Jacobus' vermaning niet in grooten getale meesters te worden hangt uitteraard ten nauwste samen met de toenmalige toestanden, welke hij aantrof binnen den lering, waar hij zijn eerste lezers vond. Deze kring werd gevormd door Christenen-uit-de-Jode ...

De Reformatie
VAN HERKSEN.
757 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Rouw om Zion. Het boek Nehemia is het laatste der geschiedkundige boeken van het Oude Testament. Hoofdpersoon daarvan is Nehemia zelf en één der schoonste trekken in de gestalte van dezen heW des geloofs is ongetwijfeld zijn diepe, ongekunstelde liefde tot Zion. ...

De Reformatie
VAN HERKSEN.
989 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Blijdschap. Het leven van den Christen moet Marana t h a-leven zijn. Wie door het geloof in den Zaligmaker leeft, wandelt onder een geopenden hemel en hij verwacht den Zone Gods, Die in het vleesch verscheen als den Heere der heerlijkheid.Wie gelooft, desesp ...

De Reformatie
VAN HERKSEN.
1013 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Maranatba-leven en Kerk. Heeft de Apostel Paulus het Maranatha-l«ven geteekend als ©en leven van dankende en biddendegelooi'sblijdschap (vs 16—18), thans beeldt hij datzelfde leven uit in geheel andere relaüe.Het gaat hier over de levenshouding der ge ...

De Reformatie
VAN HERKSEN.
1039 woorden