GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

31 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1890-10-12
Van het heilig Avondmaal.

Van het heilig Avondmaal.

I. En als de ure gekomen was. zat hij aan, en de twaalf apostelen met hem. Luk. 22:14. Van den heih'gen Doop schrijdt de Catechismus op natuuilijke wijze voort tot het heilig Avondmaal. Beide Sacramenten toch staan met elkander in na ...

12 oktober 1890
De Heraut
KUYPER.
3745 woorden
De behoefte, ja, de noodzakelijkheid

De behoefte, ja, de noodzakelijkheid

Amsterdam, 10 Oct. 1890.De behoefte, ja, de noodzakelijkheid om de Gereformeerden in ons land weer in één kerkelijk leven saam te brengen, spreekt zóó gebiedend, dat de taaiheid, waarmee de eenmaal gevormde toestanden zich vooralsnog mainteneeren, voor alle Christelijke conscientie een stu ...

12 oktober 1890
De Heraut
1604 woorden
De heere gebood ons te doen alle deze inzettingen.”

De heere gebood ons te doen alle deze inzettingen.”

En de Heere gebood ons te doen alle deze inzettingen, om te vreezen den Heere, onzen God, ons voor altoos ten goede, om ons in het leven te behouden, gelijk het te dezen dage is. Deut. 6 : 24. Over de heilige Sacramenten wordt in de kerke Gods vaak gedacht en gespr ...

12 oktober 1890
De Heraut
KUYPER.
1581 woorden
Van onderscheidene kanten

Van onderscheidene kanten

Van onderscheidene kanten klaagt men over de ongelijkmatige verdeeling van de in Nederland beschikbare predikanten over de onderscheidene deelen des lands.En die klacht is alleszins gegrond.Soms vindt ge in een betrekkelijk niet zoo groot dorp drie a vier predikanten, die elk in een ...

12 oktober 1890
De Heraut
1562 woorden
Buitenland.

Buitenland.

DaitSChland. Voortgang der beweging tot het verlaten der landskerken. D e R i t s chl i a an s ch e school De beweging, op touw gezet om de socialis-. r ten te dringen de landskerken, waaraan zij nog met uitwendige banden verbonden zijn, geheel vaarwel te zeggen, neemt grootere afmetingen aan, da ...

12 oktober 1890
De Heraut
WINCKEL.
1313 woorden
Uit de pers.

Uit de pers.

In het jongste ^d!z«/«-nummer bespreekt ook Prof. Dr. Bavinck de Gymnasiale opleiding, waaromtrent we lezen: Jaren lang is er in de Christ, Geref. kerk reeds uitgezien naar een Geref Gymnasium. De Synode heeft er eemaal pogingen toe aangewend, zag deze zelfs aanvankelijk met een goeden uit ...

12 oktober 1890
De Heraut
KUYPER'
1030 woorden
Officieele berichten uit de Ued. Beref. kerken.

Officieele berichten uit de Ued. Beref. kerken.

De kerkeraad der Ned. Geref. kerk van Lopik en Kabauw heeft het voorrecht, aan de zusterkerken te mogen berichten, dat, door de ontferminge Gods, ook de kerk te dier plaatse in den weg der reformatie is geleid geworden. Nadat herhaalde malen vruchteloos aan den kerkeraad der synodale organisatie ...

12 oktober 1890
De Heraut
De kerkeraad van Lopik c
a.
G. RINGNALDA
h
t. consulent.
ANTH. DEN HARTOG
ouderling.
T. SPELT
»
J. HoOGENDooRN
diaken.
C. BENSCHOP
L Ds. E. ZwiËRS
h. t. scriba.
924 woorden
Zending.

Zending.

Uit oude dagen. I. »De waarheid klinkt soms niet waarschijnlijk" zegt de dichter, en aan deze zeer juiste uitspraak wordt men in de geschiedenis der Zending elk oogenblik herinnerd.Er zijn er b. v. nog altijd velen, die meenen ...

12 oktober 1890
De Heraut
HOOGENBIRK.
861 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.Met het oog op den naderenden jaardag van de stichting der Vrije Universiteit (20 October) werden als naar gewoonte door Directeuren circulaires rondgezonden aan de Kerkeraden der Nederd. Gereformeerde en Christelijk Gereformeerde kerken, ten! einde opnieuw te herinneren ...

12 oktober 1890
De Heraut
707 woorden
Uit Maassluis schrijft men ons:

Uit Maassluis schrijft men ons:

Uit Maassluis schrijft men ons: Veroorloof mij langs dezen weg eenige opmerkingen te maken over uw artikel van verleden week, aangaande 'de Maassluische kerkelijke toestanden.Wanneer u zoo schrijft van in dm regel hoogstens 500 kerkgangers, zou men haast wel gelooven' dat dit zootoe ...

12 oktober 1890
De Heraut
KUYPER.
678 woorden
van 4