GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

31 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1890-10-12
Van het heilig Avondmaal.

Van het heilig Avondmaal.

I. En als de ure gekomen was. zat hij aan, en de twaalf apostelen met hem. Luk. 22:14. Van den heih'gen Doop schrijdt de Catechismus op natuuilijke wijze voort tot het heilig Avondmaal. Beide Sacramenten toch staan met elkander in na ...

De Heraut
KUYPER.
3764 woorden
De behoefte, ja, de noodzakelijkheid

De behoefte, ja, de noodzakelijkheid

Amsterdam, 10 Oct. 1890.De behoefte, ja, de noodzakelijkheid om de Gereformeerden in ons land weer in één kerkelijk leven saam te brengen, spreekt zóó gebiedend, dat de taaiheid, waarmee de eenmaal gevormde toestanden zich vooralsnog mainteneeren, voor alle Christelijke conscientie een stu ...

De Heraut
1643 woorden
Van onderscheidene kanten

Van onderscheidene kanten

Van onderscheidene kanten klaagt men over de ongelijkmatige verdeeling van de in Nederland beschikbare predikanten over de onderscheidene deelen des lands.En die klacht is alleszins gegrond.Soms vindt ge in een betrekkelijk niet zoo groot dorp drie a vier predikanten, die elk in een ...

De Heraut
1591 woorden
De heere gebood ons te doen alle deze inzettingen.”

De heere gebood ons te doen alle deze inzettingen.”

En de Heere gebood ons te doen alle deze inzettingen, om te vreezen den Heere, onzen God, ons voor altoos ten goede, om ons in het leven te behouden, gelijk het te dezen dage is. Deut. 6 : 24. Over de heilige Sacramenten wordt in de kerke Gods vaak gedacht en gespr ...

De Heraut
KUYPER.
1622 woorden
Uit Maassluis schrijft men ons:

Uit Maassluis schrijft men ons:

Uit Maassluis schrijft men ons: Veroorloof mij langs dezen weg eenige opmerkingen te maken over uw artikel van verleden week, aangaande 'de Maassluische kerkelijke toestanden.Wanneer u zoo schrijft van in dm regel hoogstens 500 kerkgangers, zou men haast wel gelooven' dat dit zootoe ...

De Heraut
KUYPER.
671 woorden
Officieele berichten uit de Ued. Beref. kerken.

Officieele berichten uit de Ued. Beref. kerken.

De kerkeraad der Ned. Geref. kerk van Lopik en Kabauw heeft het voorrecht, aan de zusterkerken te mogen berichten, dat, door de ontferminge Gods, ook de kerk te dier plaatse in den weg der reformatie is geleid geworden. Nadat herhaalde malen vruchteloos aan den kerkeraad der synodale organisatie ...

De Heraut
De kerkeraad van Lopik c
a.
G. RINGNALDA
h
t. consulent.
ANTH. DEN HARTOG
ouderling.
T. SPELT
»
J. HoOGENDooRN
diaken.
C. BENSCHOP
»
L Ds. E. ZwiËRS
h. t. scriba.
920 woorden
Buitenland.

Buitenland.

DaitSChland. Voortgang der beweging tot het verlaten der landskerken. D e R i t s chl i a an s ch e school De beweging, op touw gezet om de socialis-. r ten te dringen de landskerken, waaraan zij nog met uitwendige banden verbonden zijn, geheel vaarwel te zeggen, neemt grootere afmetingen aan, da ...

De Heraut
WINCKEL.
1331 woorden
Uit de pers.

Uit de pers.

In het jongste ^d!z«/«-nummer bespreekt ook Prof. Dr. Bavinck de Gymnasiale opleiding, waaromtrent we lezen: Jaren lang is er in de Christ, Geref. kerk reeds uitgezien naar een Geref Gymnasium. De Synode heeft er eemaal pogingen toe aangewend, zag deze zelfs aanvankelijk met een goeden uit ...

De Heraut
KUYPER'
1044 woorden
De heer V. H. uit Groningen

De heer V. H. uit Groningen

De heer V. H. uit Groningen vraagt ons of de Gereformeerde leer over den Kinderdoop, gelijk die door ons in een reeks artikelen ontwikkeld werd, niet op afval der heiligen uitloopt.Hij redeneert daatbij aldus: Is elk gedoopte wedergeboren, en leert toch de ervaring, dat lang niet alle gedo ...

De Heraut
128 woorden
Een inzender gaf ons den

Een inzender gaf ons den

Een inzender gaf ons den wensch te kennen, dat de onderscheidene gescbiiften, die van de hand van schrijver dezes het licht zagen, eerlang verzameld mochten worden en in een goedkoope volksuitgave onder het bereik gebracht van den kleinen man. Reeds meermalen is dit denkbeeld ter sprake gebracht, ...

De Heraut
204 woorden
van 4