GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

38 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1891-11-22
Onlangs gaven we een kort uittreksel

Onlangs gaven we een kort uittreksel

Onlangs gaven we een kort uittreksel van een rede op 20 October jl. door Prof. Dr, ƒ. Woltjer gehouden, en die ter perse ging onder den voor menigeen volstrekt onverstaanbaren , titel van _„Z? ^ wetenschap van den Logos." /; & , Niets is moeielijker dan het begrip „Wetenschap" te bepal ...

De Heraut
1523 woorden
E Voto Dordraceno.

E Voto Dordraceno.

De inteekening op E VOTO DOR-DRACENO (de volledige toelichting op den Heidelbergschen Catechismus) door Dr. A. KUYPER, als premie voor de abonnenten van de Heraut., blijft opengesteld op de voorwaarden vermeld in het No, van 14 Juni j.l, en herhaald ir de volgende nummers.ledere ïnteekenaa ...

De Heraut
J. A. WORMSER
383 woorden
Ingezonden Stukken.

Ingezonden Stukken.

{Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie^School < e Kootwijk.Het besluit van den Raad der gemeente Barneveld tot opheffing van de openbare school te Kootwijk, is, door de Gedeputeerde Staten van Gelderland, goedgekeurd en zoo is dan nu het kleine Kootwijk de eerste gemeente o ...

De Heraut
Ds
J. H. HOUTZAGERS
Voorzitter.
R. YAN BUURIK
Secretaris.
372 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

In zake de poging om ook van Gereformeerde zijde in de behoefte aan kundige en ervaren ziekenverzorging te voorzien, schrijft Ds. Gispen in de Bazuin van de vorige week als volgt: Zoo als ge ook uit de Bazuin vernomen hebt, is te Amsterdam een begin gemaakt met Christelijke Kranken verpleg ...

De Heraut
KUYPER.
757 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

Beelden en gelijkenissen. De hoofdzaak waarop iemand, die een beeld of een vergelijking gebruikt te letten heeft, is wel dat hij geen valsche of onjuiste, maar echte, ware gebruikt.Schijnbaar is dat heel gemakkelijk, in werkelijkheid echter niet.Een b ...

De Heraut
HOOGENBIRK
929 woorden
K. K. VAN VLIET

K. K. VAN VLIET

De ondergeteekenden betuigen hunnen hartelijken dank aan familie, vrienden en vriendinnen, voor de vele blijken van belangstelling bij hun i2l/2-jarig huwelijk ondervonden. K. K. VAN VLIET. M. VAN VLIET-BLEIJERVEEN.Nigtevecht, 23 Nov. 1891. ...

De Heraut
33 woorden
G. A. GOLDSGHMEDING,

G. A. GOLDSGHMEDING,

Orgelhandel.G. A. GOLDSGHMEDING, Warmoesstraat 141, Amsterdam.Groote en fijnesorteering, billijke prijzen, voordeelige conditiën, ToUedige garantie. ...

De Heraut
16 woorden
Dr. A. KUYPER.

Dr. A. KUYPER.

Bij J. k. WORHSER te Amsterdam, isverschenen: Calvinisme en RevisieDOORDr. A. KUYPER.(Eerst verschenen in The Presbyterian and Reformed Review, Jnli 1891), Prijs f 0.50. ...

De Heraut
23 woorden
F.P.DHUIJ,

F.P.DHUIJ,

Wilt^^De prijs van dezen prachtigen en de-^ ^ S .f^)^S^JS.g& & & gratisverspreidingvangoedeTRAKTATEN be-^vorderen, teeken dangelijken Kalender is slechts 75 Üt.bij een Correspondentvan het ...

De Heraut
98 woorden
Mr. D. P. D, FABIUS,

Mr. D. P. D, FABIUS,

Bij J. A. WORIISER, te Amsterdam, verscheen, en Bomeinsob BecbEene vergelijliende Reclitsstadie. REDE, gehouden bij de overdracht van het Rectoraat der Vrije Universiteit, den SOsten October 1890, DOORMr. D. P. D, FABIUS, Hoogleeraar in de f ...

De Heraut
38 woorden
van 4