GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

33 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1907-06-16
Pro Kege.

Pro Kege.

XXII. En hij zeide tot hen: Ik zag den satan, als een bliksem, uit den hemel vallen. Lukas lo: i8. Treedt iemand tegen u op, die weigert aan iiet bestaan van satan sn zijn demonen te gelooven, dan kunt ge in den regel wel zeggen, dat ...

De Heraut
3456 woorden
Genadeverbond en zelfonderzoek.

Genadeverbond en zelfonderzoek.

XXXIII. De Gereformeerde Kerk gaat altijd uit van de realiteit van het Genadeverbond. Ze doet dat, waar ze naar het oordeel der liefde alle bondgenooten, of wil men, alle leden der Kerk, voor geloovigen, heiligen, uitverkorenen naar de voorkennisse Gods houdt, zool ...

De Heraut
2114 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. De vrijwillige gaven die in Enge land door leden van de Engelsche staatskerk geofferd werden, bedroegen de som van ruim 93 miljoen guldens, waarvan ruim lo miljoen aan de zending onder de heidenen besteed werden. Van de overige 83 miljoen werden 19 miljoen gebruikt voor algemeen herderl ...

De Heraut
WINCKEL.
1906 woorden
Leestafel.

Leestafel.

D.'. G. WISSE JR., Gereformeerd Predikant te Driebergen. Het Pessimisme. — Kampen. J. H, Bos, rgoy.„Pessimisme" is die eigenaardige kijk op wereld en leven waardoor zij ons als de slechtst mogelijke toeschijnen.Eu die kijk op, dat zóó zien van wereld en leven is dan weer het gevolg ...

De Heraut
1800 woorden
„In dezen zelben nacht”.

„In dezen zelben nacht”.

Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in dezen zelven nacht zal men uwe ziel van u afeischen; en hetgene gij bereid hebt, wiens zal het zijn? Lucas 12:20. Plotselinge sterfgevallen nebben dit voor, dat ze hem die onvoorziens en op slag door zijn God wordt opgeroepen, ...

De Heraut
1691 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

TWEE WERELDEN. NIEUWE MKNSCHEN. XXIX, Het dorp waar Rika woonde lag, zoo als wij weten, in een tamelijk dorre streek, met veel hei en bosch. De Zandhoeve droeg niet ten onrechte haar naam. Zulke plaatsen nu eischen van de bewo ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1170 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

{Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).Geachte Redactie!In de Heraut van 26 Mei j.l. geeft de Redactie, op verzoek van Dr. Esser, haar oordeel te kennen omtrent het besluit, door de classis Gouda genomen in zake de afvaardiging door de kerk van Bergambacht van Ds. Visser, die ...

De Heraut
A. VAN DIJK.
J. J. STEINHART.
1092 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis Amersfoort. De eerstvolgende vergadering zal D.V. gehouden worden Dinsdag 9 Juli a.s.Punten voor het agendum worden ingewacht voor Zaterdag 22 Juni aan het adres van den tweeden ondergeteekende.Namens de kerkeraden der roepende kerk Bunschoten ...

De Heraut
Ds. J. C. C. VOIGT.
Ds. J. KopPE.
A. G. HONIG
secretaris.
P. PLOOR
Scriba
A
DELFOS
act.
955 woorden
Het zeven en twintigste

Het zeven en twintigste

Amsterdam, 14 Juni 1907.Het zeven en twintigste jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag, dat aan de leden en begunstigers werd toegezonden, geeft zeker in menig opzicht stof tot dank aan den Heere onzen God.Al werd in de Vereeniging, gelijk h ...

De Heraut
389 woorden
KNOLBEGONIA’s

KNOLBEGONIA’s

voor perken gereed. Géén zaailingen, doch zeer sterke planten van a-iijgebroeide knollen, die zekerlijk aaniS ; i.ian, en alle voldoening geven. Enkel- I bloemige: in de kleuren rood; schar- *' l.ktn; rose; oranje; -geel; wit; zalmkleur; of in prachtmeogelicg; per dozijn / I.— ; 25 voor / 2.—; 50 ...

De Heraut
279 woorden
van 4