GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

36 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1910-09-25
Leestafel.

Leestafel.

W, H. T. GAIRDNKB. ISLAM EN CHRISTENDOM, naar het Engelsch, voor Nederland bewerkt door JACQUELINE C. RÜTGKRS. Uitgegeven door den Zendmgs studie raad 1910.Dit boek is een zelfstandige bewerking van GAIRDNER'S, ten vorigen jare in Londen verschenen THE REPROACH 01 ISLAM.RBV. GAIRDNB ...

25 september 1910
De Heraut
1054 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Daitschland. Ds hoogleeraar Dr. P. Tschac kert heeft een dik boek uitgegeven over het „ontstaan van de Luthersche en Gereformeerde Kerkleer" (Göïtingen 1910, bij Vandenhoek en Ruprecht).De hoogleeraar Hêrnack heeft eens uitgesproken, dat de dogmengeschiedenis in den arbeid van Luther een e ...

25 september 1910
De Heraut
406 woorden
TWENTSCHEBANKVEREENIGING

TWENTSCHEBANKVEREENIGING

Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon aan Tubercuioselijderi.Sanatorium „SONSETANCK" te Harderwijk.Voor afbetaling dtr stichiingskosten van het Hoofdgebouw en voor den bouw eener woning voor den Geneesheer-Directeur is nog bOUWkapitaal noodig.4 % obligatiën groot /500 en /lO ...

25 september 1910
De Heraut
63 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden trof onze Gemeente een zware slag, doordat het den Heere behaagde zeer onverwachts uit haar midden weg te nemen onzen geliefden BroederWILLEM FREDERIK GAASBEEK, in den ouderdotu van bijna 70 jaren, Ouderling der Geref. Élerk alhier.Slechts eenige maanden mocht hij als zoodanig ...

25 september 1910
De Heraut
120 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

In hartelijken dank ontvangen door Ds. J. Houtzagers: Van den heer Dr. P. van Bysterveld, 's-Gravenhage / 10.Vriendelijk verzoeken wij onzen scholen, die zoo groote behoefte aan steun hebben, omdat de gemeente zelve zoo weinig bijbrengen kan, te willen gedenken. ...

25 september 1910
De Heraut
D. HULLEMAN.
40 woorden
„Door het Geloof”

„Door het Geloof”

Bij J. H. KOK ie KAMPENverscheenheden: „Door het Geloof'Een t-waalftal ppedlRatïën o-ver Hebreen XI.doorC. VAN PMOOSDl.Royaalformaat.Prija f l.-éO. -; - Geb. f l.QO.In eiken Boekh. ter inzage. ...

25 september 1910
De Heraut
27 woorden
Familieberichten

Familieberichten

GETROUWD : S. J. SEEFATENH. A. C. E. BROUWER, ie, mede namens wederzijdscbe familie, dank etuigen voor de dezer dagen ontvangen blijken van belangstelling.Berg en Dal, 22 Sept. 1910, (bij Nijmegen).De Heer en MevrouwVAN SCHELVEN—VAN LÖBEN SELSeven ...

25 september 1910
De Heraut
46 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Een hond-: rd jaar geleden , waren er in het Schotsche eiland Arren op 5000 Inwoners slechts drie kerken. Tegenwoordig zijn er op een bevolking van 4, 800 drie en twintig kerken. Zeven kerken werden geïnstitueerd, sedert het Hoogerhuis nu vijf jaar geleden besliste dat de kerkgebouwen en hospital ...

25 september 1910
De Heraut
WINCKEL.
770 woorden
Het feit, dat enkele

Het feit, dat enkele

Het feit, dat enkele leerlingen en oudleerlingen van het Gereformeerd Gymnasium te Amsterdam besloten hadden een min of meer publieke vertooning te geven in den Stadsschouwburg van het bekende stuk van Shakespeare Julius Caesar heeft niet weinig opspraak verwekt.o Van liberale zijde werd d ...

25 september 1910
De Heraut
1868 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

UIT KWAAD TOT GOED. XIX. IN DE SCHOOL. 't Was Maandagmorgen tegen negen uur, dat Mina zich naar het huis begaf, waar juffrouw Van Leeuwen school bieM. Deze ontving haar met vreugde, en vertelde haar wa ...

25 september 1910
De Heraut
HOOGENBIRK.
1203 woorden
van 4