GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

23 resultaten
Filteren
van 3
1888-01-15
De Heraut
Een blad als De

Een blad als De

Een blad als De Heraut kan geen recensie leveren van elke preekj die uitkomt. Slechts dan mag en moet dit, zoo zulk een preek nog iets anders dan een preek, zoo het ook een principieel getuigenis, rakende den algemeenen toestand, is. Vandaar de melding', die hier gemaakt wordt van Dr. Geesinks re ...

De Heraut
693 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

»Hel is den menschen gezet, eenmaal te sterven." Em wanneer die ure zal zijn aangebroken voor iemand onzer, is ook voor hem of voor haar de mogelijkheid voorbij, om den Heere hier op aarde te dienen en zelf mede te arbeiden aan de komst van zijn Rijk: want »wie zal den Heere loven in het graf? " ...

De Heraut
816 woorden
Van het Kerkelijk ambt.

Van het Kerkelijk ambt.

XVII. Het laatste punt, dat reeds aangestipt, maar nog niet in samenhang besproken wierd, is de ambtelijke positie van ambtsdragers, die in onregelmatigen toestand verkeeren.We hebben hierbij het oog op de ambtsdragers in de valsche kerken; op de ambtsdrager ...

De Heraut
KUYPER.
1629 woorden
AMSTERDAMSCH ZONDAGSBLAD

AMSTERDAMSCH ZONDAGSBLAD

verschijntwekelijks bij SCHEFFER & Co., Amsterdam, Noorderstraat 14.nummers worden op franco aanvrage tfratis toegezonden.Abonnementsprijs per halfjaarƒ 1.35.Franco per post.» 1.50.De drie eersteNo. I bevat: Inleidend woord der Redactie, ...

De Heraut
88 woorden
Lijdens- en Feeststoffen

Lijdens- en Feeststoffen

Wie goede. Gereformeerde leerredenen wenscht te onderzoeken, bestellevan A. P. A. DU CLOUX, 2de uitgaaf.13 Lijdensstoffen, i gulden; 13 FeeststoffenI gulden, franco verzending. De eerste uitgaaf kostte / 1.80. Verkrijgbaar bij R. BOERMA, Groote Appelstraat, Groningen.E ...

De Heraut
51 woorden
Officieele Berichten uit de Ned geref. Kerken.

Officieele Berichten uit de Ned geref. Kerken.

Diaconaal convent. Het diaconaal convent zal, zoo de Heere wil, gehouden worden op Donderdagavond 2 en Vrijdag 3 Februari 1888, te Utrecht, inliet «Gebouw voor kunsten en wetenschappen." Woensdag i Februari tevoren, des avonds te half acht uur. GODSDIENSTOEFENING i ...

De Heraut
W
VAN rDEN BERGH
N. A. DrE GAAY FORTMAN
H. HOEKSTRA
F. T. POSTMA
J LANGHOUT
476 woorden
Van de kercke.

Van de kercke.

{Slot.) De ontwikkeling der zesde stelling geschiedt onder anderen in dezer voege (in het bovenaangehaald werk van Mornay du Plessis, bl. 8—ll): Nu de siendelicke Kercke is op de werelt, ende de werelt (ghelyck wy by ons seluen geuoelen moghen) is onreyn, en ...

De Heraut
RUTGERS.
2170 woorden
SCHOTSCHE ZENDINGSKERK.

SCHOTSCHE ZENDINGSKERK.

Zondagmorgen, 10 uur, A. VAN OS.Zondagavond, 6 uur, F. W. A. KORFF.Woensdagavond, 8 uur. Vergadering m«t de Proselieten. ...

De Heraut
18 woorden
Dienstneming voor Oost-lndië.

Dienstneming voor Oost-lndië.

Nederlanders ontvangen bij het aangaan van eene militaire dienstverbintenis van ZES jaar een handgeld vanDrie Honderd Crulden.Aanbrengpremie TIEN GULDEN.MILICIENS in werkelijken dienst of met groot verlof kannen voor den tijd van TWfiE jaar gedetacheerd worden naar OOST-INBI€ ...

De Heraut
75 woorden
LEESBOEK

LEESBOEK

Bij den Uitgever J. J. WIARDA, te Sneek is van de pers gekomen: OVER DEGereforieëe Ge'ooMeer.Zestiende stuk.Heilsorde. Beillgmaking.DOORH. E. GRiLVEHEIJËR.Prijs ƒ 0.90.Van dit werk, door de Christelijke pers zoo gunstig beoordeeld en aanbevo ...

De Heraut
176 woorden
van 3