GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

23 resultaten
Filteren
van 3
1888-01-15
De Heraut
„zij zoeken allen het hunne!”

„zij zoeken allen het hunne!”

Want zij zoeken allen het hunne, niet hetgeen van Christus Jezus is. Fil. 2:21.De verwoesting, die de zonde aanricht tot in het hart en in 't middelpunt van Jezus' kerk, is o, zoo ontzettend. Zoo droef is. wat de heilige apostelen er u van verhalen.Ge zoudt zoo meenen, in dien eerst ...

De Heraut
187 woorden
Het Calaninistisch karakter van den heidelbergschen catechismus,

Het Calaninistisch karakter van den heidelbergschen catechismus,

DOOR Ar. 1. ZAHN. Het is de belijdenis der geheele Evangelische kerk, dat God alleen in vrije genade zijnen uitverkorenen, die anders aan de overige menschen geheel gelijk zijn, het geloof schenkt, volgens de grondwet van het koninkrijk der hemelen, die reeds aan M ...

De Heraut
DOOR Ar. 1. ZAHN.
KUYPER.
1932 woorden
Van de vernedering.

Van de vernedering.

VERTIENDE ZONDAGSAEDEFLING. II. Want die zulke dingen zeggen, betoonen klaarlijlc, dat zij een vaderland zoeken. Hebr. 2: 14. Is eenmaal recht verstaan, wat bij Immanuel bedoeld wordt met zijn tweeërle ...

De Heraut
KUYPER.
2595 woorden
Wat deze week

Wat deze week

Amsterdam, , 13 Januari.Wat deze week te Hardenberg voorviel, kenteekent tegelijk onzen kerkdijken en burgerlijken toestand.De kerkeraad van Hardenberg neemt onder leiding van den predikant Dr. Schot het besluit, om dekerkenordeningvan 1619 vigeer voor de kerk dier plaats van kracht ...

De Heraut
291 woorden
Van meer dan

Van meer dan

Van meer dan één kant vraagt men ons, of ons oordeel over den Kerstboom toch niet te gestreng is geweest.Ongetwijfeld was het dit, voorzooveel in ons oordeel waardeering mocht ontbroken hebben van veler goede bedoeling. Te streng, voorzoover erj miskenning in mocht hebben doorgestraald van ...

De Heraut
651 woorden
Misschien mede ingevolge

Misschien mede ingevolge

Misschien mede ingevolge onzen wenk heeft de Nederl. Evang. Protestantsche Vereeniging een kort v/oord ten beste gege­ ­ ven, in repliek op wat de heer K. T. baron van Lynden in De Boodschapper tegen haar schreef, en ook in ons blad van 18 December wierd overgenomen.Men bewees ons de belee ...

De Heraut
1379 woorden
In De Bazuin

In De Bazuin

In De Bazuin richt Ds. Littooy van Middelburg een vraag tot ons blad, waarop we ons haasten, hem van antwoord te dienen. Zijn vraag is deze, of geëxcommuniceerden niet toch gedoopt blijven, en of hier niet uit volgt, dat de kring van de zichtbare kerk en de kring der gedoopten niet geheel saam va ...

De Heraut
1002 woorden
Een blad als De

Een blad als De

Een blad als De Heraut kan geen recensie leveren van elke preekj die uitkomt. Slechts dan mag en moet dit, zoo zulk een preek nog iets anders dan een preek, zoo het ook een principieel getuigenis, rakende den algemeenen toestand, is. Vandaar de melding', die hier gemaakt wordt van Dr. Geesinks re ...

De Heraut
693 woorden
Van het Kerkelijk ambt.

Van het Kerkelijk ambt.

XVII. Het laatste punt, dat reeds aangestipt, maar nog niet in samenhang besproken wierd, is de ambtelijke positie van ambtsdragers, die in onregelmatigen toestand verkeeren.We hebben hierbij het oog op de ambtsdragers in de valsche kerken; op de ambtsdrager ...

De Heraut
KUYPER.
1629 woorden
Van de kercke.

Van de kercke.

{Slot.) De ontwikkeling der zesde stelling geschiedt onder anderen in dezer voege (in het bovenaangehaald werk van Mornay du Plessis, bl. 8—ll): Nu de siendelicke Kercke is op de werelt, ende de werelt (ghelyck wy by ons seluen geuoelen moghen) is onreyn, en ...

De Heraut
RUTGERS.
2170 woorden
van 3