GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

25 resultaten
Filteren
van 3
1888-02-05
Het Lijden.

Het Lijden.

VIJfTIESBE ZONDAGSAFDEELIVG. I. En met de overtreders is geteld geweest. Jes 53:12.It de Twaalf geloofsartikelen volgt ter-.stond op de belijdenis van Jezus' geboorte de belijdenis van zijn lijden. Immers het heet; „Ontvangen ...

5 februari 1888
De Heraut
KUYPER.
2315 woorden
Het Calvinistisch karakter van den heidelbergschen Catechismus,

Het Calvinistisch karakter van den heidelbergschen Catechismus,

Dr. A. ZAHN.Frederlk Wilhelm I erkende wel, dat de leer der voorbeschikking echt Gereformeerd is, maar, daar hij, naar zijn praktischen én levendigen aard, naar de sterke neigingen, die in hem leefden, om het leven in ijverigen arbeid door te brengen, een nuchter man was, wiens blik steeds ...

5 februari 1888
De Heraut
DE GAAY FORTMAN
DOOR Dr. A. ZAHN.
848 woorden
Men spreekt gedurig

Men spreekt gedurig

Amsterdam 3 Februari.Men spreekt gedurig van „Doleerenden", daarmee doelende op personen.Toch i.'i dit niet juist..De kerk als kerk doleert, en gij zijt lid van een doleerende kerk. Maar persoonlijk is dit „doleeren" op u niet toepasselijk. Persoonlijk „doleert" ge, als ge ee ...

5 februari 1888
De Heraut
169 woorden
Ook in verband met het

Ook in verband met het

Ook in verband met het Diaconaal Congres verschijnt eerstdaags bij A. Berends, te Harderwijk, een belangrijk geschrift, getiteld : Olie en wijn in de wonden, beschouwingen over het Diaconaat door H. Hoekstra, N. A. de Gaay Fortman en Dr. W. van den Bergh.De -omvang zal vijf vel zijn en de ...

5 februari 1888
De Heraut
710 woorden
Het ieit, dat bijna

Het ieit, dat bijna

Het ieit, dat bijna gelijktijdig twee diaconale samenkomsten van Gereformeerde zijde worden gehouden, is een bemoediend teeken des tijds.Het toont, dat de drang om onze kerken weer te doen opstaan uit haar werkeloosheid in de borst van veel eriisti; ; e mannen wakker wierd, en dat het verw ...

5 februari 1888
De Heraut
246 woorden
Officieele Berichten uit de Ned. Beret . Kerken.

Officieele Berichten uit de Ned. Beret . Kerken.

Aan de kerkeraden der Akd. Geref. Kerken (doleerende). De kerkeraad der Ned. Geref. Kerk (doleerende) te Witmarsum, krachtens het ambt der geloovigen, onder medewerking der genabuurde kerk van Wons gekozen, en openlijk in het ambt bevestigd op 25 Januari 1888, beri ...

5 februari 1888
De Heraut
J. MONSMA
793 woorden
Buitenland

Buitenland

Deueiuarken. Volkshoogescholen. Onder de eigenaardigheden van Denemarken behooren zeker de zoogenaamde volkshoogescholen, instellingen, die men nergens elders vindt. De volksleider Grundtvig is de vader dier instellingen. Hij hoopte door deze scholen een nationalen en een Christelijken geest onde ...

5 februari 1888
De Heraut
WINCKEL
1536 woorden
Plaatsgebrek verhinderde ons week

Plaatsgebrek verhinderde ons week

Plaatsgebrek verhinderde ons week aan week de aandacht te vestigen op een werk onder den titel Zonde e7t Genade, bij Höveker en Zoon, te Amsterdam, onlangs door Dr. Ph. J. Hoedemaker uitgegeven. Op den titel afgaande verwachte echter niemand in dit boek een dogmatische uiteenzetting van het leers ...

5 februari 1888
De Heraut
KUYPER.
462 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Doleerende Kerken. ZESTAL : Haariem, W. v. d. Bergh te Voorthuijsen, G. V. Goor te Bunschoten, J. W. H. Kalknaan te Monster, G. H. van Kasteel te Kolkim, J. Langhout te Anjum en, E. A. Lazonder, te Oosterwoldc. — Kampen, Kalkman te Monster, Wijting te Goes, Sikkel ...

5 februari 1888
De Heraut
343 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

Doof en blind. (Vervolg.) Toen men nu eenmaal 't zoover had da Laura spreken kon en ook begrijpen wat anderen zeiden, kwam het schrijven aan de beurt. Natuurlijk moest zij dat weder door 't gevoel leeren. In een vel bordpapier werden ...

5 februari 1888
De Heraut
HOOGENBIRK.
1081 woorden
van 3