GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

31 resultaten
Filteren
van 4
1890-10-12
Uit Maassluis schrijft men ons:

Uit Maassluis schrijft men ons:

Uit Maassluis schrijft men ons: Veroorloof mij langs dezen weg eenige opmerkingen te maken over uw artikel van verleden week, aangaande 'de Maassluische kerkelijke toestanden.Wanneer u zoo schrijft van in dm regel hoogstens 500 kerkgangers, zou men haast wel gelooven' dat dit zootoe ...

De Heraut
KUYPER.
671 woorden
Officieele berichten uit de Ued. Beref. kerken.

Officieele berichten uit de Ued. Beref. kerken.

De kerkeraad der Ned. Geref. kerk van Lopik en Kabauw heeft het voorrecht, aan de zusterkerken te mogen berichten, dat, door de ontferminge Gods, ook de kerk te dier plaatse in den weg der reformatie is geleid geworden. Nadat herhaalde malen vruchteloos aan den kerkeraad der synodale organisatie ...

De Heraut
De kerkeraad van Lopik c
a.
G. RINGNALDA
h
t. consulent.
ANTH. DEN HARTOG
ouderling.
T. SPELT
»
J. HoOGENDooRN
diaken.
C. BENSCHOP
»
L Ds. E. ZwiËRS
h. t. scriba.
920 woorden
Buitenland.

Buitenland.

DaitSChland. Voortgang der beweging tot het verlaten der landskerken. D e R i t s chl i a an s ch e school De beweging, op touw gezet om de socialis-. r ten te dringen de landskerken, waaraan zij nog met uitwendige banden verbonden zijn, geheel vaarwel te zeggen, neemt grootere afmetingen aan, da ...

De Heraut
WINCKEL.
1331 woorden
Uit de pers.

Uit de pers.

In het jongste ^d!z«/«-nummer bespreekt ook Prof. Dr. Bavinck de Gymnasiale opleiding, waaromtrent we lezen: Jaren lang is er in de Christ, Geref. kerk reeds uitgezien naar een Geref Gymnasium. De Synode heeft er eemaal pogingen toe aangewend, zag deze zelfs aanvankelijk met een goeden uit ...

De Heraut
KUYPER'
1044 woorden
De behoefte, ja, de noodzakelijkheid

De behoefte, ja, de noodzakelijkheid

Amsterdam, 10 Oct. 1890.De behoefte, ja, de noodzakelijkheid om de Gereformeerden in ons land weer in één kerkelijk leven saam te brengen, spreekt zóó gebiedend, dat de taaiheid, waarmee de eenmaal gevormde toestanden zich vooralsnog mainteneeren, voor alle Christelijke conscientie een stu ...

De Heraut
1643 woorden
De heer V. H. uit Groningen

De heer V. H. uit Groningen

De heer V. H. uit Groningen vraagt ons of de Gereformeerde leer over den Kinderdoop, gelijk die door ons in een reeks artikelen ontwikkeld werd, niet op afval der heiligen uitloopt.Hij redeneert daatbij aldus: Is elk gedoopte wedergeboren, en leert toch de ervaring, dat lang niet alle gedo ...

De Heraut
128 woorden
Een inzender gaf ons den

Een inzender gaf ons den

Een inzender gaf ons den wensch te kennen, dat de onderscheidene gescbiiften, die van de hand van schrijver dezes het licht zagen, eerlang verzameld mochten worden en in een goedkoope volksuitgave onder het bereik gebracht van den kleinen man. Reeds meermalen is dit denkbeeld ter sprake gebracht, ...

De Heraut
204 woorden
Dr. Franssen van Winterswijk

Dr. Franssen van Winterswijk

Dr. Franssen van Winterswijk heeft een luïtRemend werk gedaan door den commentaar van Calvijn op het Evangelie van Johannes nogmaals in zijn Hollandsche vertaling ter perse te leggen.De uitgever H. ten Hoove te Utrecht nam de uitgave er van op zich, en kweet •zich op keurige wijze van zijn ...

De Heraut
276 woorden
Van onderscheidene kanten

Van onderscheidene kanten

Van onderscheidene kanten klaagt men over de ongelijkmatige verdeeling van de in Nederland beschikbare predikanten over de onderscheidene deelen des lands.En die klacht is alleszins gegrond.Soms vindt ge in een betrekkelijk niet zoo groot dorp drie a vier predikanten, die elk in een ...

De Heraut
1591 woorden
Voor Kinderen

Voor Kinderen

Efii fi'oiwe dienaar.Baron van D. werd in den slag bij Bergen den i3den April 1759 zoo zwaar gekwetst, dat de geneesheeren terstond alle hoop op zijn behoud opgaven. Zijn kamerdienaar, die zeer aan hem gehecht was, en wien het eeuwig heil van zijn meester vooral ten harte ging, deelde hem ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
593 woorden
van 4