GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
1896-11-08
De Heraut
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformserde Kerken. BEROEPEN: Ter-Neuzen, H, Bouwman te Berlikum (Friesl.) — Almkerk, C, B. Schoemakers te O.-en W.-Souburg. —• Hautum (cl. Dokkum), S. Datema te Murmerwoude, AANGENOMEN: Maassluis B, P, C. Koster te Velp. — Franeker, A. van Doorn te Axel f ...

8 november 1896
De Heraut
283 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Ondergeteekende betuigt zijn hartelijken dank aan allen, die hem op 29 October j.l. per post of per telegraaf van hun gewaardeerde belangstelling deden blijken. KUYPER.-Amsterdam 2 November 1896. ...

8 november 1896
De Heraut
27 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

XXV. DE VERRASSERS VERRAST. Reeds vroeg den volgenden morgen kwamen de raadsheeren bijeen. Blijkbaar verkeerden zij in groote spanning; niemand ontbrak. Sommigen verschenen in volle wapenrusting, als moesten zij zoo dadelijk aan den ...

8 november 1896
De Heraut
HOOOBNBIRK.
1396 woorden
Het gefingeerde ambt.

Het gefingeerde ambt.

Het dusgenaamde »ambt" van > zendeling" noemen we een gefingeerd ambt; daarmee bedoelende, dat mca het wel een > ambt" ttoemt, maar dat het geen ambt is.Zeker, men kan allerlei personen in kerkdijken of buitenkerkelijken dienst aanstellen.Deurwachters, voorlezers, organisten, ...

8 november 1896
De Heraut
1095 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie.)Aan de Red, van ide Herauf!Wellicht kan het nuttig zijn, om meer dan een reden, de aandacht te vestigen op het volgende, voorkomende in »Zaaiïng en Oogst". (Berichten van het Ned. Bijbelgenootschap): Zending der Gereformeerde kerk ...

8 november 1896
De Heraut
Uw dw.
A. J
HOOOENBIRK.
501 woorden
Dr. A. G. HONING

Dr. A. G. HONING

VERSCHENEN: verklaping van deu Vllen Zondag vanden Heitlelbergschen Catechismus, DOORALEXANDER COMRIE.Uitgegeven door Dr, A. G. HONIG, Vrll»f 1.35.In lederen boekhandel verkrijgbaar en tegentoezending van het bedrag bij den UitgeverH. ...

8 november 1896
De Heraut
34 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Mei verkorting uit hei Kerkblad van 6 November)Classis Assen, gehouden 20 October 1896.Ds. H. Dijkstra is praeses, Ds. G. H. Zahn scriba.De rondvraag naar artikel 41 D. Kerkenorde geeft ruime stof tot bespreking van financieels toestanden en andere geestelijke belangen. Van ...

8 november 1896
De Heraut
F. L. RUTGERS
Voorzitter.
W. GEESINK
Ab-actis.
A. VAN DER SLUIJS
Voorz.
H. BRINK
Secretaris.
G. BRUGSMA
Pennittgm.
728 woorden
L.G.WEISZ & CO

L.G.WEISZ & CO

Gommisslonairs in Efiecteu, Priasengraeht by deNo. 157, AMSTERDfflni. ...

8 november 1896
De Heraut
7 woorden
J.A. WORMSER.

J.A. WORMSER.

DE KINDERDOOP, beschouwd met betrekking tot het bijzondere, kerkelijk* en maatschappelijke leven, DOORDerde Druk, MET EENE INLEIDING VANMr. GROEN VAN PRINSTERERen een kort woord vooraf van den zoon des schrijvers.Prijs ƒ0.90.De Uitgever : ...

8 november 1896
De Heraut
39 woorden
P.VAN EIJK.

P.VAN EIJK.

EIJH.Firma JOHJi.JSTISTJSS KHA^MlSFt < & Co., DAI 15—17, iiSTËEDAl.Koopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS. Wisselen Gouden, Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten PROLONGATIËN en BELEENINGEN. Nemen gelden k DEPOSITO I/2 pCt. onder de prol ...

8 november 1896
De Heraut
50 woorden
van 3